Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstrukcje drewniane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB0-DI>KD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstrukcje drewniane
Jednostka: Katedra Konstrukcji Budowlanych
Grupy: Przedmioty 6 sem. - budownictwo st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł zawiera informacje dotyczące podstaw projektowania konstrukcji drewnianych, sprawdzania stanów granicznych nośności i użytkowalności belek zginanych i wiązarów dachowych oraz konstruowania i wymiarowania wybranych prostych połączeń.

Treści kształcenia

- Rys historyczny. Budowa, własności fizyczne i mechaniczne drewna. Wady i zalety drewna. Asortyment drewna i materiałów drewnopochodnych.

- Wytrzymałość charakterystyczna i obliczeniowa drewna. Klasy wytrzymałościowe drewna konstrukcyjnego. Stany graniczne użytkowalności i nośności elementów konstrukcyjnych z drewna.

- Projektowanie konstrukcji z drewna - proste przypadki wytrzymałościowe oraz stateczność elementów ściskanych osiowo.

- Projektowanie konstrukcji z drewna -złożone przypadki wytrzymałościowe oraz stateczność ogólna elementów zginanych

- Kratownice drewniane. Stężenia elementów zginanych i kratownic dachowych.

- Projektowanie połączeń na metalowe łączniki typu sworzniowego oraz na płytki kolczaste.

- Projektowanie elementów konstrukcyjnych z drewna klejonego warstwowo. Przykłady zrealizowanych obiektów z drewna klejonego.

- Kolokwium zaliczeniowe z wykładów

- Wykonanie projektu konstrukcji dachu budynku magazynowego.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

PN-EN 1995-1-1. - Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: Postanowienia ogólne. - PKN. Warszawa. - 2010

PN-EN 338 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. - PKN. Warszawa. - 2011

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Neuhaus H. - Budownictwo drewniane. - Polskie Wydawnictwo Techniczne, Rzeszów. - 2004

Kotwica J. - Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. - Arkady, Warszawa . - 2004

Literatura do samodzielnego studiowania

Praca zbiorowa - Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane. Tom 1. - Arkady, Warszawa . - 2005

Praca zbiorowa - Budownictwo ogólne. Elementy budynków, podstawy projektowania. Tom 3 - Arkady, Warszawa . - 2008

Literatura uzupełniająca

Hoła J., Pietraszek P., Schabowicz K. - Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie - Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne , Wrocław . - 2006

Nożyński W - Przykłady obliczeń konstrukcji budowlanych z drewna - WSiP, Warszawa . - 2000

Publikacje naukowe

W. Kubiszyn; K. Wróbel - Wybrane aspekty kształtowania i projektowania stalowych wykładzin kominów przemysłowych - . - 2020

W. Kubiszyn; K. Wróbel - Zasady projektowania, wykonawstwa i utrzymania kominów stalowych w zmieniających się warunkach eksploatacji - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. - 2020

W. Kubiszyn; K. Wróbel - Restoration of the interior of the Summer Lubomirski Palace in Rzeszow - . - 2018

W. Kubiszyn; K. Wróbel - The battery of silos for repeseed - the impact of the building quality and exploitation conditions on the technical state of the object - . - 2018

W. Kubiszyn - Wpływ uwarunkowań środowiskowych na dobór gatunku stali nierdzewnej - . - 2017

W. Kubiszyn; K. Wróbel - Remont zabytkowego ogrodzenia letniego pałacu Lubomirskich w Rzeszowie - . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna normy oraz wytyczne projektowania drewnianych konstrukcji obiektów budowlanych, ich elementów i wybranych połączeń.wykład, projekt indywidualnykolokwium, prezentacja projektu
Zna zasady wymiarowania i konstruowania elementów, wybranych połączeń i prostych elementów z drewna.wykład, projekt indywidualnykolokwium, prezentacja projektu
Potrafi oceniać i dokonać zestawienia obciążeń działających na obiekty budowlaneprojekt indywidualnyprezentacja projektu
Zna wybrane programy komputerowe wspomagające decyzje projektowe w budownictwieprojekt indywidualnyprezentacja projektu
Umie zaprojektować wybrane elementy zginane i kratownice oraz połączenia w tych elementach.wykład, projekt indywidualnyprezentacja projektu
Potrafi wykonać analizę stateczności i nośności granicznej prostych układów prętowych w zakresie oceny stanów granicznych (nośności i użytkowalności) konstrukcji drewnianych.wykład, projekt indywidualnyprezentacja projektu
Umie odczytywać rysunki konstrukcyjne oraz potrafi sporządzić dokumentację graficzną elementów i prostych konstrukcji drewnianych w środowisku wybranych programów CAD.projekt indywidualnysprawozdanie z projektu
Jest odpowiedzialny za rzetelność i jakość uzyskanych wyników swoich prac i ich interpretacjęprojekt indywidualnysprawozdanie z projektu, raport pisemny
Potrafi pracować samodzielnie i współpracować w zespole nad wyznaczonym zadaniem. Samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę z zakresu projektowania nowoczesnych konstrukcji budowlanych (drewnianych) projekt indywidualny, wykładsprawozdanie z projektu, prezentacja projektu, kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna normy oraz wytyczne projektowania drewnianych konstrukcji obiektów budowlanych, ich elementów i wybranych połączeń.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma wiedzę na temat merytorycznych podstaw wytycznych zawartych w normach.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna założenia i modele, na których oparte są zasady i reguły normowe.
Zna zasady wymiarowania i konstruowania elementów, wybranych połączeń i prostych elementów z drewna.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma wiedzę na temat modeli obliczeniowych nośności elementów i połączeń.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna teoretyczne i doświadczalne uzasadnienie zasad wymiarowania i konstruowania elementów i połączeń prostych konstrukcji drewnianych.
Potrafi oceniać i dokonać zestawienia obciążeń działających na obiekty budowlanenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi uzasadnić zastosowany sposób zestawiania oddziaływań na konstrukcję.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi uzasadnić zastosowany sposób zestawiania oddziaływań na konstrukcję.
Zna wybrane programy komputerowe wspomagające decyzje projektowe w budownictwienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dobrać modele obliczeniowe do poprawnej analizy i wymiarowania elementów i prostych konstrukcji drewnianych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zweryfikować poprawność wyników analizy numerycznej i nośności elementów i prostych konstrukcji drewnianych.
Umie zaprojektować wybrane elementy zginane i kratownice oraz połączenia w tych elementach.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie uzasadnić zastosowane procedury projektowania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi ocenić poprawność zastosowanych procedur i zaproponować alternatywne rozwiązania.
Potrafi wykonać analizę stateczności i nośności granicznej prostych układów prętowych w zakresie oceny stanów granicznych (nośności i użytkowalności) konstrukcji drewnianych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi uzasadnić wybór zastosowanej metody.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie sformułować założenia i procedury metod analizy.
Umie odczytywać rysunki konstrukcyjne oraz potrafi sporządzić dokumentację graficzną elementów i prostych konstrukcji drewnianych w środowisku wybranych programów CAD.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również rozpoznaje składniki rysunkowe projektów konstrukcji metalowych i potrafi znaleźć ewentualne błędy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wspomagać opracowanie graficzne rozwiązaniami i programami zaczerpniętymi z internetu.
Jest odpowiedzialny za rzetelność i jakość uzyskanych wyników swoich prac i ich interpretacjęCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Potrafi pracować samodzielnie i współpracować w zespole nad wyznaczonym zadaniem. Samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę z zakresu projektowania nowoczesnych konstrukcji budowlanych (drewnianych) Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kubiszyn
Prowadzący grup: Wiesław Kubiszyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kubiszyn
Prowadzący grup: Wiesław Kubiszyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kubiszyn
Prowadzący grup: Wiesław Kubiszyn, Angelika Raczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kubiszyn
Prowadzący grup: Wiesław Kubiszyn, Angelika Raczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kubiszyn
Prowadzący grup: Wiesław Kubiszyn, Angelika Raczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)