Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia betonu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB0-DI>TechBet
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia betonu
Jednostka: Zakład Inżynierii Materiałowej i Technologii Budownictwa
Grupy: Przedmioty 3 sem. - budownictwo st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot technologia betonu przekazuje informacje podstawowe o betonie i jego składnikach, projektowaniu betonów, dodatków i domieszek do betonu, badaniach składników betonów, kontroli właściwości mieszanki betonowej i betonów.

Treści kształcenia

- Podstawowe określenia i klasyfikacje. Wymagania techniczne betonu. Składniki betonu: cement, kruszywo, woda, domieszki, dodatki, rodzaje składników, wymagania normowe. Właściwości mieszanki betonowej. Właściwości mechaniczne betonu. Projektowanie betonu zwykłego – metody projektowania, dobór jakościowy i ilościowy składników, kontrola właściwości mieszanki betonowej i betonu na etapie projektowania. Wykonywanie betonu. Domieszki i dodatki do betonu. Betony wysokowartościowe. Trwałość betonu.

- Rodzaje spoiw do betonów i zapraw. Podział cementów powszechnego użytku.

Badania cementu - oznaczanie normowej konsystencji, czasu wiązania, zmiany objętości, wytrzymałości na zginanie i ściskanie. Podział kruszywa. Wymagania dla kruszyw mineralnych do betonu. Oznaczenie składu ziarnowego, gęstości pozornej, gęstości nasypowej i jamistości. - Rodzaje zapraw. Materiały do zapraw. Ustalenie składu zapraw budowlanych. Badania zapraw świeżych: konsystencja zaprawy, gęstość objętościowa, wydajność objętościowa próbnego zarobu. Badania zapraw stwardniałych - oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie.

- Podstawowe określenia. Podział betonów zwykłych. Wymagania dla składników betonu i składu mieszanki betonowej. Projektowanie składu betonu. - Rodzaje badań technicznych mieszanki betonowej i betonu zwykłego. Badanie konsystencji mieszanki betonowej. Określenie zawartości powietrza w mieszance betonowej. Badanie wytrzymałości na ściskanie betonu. - Rodzaje dodatków i domieszek do betonu. Badanie wpływu dodatków i domieszek na właściwości mieszanki betonowej i betonu.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

A.M. Neville - Właściwości betonu - Polski Cement, Kraków. - 2000

red. B. Stefańczyk - Budownictwo ogólne, t. 1, Materiały i wyroby budowlane - Arkady, Warszawa. - 2010

Z. Jamroży - Beton i jego technologie - PWN, Warszawa. - 2008

W. Kurdowski - Chemia cementu i betonu - Polski Cement, Kraków. - 2010

red. L. Czarnecki - Beton według normy PN-EN 206-1 - komentarz - Polski Cement, PKN, Kraków. - 2007

S. Peukert - Cementy powszechnego użytku - Polski Cement, Kraków. - 2000

S. Chłądzyński, A. Garbacik - Cementy wieloskładnikowe w budownictwie - Polski Cement, Kraków. - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

PN-EN 197-1 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. - . -

PN-EN 196-1 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. - . -

PN-EN 196-3 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. - . -

PN-EN 206:2014 - Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. - . -

PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu. - . -

PN-EN 933-1 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

G. Fagerlund - Trwałość konstrukcji betonowych - Arkady, Warszawa. - 1997

K. Furtak, J. Śliwiński - Materiały budowlane w mostownictwie - WKŁ, Warszawa. - 2004

J. Jasiczak, A. Wdowska, T. Rudnicki - Betony ultrawysokowartościowe - Polski Cement, Kraków. - 2008

Literatura uzupełniająca

Czasopismo - Cement Wapno Beton - . -

Czasopismo - Inżynieria i Budownictwo - . -

Czasopismo - Przegląd Budowlany - . -

Publikacje naukowe

A. Domoń; J. Konkol; D. Papciak; A. Skwarczyńska-Wojsa; M. Zdeb - Optimization of Quantitative Analysis of Biofilm Cell from Pipe Materials - . - 2021

W. Iskra-Kozak; J. Konkol - The Impact of Nano-Al2O3 on the Physical and Strength Properties as Well as on the Morphology of Cement Composite Crack Surfaces in the Early and Later Maturation Age - . - 2021

B. Dębska; J. Konkol; L. Lichołai; J. Szyszka - Przegroda budowlana izolacyjno-akumulacyjna i sposób jej wytwarzania - . - 2020

J. Konkol - A Fractal Model of Cracking of Cement Matrix Composites - . - 2020

J. Konkol; M. Pietras - Zeolit jako dodatek do zapraw i betonów - . - 2020

W. Iskra-Kozak; J. Konkol; M. Pietras - Wykorzystanie zeolitów naturalnych jako dodatku do zapraw i betonów - . - 2020

A. Domoń; J. Konkol; D. Papciak; B. Tchórzewska-Cieślak; A. Wojtuś; J. Żywiec - The Impact of the Quality of Tap Water and the Properties of Installation Materials on the Formation of Biofilms - . - 2019

J. Konkol - Fracture Toughness and Fracture Surface Morphology of Concretes Modified with Selected Additives of Pozzolanic Properties - . - 2019

W. Iskra-Kozak; J. Konkol - Concrete nanomodyfication with selected nanoparticles - . - 2018

J. Konkol - Struktura i właściwości kompozytów cementowych modyfikowanych metakaolinitem - OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. - 2016

J. Konkol; G. Prokopski - Fracture toughness and fracture surfaces morphology of metakaolinite-modified concrete - . - 2016

J. Konkol; G. Prokopski - Optymalizacja składu betonów z dodatkiem metakaolinitu - . - 2016

J. Konkol; K. Musiał - Wpływ wieku na wytrzymałość na ściskanie betonu modyfikowanego dodatkiem metakaolinitu - . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawową terminologię związaną z przedmiotem.Zna proces produkcji cementu i klasyfikację betonów.Zna normy oraz wytyczne badania i doboru składników mieszanki betonowej oraz projektowania mieszanki betonowej.wykładzaliczenie cz. pisemna
Potrafi przeprowadzić, na podstawie wytycznych normowych, podstawowe badania cementu, kruszyw, zapraw i betonów.laboratoriumkolokwium, zaliczenie cz. praktyczna
Potrafi zaprojektować skład betonu w zależności od jego przeznaczenia, przeprowadzić podstawowe badania mieszanki betonowej i betonu zgodnie zwymaganiami normowymi.laboratorium, projekt indywidualnykolokwium, sprawozdanie z projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawową terminologię związaną z przedmiotem.Zna proces produkcji cementu i klasyfikację betonów.Zna normy oraz wytyczne badania i doboru składników mieszanki betonowej oraz projektowania mieszanki betonowej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna metody i zasady projektowania betonów z dodatkami i domieszkami.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Zna metody i zasady projektowania betonów z dodatkami i domieszkami. Zna co najmniej 3 metody projektowania mieszanki betonowej.
Potrafi przeprowadzić, na podstawie wytycznych normowych, podstawowe badania cementu, kruszyw, zapraw i betonów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi opisać procesy zachodzące podczas reakcji hydratacji cementu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi dokonać doboru cementu (rodzaju, klasy) w zależności od przeznaczenia betonu.
Potrafi zaprojektować skład betonu w zależności od jego przeznaczenia, przeprowadzić podstawowe badania mieszanki betonowej i betonu zgodnie zwymaganiami normowymi.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi nie tylko opisać ale i dobrać odpowiednie metody badania mieszanki betonowej i betonów w zależności od założeń technologicznych i pożądanych właściwości mieszanki betonowej i betonu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi opisać i wyjaśnić wpływ dodatków i domieszek na właściwości mieszanki betonowej i betonów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Konkol
Prowadzący grup: Andriy Huts, Wioleta Iskra-Kozak, Janusz Konkol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Konkol
Prowadzący grup: Andriy Huts, Wioleta Iskra-Kozak, Janusz Konkol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Konkol
Prowadzący grup: Andriy Huts, Wioleta Iskra-Kozak, Janusz Konkol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Konkol
Prowadzący grup: Andriy Huts, Wioleta Iskra-Kozak, Janusz Konkol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Konkol
Prowadzący grup: Andriy Huts, Janusz Konkol, Jacek Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)