Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawne i etyczne aspekty prowadzenia działalności naukowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB0-DD>PiEAPDN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawne i etyczne aspekty prowadzenia działalności naukowej
Jednostka: Katedra Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty 2 sem. - budownictwo, st. III-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - inżynieria środowiska, st. III-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Rozumienie elementarnych zasad etycznych oraz wyboru właściwych zachowań z punktu

widzenia etyki i prawa

Treści kształcenia

- Przedmiot i rodzaje dóbr niematerialnych

- Prawa na dobrach niematerialnych i ich treść.

- Naruszenie prawa na dobrach niematerialnych, odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu naruszenia praw na dobrach niematerialnych

- Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Politechnice Rzeszowskiej

- Historia etyki.

- Etyka pracy - prawa i obowiązki pracowników

- Elementy analizy etycznej

- Etyczne granice badań naukowych

- Etyczne aspekty plagiatu i autoplagiatu.

- Etos środowiska naukowego – analiza aksjonormatywna zagadnienia.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Włodzimierz Galewicz - Etyczne i prawne granice badań naukowych - UNIVERSITAS . - 2009

Rafał Golat, - Prawo autorskie i prawa pokrewne, - Wydaw. C.H.Beck, Warszawa . - 2012

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Roman Z. Morawski. - Etyczne aspekty działalności badawczej w naukach empirycznych, - Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. - 2011

Urszula Promińska (red.), - Prawo własności przemysłowej, - Wydaw. Difin, Warszawa . - 2005

Literatura uzupełniająca

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - . -

- Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - . -

- Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuk - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę dotyczącą prawnych i etycznych aspektów działalności naukowejwykład problemowyprezentacja projektu
Ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i tworzenia etosu środowiska naukowego i zawodowegowykład problemowyprezentacja projektu
Dokumentując wyniki prac badawczych oraz tworząc opracowania zachowuje zasady związane z poszanowaniem praw autorskich.wykładprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę dotyczącą prawnych i etycznych aspektów działalności naukowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Umie wykazać specyfikę odpowiedzialności moralnej na tle innych rodzajów odpowiedzialności.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Zna zasady ponoszenia odpowiedzialności moralnej i umie je wykorzystać w konkretnej sytuacji moralnej.
Ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i tworzenia etosu środowiska naukowego i zawodowegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Dokumentując wyniki prac badawczych oraz tworząc opracowania zachowuje zasady związane z poszanowaniem praw autorskich.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Z

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Z
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)