Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika gruntów i fundamentowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB0-DI>MGiF2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika gruntów i fundamentowanie
Jednostka: Katedra Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla
Grupy: Przedmioty 4 sem. - budownictwo st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł przygotowuje do projektowania geotechnicznego posadowień budowli inżynierskich

Treści kształcenia

- Zjawiska fizyko-chemiczne w gruncie. Zjawiska elektrokinetyczne i ich praktyczne zastosowanie. Zjawisko tiksotropii. Struktury gruntu.

- Parametry fizyczne gruntu i ich zależności. Skład granulometryczny, frakcje, krzywa uziarnienia.

- Granice konsystencji i stany gruntów spoistych. Stopnie zagęszczenia i stany

gruntów niespoistych. Zagęszczalność gruntów

- Woda w gruncie: rodzaje wód, filtracja i prawo Darcy, zjawiska w gruncie wywołane filtracją, zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem filtracji.

- Zjawisko kurzawki i przebicie hydrauliczne

- Własności mechaniczne gruntów: wytrzymałość

na ścinanie, ściśliwość.

- Naprężenia i ich rozkład w podłożu gruntowym, naprężenia pierwotne, zagadnienie Boussinesq’a, metoda cząstkowych sił skupionych.

- Rozkład naprężeń w poziomie posadowienia.

- Nośność i odkształcalność podłoża gruntowego, naprężenia graniczne (zagadnienie Terzaghi’ego).

- Praktyczne wyznaczanie naprężeń pod fundamentami budowli.

- Wyznaczanie parametrów geotechnicznych. Kategoria geotechniczna

- Oddziaływanie gruntu na budowle

- Stateczność skarp i zboczy

- Osuwiska: rodzaje, przyczyny powstania, stabilizacja.

- Terminologia podstawowa. Struktura norm geotechnicznych. Kategorie geotechniczne i warunki gruntowe. Wybrane problemy

geotechniczne rejonu Podkarpacia i ich wpływ na wybór sposobu posadowienia.

- Podział fundamentów

- Fundamenty bezpośrednie: głębokość posadowienia, stosowane materiały, projektowanie fundamentóww stanie granicznym nośności

- Fundamenty bezpośrednie: projektowanie fundamentów w stanie granicznym użytkowalności

- Fundamenty pośrednie. Projektowanie fundamentów w stanie granicznym nośności

- Fundamenty pośrednie. Projektowanie fundamentów palowych w stanie granicznym użytkowalności

- Konstrukcje oporowe: rodzaje konstrukcji oporowych, stosowane materiały, projektowanie konstrukcji oporowych

- Analiza stateczności skarp i zboczy, sposoby zabezpieczeń.

- Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Wzmacnianie podłoża gruntowego.

- Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Zwiększanie nośności fundamentów istniejących.

- Fundamentowanie w szczególnie trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Zastosowanie zawiesin bentonitowych.

- Geotekstylia: rodzaje i zastosowanie.

- Modele gruntów i skał. Równanie belki na podłożu sprężystym i inne metody

obliczeniowe.

- Wspomaganie komputerowe w projektowaniu geotechnicznym.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Pisarczyk Stanisław - Mechanika gruntów - Wyd. Politechnki Warszawskiej. - 1992

Wiłun Zenon - Zarys geotechniki - Wyd. Komunikacji i Łączności . - 2006

Alojzy Szymański - Mechanika gruntów - SGGW.. - 2007

Edward Motak - Fundamenty bezpośrednie - Wydawnictwo ARKADY. - 1988

Kazimierz Gwizdała - Fundamenty palowe. Technologie i obliczenia - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2010

Bolesław Rossiński - Fundamentowanie - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 1974

Lech Wysokiński, Walery Kotlicki, Tomasz Godlewski - Projektowanie według Eurokodów. Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7. Poradnik - Instytut Techniki Budowlanej. - 2011

Zenon Wiłun - Zarys geotechniki - Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. - 2006

Arnold Verruijt - Soil Mechanics - Delft University of Technology. - 2012

Bogumił Wrana - Lectures on Soil Mechanics - Cracow University of Technology. - 2014

Manjriker Gunarante - The Foundation Engineering Handbook - Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis Group. - 2006

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Świeboda Irena - Mechanika gruntów laboratorium - Wyd. Uczelniane Politechniki Rzeszowskiej. - 1982

Myślińska Elżbieta - Laboratoryjne badana gruntów - Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. - 2006

Grzegorz Straż - Mechanika gruntów. Wybrane metody badań laboratoryjnych i polowych - Materiały pomocnicze - Oficyna Wydawnicza PRz. - 2012

Marek Obrycki, Stanisław Pisarczyk - Zbiór zadań z mechniki gruntów - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. - 2002

Edward Motak - Fundamentowanie. Przykłady obliczeń - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. - 1990

Irena Cios, Stanisława Garwacka-Piórkowska - Projektowanie fundamentów - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. - 2010

Arnold Verruijt - Soil Mechanics - Delft University of Technology. - 2012

Bogumił Wrana - Lectures on Soil Mechanics - Cracow University of Technology. - 2014

Literatura do samodzielnego studiowania

Lambe T.W., Whitmman R.V. - Mechanika gruntów - Wyd.Arkady. - 1987

Kazimierz Biernatowski, Eugeniusz Dembicki, Ksawery Dzierżawski, Wojciech Wolski - Fundamentowanie. Projektowanie i wykonawstwo. T.1,2 - Arkady. - 1987

Literatura uzupełniająca

Therzadhi K., Peck R.B - Soil Mechanics - Wyd.Chapman & Hall. - 1948

Andrzej Jarominiak - Lekie konstrukcje oporowe - Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. - 1999

Publikacje naukowe

M. Chutkowski; M. Jakielaszek; W. Kokoszka; I. Skrzypczak; K. Wilk - Badanie i analiza parametrów gruntu podlegającego wymianie przy budowie składowiska odpadów w Paszczynie w odniesieniu do wymagań projektowych w ramach zadania "Budowa składowiska odpadów w Paszczynie dla Gminy Dębica" - . - 2020

W. Kokoszka; I. Skrzypczak; K. Wilk - Analiza właściwości geotechnicznych utworów mioceńskich Zapadliska Przedkarpackiego - . - 2020

K. Wilk - Hazards for buildings and structures caused by flood conditions - . - 2018

M. Jakielaszek; W. Kokoszka; S. Siwiec; I. Skrzypczak; K. Wilk - Opinia techniczna dotycząca przyczyn powstawania zawilgocenia w piwnicy budynku OIRP w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8 oraz ocena poprawności procesu inwestycyjnego dla w/w obiektu w zakresie projektowania i realizacji tego zakresu robót przez wykonawcę - . - 2018

W. Kokoszka; I. Skrzypczak; K. Wilk - Analysis of Geotechnical Properties of Miocene Deposits of the Carpathian Foredeep - . - 2018

Z. Plewako; K. Trojnar; K. Wilk - Opinia uzupełniająca w sprawie osiadania obiektu budowlanego i sposobu wzmocnienia fundamentów - . - 2018

K. Wilk - Fundamentowanie na obszarze pradoliny podkarpackiej – przegląd metod i możliwości rozwiązania alternatywnego - . - 2017

K. Wilk - Geotechniczne uwarunkowania posadowienia obiektów budowlanych na terenie Rzeszowa - . - 2017

K. Wilk - Warunki "bez odpływu" jako stan przejściowy w projektowaniu fundamentów bezpośrednich - . - 2016

P. Gąska; M. Jakielaszek; W. Kokoszka; K. Wilk - Badania uzupełniające parametrów gruntowych dla budowy DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów - Południe (S 19) - . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna mechanizmy zjawisk fizyko-mechanicznych zachodzacych wgruncie oraz zjawiska związane z przepływem wody przez grunt.Wykład, laboratorium, projekt indywidualny.Egzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna.
Potrafi rozpoznać i sklasyfikować grunty oraz ich podstawoweparametry geotechniczne.Wykład, ćwiczenia laboratoryjne.Egzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna.
Potrafi wyznaczyć na podstawie badań laboratoryjnych i polowychwybrane parametry geotechniczne.Wykład, ćwiczenia laboratoryjne.Egzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna.
Zna stany graniczne występujace w gruncie.Wykład, ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualny.Egzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna.
Potrafi korzystać z norm do projektowania posadowień oraz ustalićkategorie geotechniczne dla obiektu budowlanego i warunki gruntowe.Wykład, ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualny.Egzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna.
Potrafi zaprojektować wybrane fundamenty bezpośrednie, pośrednie oraz odwodnienie wykopu. Zna zasady analizy stateczności skarp i zboczy.Wykład, ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualny.Egzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna.
Zna metody fundamentowania z szczególnie trudnych warunkach gruntowo-wodnych, metody wykonywania specjalnych robót geotechnicznych.Wykład.Egzamin cz. pisemna
Zna metody wspomaganie komputerowego w projektowaniu geotechnicznym. Zna wybrane modele gruntów i skał.Wykład.Egzamin cz. pisemna.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna mechanizmy zjawisk fizyko-mechanicznych zachodzacych wgruncie oraz zjawiska związane z przepływem wody przez grunt.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również opanował 70% - 90% materiałunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również opanował 90% - 100% materiału
Potrafi rozpoznać i sklasyfikować grunty oraz ich podstawoweparametry geotechniczne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również opanował 70% - 90% materiałunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również opanował 90% - 100% materiału
Potrafi wyznaczyć na podstawie badań laboratoryjnych i polowychwybrane parametry geotechniczne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również opanował 70% - 90% materiałunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również opanował 90% - 100% materiału
Zna stany graniczne występujace w gruncie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również opanował 70% - 90% materiałunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również opanował 90% - 100% materiału
Potrafi korzystać z norm do projektowania posadowień oraz ustalićkategorie geotechniczne dla obiektu budowlanego i warunki gruntowe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również opanował 70% - 90% materiałunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również opanował 90% - 100% materiału
Potrafi zaprojektować wybrane fundamenty bezpośrednie, pośrednie oraz odwodnienie wykopu. Zna zasady analizy stateczności skarp i zboczy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również opanował 70% - 90% materiałunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również opanował 90% - 100% materiału
Zna metody fundamentowania z szczególnie trudnych warunkach gruntowo-wodnych, metody wykonywania specjalnych robót geotechnicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również opanował 70% - 90% materiałunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również opanował 90% - 100% materiału
Zna metody wspomaganie komputerowego w projektowaniu geotechnicznym. Zna wybrane modele gruntów i skał.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również opanował 70% - 90% materiałunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również opanował 90% - 100% materiału

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wilk
Prowadzący grup: Piotr Ochab, Grzegorz Straż, Krzysztof Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wilk
Prowadzący grup: Piotr Ochab, Krzysztof Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wilk
Prowadzący grup: Piotr Ochab, Krzysztof Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wilk
Prowadzący grup: Grzegorz Straż, Krzysztof Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wilk
Prowadzący grup: Grzegorz Straż, Krzysztof Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)