Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodezja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB0-DI>Geod
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezja
Jednostka: Katedra Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla
Grupy: Przedmioty 2 sem. - budownictwo st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

moduł Geodezja przekazuje informacje o tym czym jest i jaką rolę spełnia współczesna geodezja i kartografia w gospodarce narodowej, a w szczególności w branży budowlanej

Treści kształcenia

- 1.Wprowadzenie do przedmiotu, układy odniesień przestrzennych,

układy współrzędnych w geodezji, osnowy geodezyjne,

pomiary satelitarne GNSS. 2.Mapy, klasyfikacja map, elementy odwzorowań kartograficznych. Mapa numeryczna, numeryczny model terenu. 3.Organizacja służby geodezyjnej, informacje o przepisach i normach, prawo geodezyjne i prawo budowlane, standardy techniczne. 4.Elementy teorii błędów pomiarów inżynierskich, rozkłady zmiennej losowej, wyrównanie obserwacji, błąd średni,

błąd graniczny, prawo przenoszenia się błędów średnich, ocena dokładności pomiarów. 5.Pomiary sytuacyjne: osnowy pomiarowe, znaki geodezyjne,

pomiary długości, pomiary kątów poziomych i pionowych, metody pomiarów szczegółów terenowych. 6.Pomiary wysokościowe: niwelacja geometryczna, niwelacja trygonometryczna, niwelacja precyzyjna, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, model topograficznej powierzchni terenu. 7.Geodezyjne pomiary realizacyjne: geodezyjne opracowanie projektu planu zagospodarowania terenu, tyczenie lokalizacyjne, geodezyjna obsługa budowy i montażu, tyczenie osi montażowych. Pomiar i tyczenie tras komunikacyjnych. Tyczenie wskaźników wysokości. Pomiary kontrolne. 8.Pomiary inwentaryzacyjne powykonawcze, pomiary przemieszczeń i odkształceń. 9.Ogólne wiadomości o monitoringu środowiska geograficznego, 10.Teledetekcja i pomiary fotogrametryczne dla potrzeb budownictwa.

- 1.Układy współrzędnych, podstawowe obliczenia geodezyjne. 2.Praca z mapą. 3.Budowa i obsługa teodolitu, pomiary kątów. 4.Pomiary sytuacyjne. 5.Budowa i obsługa niwelatora, pomiary wysokościowe.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

A. Jagielski - Geodezja I - wyd. GEODPIS, wydanie 2. - 2005

A. Jagielski - Geodezja II - wyd. GEODPIS, wydanie 2. - 2007

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

A. Jagielski - Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji I - wyd. GEODPIS. - 2004

A. Jagielski - Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji II - wyd. GEODPIS. - 2006

Literatura do samodzielnego studiowania

S. Przewłocki - Geodezja dla kierunków niegeodezyjnych - wyd. PWN, Warszawa. - 2002

S. Łyszkowicz - Podstawy geodezji - wyd. Ofic.Wydaw.Politech.Warsz, Warszawa. - 2011

Literatura uzupełniająca

Czasopisma i magazyny branżowe, obowiązujące akty prawne i standardy techniczne - - . -

Publikacje naukowe

R. Kadaj - Ausgleichung der Richtungsbeobachtungen unter Verwendung des äquivalenten Satzes von Schreiberschen Winkeln - . - 2021

R. Kadaj - Conformal and empirical transformation between the PL-ETRF89 and PL-ETRF2000 reference frames using the new adjustment of the former Polish I class triangulation network - . - 2021

R. Kadaj - Getchell’s method for conversion of Cartesian-geocentric to geodetic coordinates – Its properties and Newtonian alternative - . - 2021

R. Kadaj - Matematyczne sztuczki Tichonowa. Jak skutecznie i szybko wykrywać defekty w sieci geodezyjnej? - . - 2021

R. Kadaj; G. Oleniacz; I. Skrzypczak; T. Świętoń - Application of isometric transformation and robust estimation to compare the measurement results of steel pipe spools - . - 2020

R. Kadaj - Mieszanie w układach - . - 2019

R. Kadaj - Transformations between the Height Reference Frames: Kronsztadt'60, PL-KRON86-NH, PL-EVRF2007-NH - . - 2018

R. Kadaj; W. Kokoszka; G. Oleniacz; I. Skrzypczak; T. Świętoń - System informatyczny mający na celu automatyzację technologii pozyskiwania danych Ewidencji Gruntów i Budynków na potrzeby Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - . - 2018

R. Kadaj - Empirical methods of reducing the observations in geodetic networks - POLISH ACADEMY OF SCIENCES. - 2016

R. Kadaj - The combined geodetic network adjusted on the reference ellipsoid – a comparison of three functional models for GNSS observations - . - 2016

R. Kadaj; T. Świętoń - Theoretical and applied research in the field of higher geodesy conducted in Rzeszow - De Gruyter. - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
zna podstawowe zasady i techniki pomiarów i obliczeń geodezyjnychwykład, laboratoriumkolokwium, sprawozdania techniczne z wykonanych ćwiczeń
wie co to jest mapa i umie z niej korzystaćwykład, laboratoriumkolokwium, sprawozdania techniczne z wykonanych ćwiczeń
umie wykonać elementarne pomiary i obliczenia geodezyjnelaboratoriumsprawozdania techniczne z wykonanych ćwiczeń
potrafi pracować w zespolelaboratoriumobserwacja wykonawstwa
jest świadomy ciągłego rozwoju technicznego i związanej z tym konieczności podnoszenia kwalifikacji, jest świadomy odpowiedzialności za wyniki swojej pracywykład, laboratoriumobserwacja

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
zna podstawowe zasady i techniki pomiarów i obliczeń geodezyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna zasady pomiarów i obliczeń dotyczące wybranych metod pomiarów geodezyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna zasady kontroli oraz oceny dokładności wyników pomiarów geodezyjnych
wie co to jest mapa i umie z niej korzystaćnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna ogólną klasyfikację map i rozróżnia technologie tworzenia mapnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna rodzaje odwzorowań kartograficznych
umie wykonać elementarne pomiary i obliczenia geodezyjnenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie wykonać pomiary geodezyjne wybranymi metodami i potrafi rozwiązywać proste zadania rachunkowe z zakresu geodezjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie opracować, skontrolować i ocenić dokładność wyników pomiarów terenowych wykonanych wybranymi metodami
potrafi pracować w zespoleCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
jest świadomy ciągłego rozwoju technicznego i związanej z tym konieczności podnoszenia kwalifikacji, jest świadomy odpowiedzialności za wyniki swojej pracyCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Kadaj
Prowadzący grup: Roman Kadaj, Grzegorz Oleniacz, Izabela Skrzypczak, Tomasz Świętoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Kadaj
Prowadzący grup: Roman Kadaj, Grzegorz Oleniacz, Izabela Skrzypczak, Tomasz Świętoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Kadaj
Prowadzący grup: Roman Kadaj, Henryk Najdecki, Izabela Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Oleniacz
Prowadzący grup: Henryk Najdecki, Grzegorz Oleniacz, Izabela Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Skrzypczak
Prowadzący grup: Henryk Najdecki, Izabela Skrzypczak, Krzysztof Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Skrzypczak
Prowadzący grup: Henryk Najdecki, Izabela Skrzypczak, Krzysztof Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)