Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB0-DI>SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Katedra Konstrukcji Budowlanych
Grupy: Przedmioty 7 sem. - budownictwo st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł zawiera informacje związane z wymaganiami merytorycznymi i formalnymi dotyczącymi inżynierskich prac dyplomowych na kierunku budownictwo oraz sposobów ich opracowania, prezentacji i dyskusji.

Treści kształcenia

- 1. Wymagania merytoryczne i formalne dotyczące inżynierskiej pracy dyplomowej (projektu inżynier-skiego) na kierunku budownictwo.

2. Charakterystyka podstawowych rodzajów prac dyplomowych: projektowe, badawcze, studialne.

3. Przegląd tematyki prac dyplomowych wykonywanych przez studentów danej grupy seminaryjnej.

4. Standardowe części pracy o charakterze: projektowym, badawczym i studialnym.

5. Sposób doboru i wykorzystania źródeł związanych z tematyką pracy dyplomowej.

6. Podstawowe metody i narzędzia obliczeniowe lub badawcze wykorzystywane podczas realizacji pracy.

7. Metodyka opracowania i prezentacji wyników prac projektowych, badawczych i studialnych.

8. Zasady przygotowania części tekstowej, graficznej i poprawnej edycji pracy.

9. Omówienie przygotowania do prezentacji, dyskusji i egzaminu dyplomowego.

10. Prezentacja prac własnych dyplomantów. Dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami, metodami, wyni-kami i wnioskami prezentowanych prac.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Podręczniki, monografie, skrypty, artykuły i referaty konferencyjne, normy, akty prawne, informacje - - w Internecie określone przez prowadzącego grupę seminaryjną. -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna normy i wytyczne projektowania elementów i obiektów budowlanych oraz wytwarzania i badania materiałów i wyrobów. seminariumprezentacja projektu
Zna zasady zestawienia obciążeń, obliczania i konstruowania prostych elementów i obiektów budownictwa ogólnego, a także potrafi wykorzystać tę wiedzę do praktycznego rozwiązywania zadań inżynierskich.seminariumprezentacja projektu
Korzysta z technologii informacyjnych, zasobów Internetu i innych źródeł do wyszukiwania informacji. seminariumprezentacja projektu
Potrafi prawidłowo identyfikować problemy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa. Przekazuje informacje w sposób powszechnie zrozumiały z uzasadnieniem różnych punktów widzenia.seminariumprezentacja projektu, referat ustny
Zna podstawowe technologie budowlane oraz zasady kształtowania funkcji budynków, potrafi prawidłowo usytuować budynek na działce budowlanej. Potrafi przeprowadzić obliczenia cieplno-wilgotnościowe dla budynku.seminariumprezentacja projektu
Ma głęboką świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.seminariumprezentacja projektu,referat ustny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna normy i wytyczne projektowania elementów i obiektów budowlanych oraz wytwarzania i badania materiałów i wyrobów. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykazuje znajomość tych zagadnień w dyskusji i prezentacji pracy własnej w wysokim stopniu nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wykazuje znajomość tych zagadnień w dyskusji i prezentacji pracy własnej w stopniu bardzo wysokim
Zna zasady zestawienia obciążeń, obliczania i konstruowania prostych elementów i obiektów budownictwa ogólnego, a także potrafi wykorzystać tę wiedzę do praktycznego rozwiązywania zadań inżynierskich.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykazuje znajomość tych zagadnień w dyskusji i prezentacji pracy własnej w wysokim stopniu nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wykazuje znajomość tych zagadnień w dyskusji i prezentacji pracy własnej w stopniu bardzo wysokim
Korzysta z technologii informacyjnych, zasobów Internetu i innych źródeł do wyszukiwania informacji. Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Potrafi prawidłowo identyfikować problemy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa. Przekazuje informacje w sposób powszechnie zrozumiały z uzasadnieniem różnych punktów widzenia.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykazuje znajomość tych zagadnień w dyskusji i prezentacji pracy własnej w wysokim stopniu nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wykazuje znajomość tych zagadnień w dyskusji i prezentacji pracy własnej w stopniu bardzo wysokim
Zna podstawowe technologie budowlane oraz zasady kształtowania funkcji budynków, potrafi prawidłowo usytuować budynek na działce budowlanej. Potrafi przeprowadzić obliczenia cieplno-wilgotnościowe dla budynku.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykazuje znajomość tych zagadnień w dyskusji i prezentacji pracy własnej w wysokim stopniu nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wykazuje znajomość tych zagadnień w dyskusji i prezentacji pracy własnej w stopniu bardzo wysokim
Ma głęboką świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Lichołai, Bartosz Miller, Grzegorz Prokopski, Lucjan Ślęczka, Szczepan Woliński
Prowadzący grup: Lech Lichołai, Tomasz Siwowski, Lucjan Ślęczka, Szczepan Woliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Kozłowski, Bartosz Miller, Grzegorz Prokopski, Tomasz Siwowski, Lucjan Ślęczka, Szczepan Woliński
Prowadzący grup: Lesław Bichajło, Aleksander Kozłowski, Bartosz Miller, Bartosz Piątek, Grzegorz Prokopski, Tomasz Siwowski, Lucjan Ślęczka, Szczepan Woliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Miller, Grzegorz Prokopski, Tomasz Siwowski, Lucjan Ślęczka, Szczepan Woliński
Prowadzący grup: Bartosz Miller, Grzegorz Prokopski, Tomasz Siwowski, Lucjan Ślęczka, Szczepan Woliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Konkol, Aleksander Kozłowski, Grzegorz Prokopski, Tomasz Siwowski, Szczepan Woliński
Prowadzący grup: Janusz Konkol, Aleksander Kozłowski, Grzegorz Prokopski, Tomasz Siwowski, Lucjan Ślęczka, Szczepan Woliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)