Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiały budowlane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB0-DI>MatBud
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiały budowlane
Jednostka: Katedra Budownictwa Ogólnego
Grupy: Przedmioty 2 sem. - budownictwo st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zapoznanie się z zasadami produkcji podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, sposobami ich doboru i stosowania. Poznanie wybranych metod pozwalających na przeprowadzenie kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych.

Treści kształcenia

- Ogólne informacje dotyczące klasyfikacji, wprowadzania na rynek oraz normalizacji materiałów i wyrobów budowlanych. Cechy techniczne materiałów oraz wybrane zagadnienia chemii budowlanej.

- Klasyfikacja, surowce i technologia wytwarzania, ogólna charakterystyka, właściwości i możliwości zastosowania w budownictwie wybranych materiałów budowlanych m.in. ceramiki budowlanej, betonu komórkowego, silikatów, spoiw, drewna, szkła, materiałów termoizolacyjnych oraz materiałów spełniających kryterium innowacji.

- Omówienie zagadnień związanych z przedmiotem: przedstawienie zagadnień obejmujących przedmiot, wymagania i warunki zaliczenia, regulamin pracy w laboratorium, przepisy porządkowe i BHP.

- Badanie wybranych właściwości fizyko-mechanicznych podstawowych materiałów budowlanych m.in.: wybranych elementów murowych, materiałów kamiennych, kruszyw, spoiw budowlanych, drewna, asfaltów, metali, farb.

- Wykorzystanie metod chemicznych do badań wybranych materiałów budowlanych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Lichołai L., Szalacha A. - Materiały budowlane i ich badania laboratoryjne - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2005

Stefańczyk B - Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane. Tom1 - Arkady Warszawa. - 2005

Żenczykowski W. - Budownictwo ogólne, t. 1 – Materiały i wyroby budowlane - Arkady, Warszawa. - 1992

Szymański E., Kołakowski J. - Materiały budowlane z technologią betonu - Białystok. - 1992

- Poradnik inżyniera i technika budowlanego, t.2 – Materiały i wyroby budowlane - Arkady, Warszawa. - 1982

- Poradnik laboranta budowlanego - Arkady, Warszawa. - 1975

Czarnecki L. i in - Ćwiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej - WPW, Warszawa . - 2001

Broniewski T., Fiertak M - Chemia budowlana. Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych - PK, Kraków. - 2002

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Zbiór norm przedmiotowych z serii PN-EN 771 - - . -

Zbiór norm przedmiotowych z serii PN-EN 772 - - . -

PN-EN 196-1:2006, PN-EN 1015-6:2000 - - . -

PN-EN 1936:2010 - - . -

PN-EN 933-1:2000, PN-EN 1097-3:2000. - - . -

PN-EN 1426:2009 - - . -

PN-EN ISO 6506-1:2008 - - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

- Czasopisma branżowe np. Materiały budowlane, Izolacje, Construction and Building Materials (Elsevier), Materials (MDPI), Buildings (MDPI) - . -

Publikacje naukowe

. Brigolini Silva; M. Caetano; B. Dębska; K. Wojtaszek - Sustainable Polyester Composites Containing Waste Glass for Building Applications - . - 2024

M. Caetano; B. Dębska; G. Silva - Study of the influence of accelerated aging on the physical and mechanical properties of polymer composites containing rubber, polyethylene and poly(ethylene terephthalate) waste - . - 2024

B. Dębska - Betony żywiczne zawierające odpady do zastosowań w infrastrukturze komunikacyjnej - . - 2023

B. Dębska - Assessment of the Applicability of Selected Data Mining Techniques for the Classification of Mortars Containing Recycled Aggregate - . - 2022

B. Dębska; G. Silva - Mechanical Properties and Microstructure of Epoxy Mortars Made with Polyethylene and Poly(Ethylene Terephthalate) Waste - . - 2021

D. Broda; B. Dębska; M. Kus-Liśkiewicz; J. Lubczak; R. Lubczak; D. Szczęch; R. Wojnarowska-Nowak - Polyetherols and polyurethane foams from starch - . - 2021

E. Bobko; D. Broda; B. Dębska; M. Kus-Liśkiewicz; J. Lubczak; R. Lubczak; D. Szczęch; M. Szpiłyk - Flame retardant polyurethane foams with starch unit - . - 2021

. Brigolini Silva; B. Dębska; L. Lichołai - Effects of waste glass as aggregate on the properties of resin composites - . - 2020

. Brigolini Silva; M. Caetano; B. Dębska; L. Lichołai - Assessment of the Mechanical Parameters of Resin Composites with the Addition of Various Types of Fibres - . - 2020

B. Dębska; J. Konkol; L. Lichołai; J. Szyszka - Przegroda budowlana izolacyjno-akumulacyjna i sposób jej wytwarzania - . - 2020

B. Dębska; J. Krasoń; L. Lichołai - Application of Taguchi method for the design of cement mortars containing waste materials - . - 2020

B. Dębska; J. Krasoń; L. Lichołai - The evaluation of possible utilization of waste glass in sustainable mortars - . - 2020

B. Dębska; B. Dębska; L. Lichołai - Evaluation of the Utility of Using Classification Algorithms when Designing New Polymer Composites - . - 2019

B. Dębska; J. Krasoń; L. Lichołai - Assessment of the applicability of a phasechange material in horizontal building partitions - . - 2019

B. Dębska; J. Krasoń; L. Lichołai - Designing Cement Mortars Modified with Cork and Rubber Waste Using Theory of the Experiment - . - 2019

B. Dębska; J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz - Analysis of the Thermal Characteristics of a Composite Ceramic Product Filled with Phase Change Material - . - 2019

B. Dębska; L. Lichołai; P. Miąsik - Assessment of the Applicability of Sustainable Epoxy Composites Containing Waste Rubber Aggregates in Buildings - . - 2019

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna najczęściej stosowane materiały budowlane oraz podstawowe elementy technologii ich wytwarzania. wykładtest pisemny lub w wersji elektronicznej
Potrafi wykonać proste eksperymenty laboratoryjne prowadzące do oceny jakości stosowanych materiałów budowlanych w oparciu o normy oraz wytyczne do badań materiałów budowlanych. Potrafi pracować samodzielnie i współpracować w zespole nad wyznaczonym zadaniem. laboratoriumtest pisemny lub w wersji elektronicznej, obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z badań
Jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych wyników badań i ich interpretację. laboratoriumtest pisemny lub w wersji elektronicznej, obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z badań

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna najczęściej stosowane materiały budowlane oraz podstawowe elementy technologii ich wytwarzania. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dokonać prawidłowego doboru materiałów budowlanych dla poszczególnych elementów budynkunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada wiadomości o istnieniu i możliwościach zastosowania w budownictwie nowych technologii materiałowych
Potrafi wykonać proste eksperymenty laboratoryjne prowadzące do oceny jakości stosowanych materiałów budowlanych w oparciu o normy oraz wytyczne do badań materiałów budowlanych. Potrafi pracować samodzielnie i współpracować w zespole nad wyznaczonym zadaniem. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykonać analizę otrzymanych wyników i ocenić jakość badanych materiałównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi samodzielnie dobrać metody badawcze prowadzące do rozwiązania problemu dotyczącego kontroli jakości surowców i materiałów budowlanych oraz ich trwałości
Jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych wyników badań i ich interpretację. Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernardeta Dębska
Prowadzący grup: Bernardeta Dębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernardeta Dębska
Prowadzący grup: Bernardeta Dębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernardeta Dębska
Prowadzący grup: Bernardeta Dębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernardeta Dębska
Prowadzący grup: Bernardeta Dębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernardeta Dębska
Prowadzący grup: Bernardeta Dębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)