Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstrukcje specjalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB/K/K-DU>KonS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstrukcje specjalne
Jednostka: Katedra Konstrukcji Budowlanych
Grupy: Przedmioty 3 sem. - budownictwo-kons.bud.i inż., konstrukcje budowlane i inżynierskie, st. II-go st.
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł KONSTRUKCJE SPECJALNE przekazuje informacje dotyczące kominów stalowych, kominów żelbetowych, chłodni kominowych, konstrukcji wsporczych pod maszyny, wykorzystania najnowszych osiągnięć praktycznych z zakresu technik kotwienia w budownictwie oraz zastosowania stali wysokich wytrzymałości w najbardziej odpowiedzialnych konstrukcjach

Treści kształcenia

- Kominy stalowe i żelbetowe: podział kominów ze względów konstrukcyjnych, technologicznych, typy kominów, schematy statyczne, trwałość i zagadnienia korozyjne w projektowaniu kominów. Obciążenia, charakterystyki dynamiczne konstrukcji kominów. Wzbudzanie wirowe, momenty zginające od obciążenia wirowego, tłumiki aerodynamiczne. Obliczenia statyczne i wymiarowanie, projektowanie trzonu komina jako konstrukcji powłokowej w złożonym stanie naprężeń. Wykładziny kominów - dobór, projektowanie i wykonawstwo. Zagadnienia konstrukcyjne i materiałowe oraz zmęczeniowe w projektowaniu kominów. Wymagania eksploatacyjne. Zabezpieczenia antykorozyjne kominów. Zagadnienia ekspertyzowe związane z kominami. Przykład obliczeniowy projektowania komina stalowego wolno stojącego.

Chłodnie kominowe - przeznaczenie, charakterystyka, zasady projektowania, wymagania konstrukcyjne, trwałość.

- Konstrukcje wsporcze pod maszyny; podział, zasady kształtowania, wymiarowania i konstruowania. Wibroizolacja czynna i bierna.

- Zastosowanie zbrojenia wysokiej wytrzymałości oraz łącznikowych systemów zbrojenia konstrukcji żelbetowych – zasady projektowania przykłady zastosowań i realizacji

- Nowoczesne techniki kotwienia, techniki montażu i systemy biernej ochrony p.poż. firmy HILTI

- lub zamiennie: Projektowanie zbrojenia na przebicie w układach płytowo-słupowych, łączniki balkonowe i  trzpienie dylatacyjne na bazie systemów firmy HALFEN z grupy kapitałowej Leviat

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Falkowski J. - Konstrukcje nośne pod maszyny - Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin. - 2009

Lechman M. - Wolnostojące Kominy żelbetowe. Obliczanie i projrktowanie według norm PN-EN. Wytyczne nr 459/2010 - Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa. - 2010

Lipiński J. - Fundamenty pod maszyny - Arkady, Warszawa. - 1985

PN-EN 13084-1 - Kominy wolnostojące- Część 1: Wymagania ogólne - PKN Warszawa. - 2007

PN-EN 13084-2 - Kominy wolnostojące- Część 2: Kominy betonowe - PKN Warszawa. - 2007

PN-EN 1991-1-4: - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru - PKN, Warszawa. - 2008

PN-EN 1993-1-6: - Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji p - PKN, Warszawa. - 2007

PN-EN 1993-1-9 - Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-9: Zmęczenie - PKN, Warszawa. - 2007

PN-EN 1993-3-2 - Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 3-1: Wieże, maszty i kominy – Kominy - PKN, Warszawa. - 2008

PN-EN 13084-6 - Kominy wolno stojące – Część 6: Wykładziny stalowe – Projektowanie i wykonanie - PKN, Warszawa. - 2005

Rykaluk K. - Konstrukcje stalowe – Kominy, wieże, maszty - Oficyna Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej. Wrocław. - 2007

PN-EN 1991-1-5: - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-5: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania termiczne - PKN Warszawa. - 2005

PN-EN 1992 Eurokod 2: - Projektowanie konstrukcji z betonu. Części: 1-1, 1-2 - PKN, Warszawa. - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Materiały z konferencji WPPK (Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji) odbytych w latach 2004 - 20 - - . -

Materiały z konferencji "Awarie Budowlane" z lat 2009-2017 dostępne na stronie: www.awarie.zut.edu.pl/ - - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

Materiały z konferencji WPPK (Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji) odbytych w latach 2004 - 20 - - . -

Materiały z konferencji "Awarie Budowlane" z lat 2009-2017 dostępne na stronie: www.awarie.zut.edu.pl/ - - . -

Literatura uzupełniająca

Meller M., Pacek M. - Kominy przemysłowe - Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin. - 2007

Instrukcja ITB nr 368 - Zasady eksploatacji i utrzymania kominów stalowych - ITB, Warszawa. - 2001

Publikacje naukowe

W. Kubiszyn; K. Wróbel - Wybrane aspekty kształtowania i projektowania stalowych wykładzin kominów przemysłowych - . - 2020

W. Kubiszyn; K. Wróbel - Zasady projektowania, wykonawstwa i utrzymania kominów stalowych w zmieniających się warunkach eksploatacji - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. - 2020

W. Kubiszyn; K. Wróbel - Restoration of the interior of the Summer Lubomirski Palace in Rzeszow - . - 2018

W. Kubiszyn; K. Wróbel - The battery of silos for repeseed - the impact of the building quality and exploitation conditions on the technical state of the object - . - 2018

K. Wróbel - Restauracja elewacji Letniego Pałacu Lubomirskich w Rzeszowie - . - 2017

W. Kubiszyn - Wpływ uwarunkowań środowiskowych na dobór gatunku stali nierdzewnej - . - 2017

W. Kubiszyn; K. Wróbel - Remont zabytkowego ogrodzenia letniego pałacu Lubomirskich w Rzeszowie - . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada rozbudowaną, ugruntowaną wiedzę na temat specjalistycznych konstrukcji budowlanych takich jak kominy przemysłowe chłodnie kominowe, fundamenty pod maszyny, wykładsprawdzian pisemny
Potrafi rozpoznać, zakwalifikować oraz scharakteryzować specjalistyczne konstrukcje budowlane. Potrafi dobrać rodzaj konstrukcji stosownie do warunków środowiskowych, uwarunkowań normowych i wymagań Inwestora.projekt zespołowy, projekt indywidualnyprezentacja dokonań (portfolio), referat ustny
Potrafi szczegółowo rozpoznać specjalistyczne zagadnienia techniczne, wykorzystywać zdobytą wiedzę do rozwiązania konkretnego problemu budowlanegowykład problemowy, praktyka, realizacja zleconego zadania, dyskusja dydaktycznaobserwacja wykonawstwa, referat ustny, prezentacja dokonań (portfolio)
Zna najnowsze rozwiązania techniczne, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe w zakresie projektowania i wykonawstwa specjalistycznych obiektów i konstrukcji budowlanychwykład problemowy, ćwiczenia techniczneprezentacja dokonań (portfolio),referat ustny, zaliczenie cz. pisemna,

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada rozbudowaną, ugruntowaną wiedzę na temat specjalistycznych konstrukcji budowlanych takich jak kominy przemysłowe chłodnie kominowe, fundamenty pod maszyny, nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma wiedzę na temat merytorycznych podstaw omawianych zagadnieńnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna założenia i podstawy teoretyczne omawianych zagadnień, potrafi zaprezentować rozwiązania alternatywne
Potrafi rozpoznać, zakwalifikować oraz scharakteryzować specjalistyczne konstrukcje budowlane. Potrafi dobrać rodzaj konstrukcji stosownie do warunków środowiskowych, uwarunkowań normowych i wymagań Inwestora.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma wiedzę na temat merytorycznych podstaw omawianych zagadnieńnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna założenia i podstawy teoretyczne omawianych zagadnień, potrafi uzasadnić wybrane rozwiązania
Potrafi szczegółowo rozpoznać specjalistyczne zagadnienia techniczne, wykorzystywać zdobytą wiedzę do rozwiązania konkretnego problemu budowlanegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma wiedzę na temat merytorycznych podstaw omawianych zagadnieńnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna założenia i podstawy teoretyczne omawianych zagadnień
Zna najnowsze rozwiązania techniczne, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe w zakresie projektowania i wykonawstwa specjalistycznych obiektów i konstrukcji budowlanychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma wiedzę na temat merytorycznych podstaw omawianych zagadnieńnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna założenia i podstawy teoretyczne omawianych zagadnień, potrafi dopasować metodę wykonawczą do przyjętego rozwiązania projektowego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kubiszyn, Krystyna Wróbel
Prowadzący grup: Wiesław Kubiszyn, Krystyna Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kubiszyn, Krystyna Wróbel
Prowadzący grup: Wiesław Kubiszyn, Krystyna Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kubiszyn
Prowadzący grup: Wiesław Kubiszyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kubiszyn
Prowadzący grup: Wiesław Kubiszyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kubiszyn
Prowadzący grup: Wiesław Kubiszyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)