Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody obliczeniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB0-DI>MetObl
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody obliczeniowe
Jednostka: Katedra Mechaniki Konstrukcji
Grupy: Przedmioty 5 sem. - budownictwo st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Metody obliczeniowe dają podstawy do stosowania metod numerycznych do analizy i obliczania prostych układów konstrukcyjnych.

Treści kształcenia

- Elementy modelowania matematycznego, ogólne zagadnienia teorii modelowania. Matematyczny i numeryczny model problemu fizycznego. Modelowanie dyskretne i ciągłe Modelowanie matematyczne – sformułowanie lokalne i globalne problemu brzegowego.

- Interpolacja – Lagrange'a, Hearmite'a, trygonometryczna. Aproksymacja – ciągła, punktowa, średniokwadratowa

- Klasyczna metoda różnic skończonych (MRS). Wprowadzenie, operatory różnicowe, siatki MRS, przykłady zastosowań

- Metody przybliżonych rozwiązań zagadnień mechaniki – metoda Ritza i metoda Galerkina.

- Wprowadzenie do metody elementów skończonych. Założenia geometryczno - fizyczne. Aproksymacja lokalna. Funkcje kształtu dla elementów skończonych. Elementy skończone jedno, dwu i trójwymiarowe. Ogólny algorytm metody elementów skończonych. Błędy i zbieżności rozwiązania MES. Podstawy metody elementów skończonych dla ustrojów prętowych i zadań dwuwymiarowych – ustalony przepływ ciepła, płaski stan naprężenia.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

G. Rakowski, Z. Kacpszyk - Metoda elementów skończonych - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. -

O.C. Zienkiewicz, R. Taylor, J.Z. Zhu - The finite element methods - Elsevier Butterworth-Neinemann, 6-th ed.. - 2005

Praca zbiorowa - Mechanika budowli w ujęciu komputerowym - PWN. - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Bhatti, M.A. - Fundamental Finite Element Analysis and Applications with Mathematica and Matlab Computations - John Wiley & Sons. - 2005

Literatura do samodzielnego studiowania

K.J.Bathe - Finite element procedures - Prentice-Hall. - 1996

Cz. Cichoń - Metody obliczeniowe. Wybrane zagadnienia - Skrypt Politechniki Świętokrzyskiej. - 2012

Literatura uzupełniająca

M. Kleiber - Komputerowe metody mechaniki ciał stałych - PWN. - 2002

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę na temat budowy modeli fizycznych konstrukcji prętowychwykładzaliczenie cz. pisemna
Posiada wiedzę o teoretycznych podstawach metod aproksymacyjnychwykładzaliczenie cz. pisemna
Posiada umiejętności stosowania algorytmu metody elementów skończonych dla rozwiązywania zagadnień stacjonarnych.wykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, sprawozdanie z projektu
Posiada umiejętności stosowania programów wykorzystujących metody elementów skończonych.laboratoriumsprawozdanie z projektu
Potrafi pracować w zespole oraz samodzielnie rozwiązywać problemy, Ma świadomość posługiwania się w pracy legalnym oprogramowaniem oraz odpowiedzialności za powierzony sprzęt komputerowy.laboratoriumobserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę na temat budowy modeli fizycznych konstrukcji prętowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada ugruntowaną wiedzę wzbogaconą wiadomościami z dodatkowej literaturynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również dogłębną wiedzę na temat zagadnień związanych z przedmiotem wynikłej z samodzielnego studiowania literatury.
Posiada wiedzę o teoretycznych podstawach metod aproksymacyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada ugruntowaną wiedzę wzbogaconą wiadomościami z dodatkowej literaturynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również dogłębną wiedzę na temat zagadnień związanych z przedmiotem wynikłej z samodzielnego studiowania literatury.
Posiada umiejętności stosowania algorytmu metody elementów skończonych dla rozwiązywania zagadnień stacjonarnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umiejętność rozwiązywania zadań o podwyższonym stopniu trudnościnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie formułować prawidłowe wnioski i analizować zależności w rozwiązywanych zadaniach.
Posiada umiejętności stosowania programów wykorzystujących metody elementów skończonych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umiejętność rozwiązywania zadań o podwyższonym stopniu trudnościnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie formułować prawidłowe wnioski i analizować zależności w rozwiązywanych zadaniach oraz potrafi zastosować kilka programów mes
Potrafi pracować w zespole oraz samodzielnie rozwiązywać problemy, Ma świadomość posługiwania się w pracy legalnym oprogramowaniem oraz odpowiedzialności za powierzony sprzęt komputerowy.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonard Ziemiański
Prowadzący grup: Michał Jurek, Piotr Nazarko, Grzegorz Piątkowski, Dominika Ziaja, Leonard Ziemiański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonard Ziemiański
Prowadzący grup: Michał Jurek, Bartosz Miller, Grzegorz Piątkowski, Dominika Ziaja, Leonard Ziemiański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonard Ziemiański
Prowadzący grup: Artur Borowiec, Michał Jurek, Dominika Ziaja, Leonard Ziemiański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonard Ziemiański
Prowadzący grup: Artur Borowiec, Bartosz Miller, Piotr Nazarko, Leonard Ziemiański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonard Ziemiański
Prowadzący grup: Artur Borowiec, Natalia Bróż, Bartosz Miller, Piotr Nazarko, Anna Rzepka, Przemysław Smela, Leonard Ziemiański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)