Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka budowli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB0-DI>FB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka budowli
Jednostka: Katedra Budownictwa Ogólnego
Grupy: Przedmioty 3 sem. - budownictwo st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Jest poświęcony podstawowym prawom fizyki zachodzącym w budynkach i przegrodach budowlanych.

Treści kształcenia

- Mikroklimat wewnętrzny. Parametry powietrza wilgotnego. Kondensacja pary wodnej na powierzchni przegrody. Charakterystyka klimatu Polski. Omówienie danych klimatycznych w sezonie grzewczym. Właściwości fizyczne materiałów budowlanych.

- Wilgoć w przegrodach budowlanych. Formy występowania wilgoci w materiałach i przegrodach budowlanych. Dyfuzja i kondensacja pary wodnej w przegrodach. Obliczanie zawilgocenia przegród budowlanych. Wymiana ciepła przez przegrody budowlane w polu jednowymiarowym. Przewodzenie. Konwekcja. Promieniowanie. Wymiana ciepła przez przegrody przezroczyste.

- Izolacyjność termiczna przegród i elementów budowlanych. Zasady projektowania przegród budowlanych.

Mostki termiczne w przegrodach budowlanych. Zyski i straty ciepła przez przegrody budowlane. Bilans ciepła budynku. Charakterystyka cieplna budynku. Oświetlenie wnętrz budowlanych. Podstawowe pojęcia akustyki budowlanej. Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i uderzeniowych.

- obliczanie uniknięcia kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrody budowlanej, parametrów powietrza i przegrody, powodujących kondensację powierzchniową pary wodnej

- obliczanie współczynników przenikania ciepła różnych przegród budowlanych, stykających się z powietrzem oraz gruntem, komponentów budowlanych.Obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych

- Obliczanie bilansu energetycznego przegrody budowlanej oraz budynku

- Badanie wilgotności, nasiąkliwości, wilgotności sorpcyjnej, higroskopijności oraz podciągania kapilarnego wody w materiałach budowlanych. Określanie wilgotności względnej powietrza psychrometrem Assmana (metody badań)

- Określanie temperatury powietrza i powierzchni przegród budowlanych (rodzaje przyrządów pomiarowych). . Określanie współczynnika przenikania ciepła U przegród budowlanych metodą pomiaru temperatur oraz strumienia ciepła.. Pomiar natężenia oświetlenia pomieszczeń. Pomiar natężenia hałasu w pomieszczeniu.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Klemm Piotr i inni - Budownictwo ogólne , tom 2, Fizyka budowli - Arkady, Warszawa. - 2005

Pogorzelski J.A. - Fizyka cieplna budowli - PWN,Warszawa. - 1976

PN-EN ISO 13790 - Cieplne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania - PKN. -

PN – EN 12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego - . -

PN – EN ISO 14683 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości o - . -

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Starakiewicz A., Szyszka J. - Fizyka budowli w zadaniach - Oficyna Wydawnicza PRz., Rzeszów. - 2009

Kołodziejczyk L., Mańkowski S., Rubik M. - Pomiary w inżynierii sanitarnej - Arkady, Warszawa. - 1980

PN-EN ISO 13788:2003 - Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzc - . -

PN – EN ISO 14683 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości o - . -

PN – EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obli - . -

PN-EN ISO 10077-1 - Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Metoda up - . -

PN-EN ISO 13370 - Właściwości cieplne budynków. Wymian ciepła przez grunt. Metody obliczania - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

Bogosłowski W.N. - Fizyka budowli - Arkady, Warszawa. - 1975

Publikacje naukowe

J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - The Influence of Glazing on the Functioning of a Trombe Wall Containing a Phase Change Material - . - 2021

J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Methods for Determining Mold Development and Condensation on the Surface of Building Barriers - . - 2020

M. Kaczmarzyk; A. Starakiewicz; A. Waśniowski - Internal Heat Gains in a Lunar Base—A Contemporary Case Study - . - 2020

B. Dębska; J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Analysis of the Thermal Characteristics of a Composite Ceramic Product Filled with Phase Change Material - . - 2019

J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Analysis of the thermal characteristics of anti-icing driveway plates - . - 2019

L. Lichołai; A. Starakiewicz - Opinia o innowacyjności projektu „Całoroczny Mobilny Dom na Kołach". - . - 2019

L. Lichołai; A. Starakiewicz - Opinia o innowacyjności projektu „Uruchomienie produkcji innowacyjnych bram dla małych hangarów lotniczych i obiektów przemysłowych" . - . - 2019

L. Lichołai; A. Starakiewicz; J. Szyszka - Opinia o innowacyjności projektu "Pustak izolowany pianką poliuretanową" - . - 2019

L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Opinia o innowacyjności projektu „Drzwi aluminiowe zewnętrzne PASSIV ZERO+" - . - 2019

A. Starakiewicz - Coverage of energy for the preparation of hot tap water by installing solar collectors in a singlefamily building - . - 2018

A. Starakiewicz; J. Szyszka - A quasi-box window concept to improve the thermal-insulation property of old windows - case study - . - 2018

J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Wpływ konfiguracyjnych rozwiązań warstwy przeszklenia na energetyczne funkcjonowanie zmodyfikowanej przegrody kolektorowo – akumulacyjnej - . - 2018

J. Kogut; W. Kokoszka; P. Ochab; I. Skrzypczak; A. Starakiewicz; J. Szyszka - Passive Residential Houses with the Accumulation Properties of Ground as a Heat Storage Medium - . - 2017

J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Udział materiału zmienno-fazowego w pracy energetycznej przegrody kolektorowo-akumulacyjnej w przejściowych warunkach klimatycznych - . - 2017

L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Charakterystyka energetyczna budynku jednorodzinnego oparta na faktycznym zużyciu energii - . - 2017

J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Zużycie nośników energii w budynku jednorodzinnym na cele ogrzewania ciepłej wody użytkowej i potrzeb bytowych - . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna parametry klimatu wewnętrznego i zewnętrznego budynków. Zna właściwości fizyczne materiałów i komponentów budowlanych.wykład,sprawdzian pisemny,
Zna podstawowe prawa fizyki dotyczące wymiany ciepła i masy w budynku i przegrodach budowlanychwykład,test pisemny,
Wie jak wykonać bilans energetyczny przegrody budowlanej oraz budynkuwykład, test pisemny,
Potrafi wykonać obliczenia uniknięcia kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrody budowlanej, parametrów powietrza i przegrody, powodujących kondensację powierzchniową pary wodnej oraz wykonać badania laboratoryjne związane z parametrami wilgotnościowymi materiałów. ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumsprawdzian pisemny, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Potrafi wykonać obliczenia współczynników przenikania ciepła różnych przegród budowlanych, stykających się z powietrzem oraz gruntem, komponentów budowlanych. Potrafi wykonać obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych oraz wykonać badania laboratoryjne w tym zakresie. ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumsprawdzian pisemny, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Potrafi wykonać bilans energetyczny przegrody budowlanej oraz budynkućwiczenia rachunkowe, laboratoriumsprawdzian pisemny, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Ma świadomość konieczności wykonania zleconych prac w wyznaczonym terminie i w wymaganej jakościćwiczenia rachunkowe, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna parametry klimatu wewnętrznego i zewnętrznego budynków. Zna właściwości fizyczne materiałów i komponentów budowlanych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również z testu pisemnego otrzymał ocenę 4,0nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Jest świadomy swojej wiedzy oraz z testu pisemnego otrzymał ocenę 5,0.
Zna podstawowe prawa fizyki dotyczące wymiany ciepła i masy w budynku i przegrodach budowlanychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również z testu pisemnego otrzymał ocenę 4,0nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Jest świadomy swojej wiedzy oraz z testu pisemnego otrzymał ocenę 5,0.
Wie jak wykonać bilans energetyczny przegrody budowlanej oraz budynkunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również z testu pisemnego otrzymał ocenę 4,0nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Jest świadomy swojej wiedzy oraz z testu pisemnego otrzymał ocenę 5,0.
Potrafi wykonać obliczenia uniknięcia kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrody budowlanej, parametrów powietrza i przegrody, powodujących kondensację powierzchniową pary wodnej oraz wykonać badania laboratoryjne związane z parametrami wilgotnościowymi materiałów. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi poprawnie wykonać obliczenia i interpretować wyniki oraz ze sprawdzianu pisemnego otrzymał ocenę 4,0.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Jest świadomy konsekwencji uzyskanych wyników oraz ze sprawdzianu pisemnego otrzymał ocenę 5,0
Potrafi wykonać obliczenia współczynników przenikania ciepła różnych przegród budowlanych, stykających się z powietrzem oraz gruntem, komponentów budowlanych. Potrafi wykonać obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych oraz wykonać badania laboratoryjne w tym zakresie. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi poprawnie wykonać obliczenia i interpretować wyniki oraz ze sprawdzianu pisemnego otrzymał ocenę 4,0.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Jest świadomy konsekwencji uzyskanych wyników oraz ze sprawdzianu pisemnego otrzymał ocenę 5,0
Potrafi wykonać bilans energetyczny przegrody budowlanej oraz budynkunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi poprawnie wykonać obliczenia i interpretować wyniki oraz ze sprawdzianu pisemnego otrzymał ocenę 4,0.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Jest świadomy konsekwencji uzyskanych wyników oraz ze sprawdzianu pisemnego otrzymał ocenę 5,0
Ma świadomość konieczności wykonania zleconych prac w wyznaczonym terminie i w wymaganej jakościCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Starakiewicz
Prowadzący grup: Aleksander Starakiewicz, Jerzy Szyszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Starakiewicz, Jerzy Szyszka
Prowadzący grup: Aleksander Starakiewicz, Jerzy Szyszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Starakiewicz
Prowadzący grup: Aleksander Starakiewicz, Jerzy Szyszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Starakiewicz
Prowadzący grup: Aleksander Starakiewicz, Jerzy Szyszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Starakiewicz
Prowadzący grup: Aleksander Starakiewicz, Jerzy Szyszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)