Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstrukcje metalowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB0-ZI>KM2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstrukcje metalowe
Jednostka: Katedra Konstrukcji Budowlanych
Grupy: Przedmioty 7 sem. - budownictwo nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł zawiera informacje dotyczące podstaw teoretycznych i technologicznych projektowania i wytwarzania konstrukcji metalowych, oraz oceny nośności i użytkowalności konstrukcji istniejących.

Treści kształcenia

- Materiały i wyroby hutnicze, właściwości metali stosowanych w budownictwie. Zasady idealizacji geometrii, obciążeń i zachowania konstrukcji pod obciążeniem. Połączenia: rodzaje, charakterystyka i zastosowania. Połączenia spawane: metody i technologia spawania, jakość połączeń. Połączenia śrubowe: rodzaje połączeń i technologia ich wykonania. Nośność i wymiarowanie połączeń. Badanie materiałów, wyrobów i połączeń. Elementy, węzły i konstrukcje. Zachowanie się elementów, przegub plastyczny. Stateczność ogólna, stateczność miejscowa. Imperfekcje w konstrukcjach stalowych. Klasy przekrojów. Elementy rozciągane, ściskane osiowo i zginane. Słupy i belki - walcowane i złożone. Węzły konstrukcji. Stropy, konstrukcje belkowo - słupowe. Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe.

- Konstruowanie i obliczanie połączeń spawanych, śrubowych i sworzniowych.

- Wykonanie projektu stropu na belkach stalowych.

- Badanie imperfekcji geometrycznych kształtowników walcowanych na gorąco, badanie nośności połączeń spawanych, badanie nośności śrubowego połączenia doczołowego (króćca teowego), wykonawstwo połączeń śrubowych ciernych, badanie rozkładu twardości w obszarze złącza spawanego.

- Hale i wiaty. Obciążenia hal, obudowa, kratownice, rodzaje rozwiązań konstrukcyjnych. Elementy ściskane i zginane. Stateczność ogólna konstrukcji, stężenia. Przestrzenna współpraca elementów konstrukcji. Zmęczenie. Ochrona antykorozyjna i przeciwogniowa konstrukcji metalowych. Wykonawstwo konstrukcji metalowych. Przegląd konstrukcji metalowych: konstrukcje prętowe, cięgnowe, cienkościenne, powłokowe, wieżowe i masztowe.

- Wykonanie projektu hali stalowej.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Łubiński M., Filipowicz A., Żółtowski W. - Konstrukcje metalowe, cz. 1 i 2 - Wydawnictwo Arkady, Warszawa. - 2000

Biegus A. - Nośność graniczna stalowych konstrukcji prętowych - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - 1997

Rykaluk K. - Konstrukcje stalowe. Podstawy i elementy - Dolnosląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław. - 2008

Biegus A. - Stalowe budynki halowe - Arkady, Warszawa. - 2003

Giżejowski M., Ziółko J. (red) - Budownictwo ogólne. Tom 5. Stalowe konstrukcje budynków. Projektowanie według eurokodów ... - Wydawnictwo Arkady, Warszawa. - 2010

K. Rykaluk - Zagadnienia stateczności konstrukcji metalowych - Dolnosląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław. - 2012

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Gosowski B., Kubica E. - Badania laboratoryjne z konstrukcji metalowych - Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. - 2007

Kozłowski A. (red) - Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Część 1: Wybrane elementy i połączenia - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2010

Kozłowski A. (red) - Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Część 2: Stropy i pomosty - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2011

- PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne ... - PKN,. Warszawa. - 2006

- PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów - PKN, Warszawa. - 2006

- PN-EN 1993-1-5 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5: Blachownice - PKN, Warszawa. - 2008

Literatura do samodzielnego studiowania

Bródka J., Kozłowski A. (red) - Projektowanie i obliczanie połaczeń i węzłów konstrukcji metalowych, Tom 1 i  2 - Polskie Wydanictwo Techniczne, Rzeszów. - 2009

- PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 2: Wymagania techniczne ... , - PKN. Warszawa. - 2012

Literatura uzupełniająca

- PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania - PKN, Warszawa. - 2004

- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Części 1-1, ..., 1-7 - PKN, Warszawa. - 2004

Publikacje naukowe

D. Leń; L. Ślęczka - Prying action in bolted circular flange joints: Approach based on component method - . - 2021

E. Bernatowska; L. Ślęczka - Experimental and Numerical Investigation into Failure Modes of Tension Angle Members Connected by One Leg - . - 2021

E. Bernatowska; L. Ślęczka - Failure modes of steel angles connected by one leg - Routledge. - 2021

E. Bernatowska; L. Ślęczka - Numerical Study of Block Tearing Failure in Steel Angles Connected by One Leg - . - 2021

E. Bernatowska; D. Leń; L. Ślęczka - Comparative Study of Fatigue Life Assessment Made by Different Approaches - Springer. - 2020

E. Bernatowska; L. Ślęczka - Ocena trwałości zmęczeniowej metodą naprężeń efektywnych - . - 2020

R. Budziński; L. Ślęczka - Behaviour of steel sheeting connections with self-drilling screws under variable loading - . - 2020

R. Budziński; M. Górski; Z. Kiełbasa; A. Kozłowski; Z. Pisarek; K. Sieńkowska; L. Ślęczka; A. Wojnar - Badania doświadczalne stalowych kształtowników giętych na zimno jako nośnych elementów hal - . - 2020

E. Bernatowska; L. Ślęczka - Net section fracture assessment of steel bolted joints with shear lag effect - . - 2019

E. Bernatowska; L. Ślęczka - Stress and strain concentrations in steel angle tension members connected by one leg - . - 2018

G. Górnik; L. Ślęczka - Degradacja właściwości strukturalnych stalowych węzłów doczołowych obciążonych w sposób niemonotoniczny - . - 2018

A. Głuszko; L. Ślęczka - Numeryczna ocena nośności i sztywności króćców w doczołowych połączeniach rur prostokątnych - . - 2017

D. Leń; L. Ślęczka - Badania nośności, sztywności i efektu dźwigni w śrubowych połączeniach kołnierzowych - . - 2017

G. Oleniacz; M. Rymar; I. Skrzypczak; L. Ślęczka; T. Świętoń - Survey of the Urban Bell in the Belfry of St. Trinity Church in Krosno - . - 2017

E. Błyskal; L. Ślęczka - Badania doświadczalne rozciąganych kątowników łączonych za pomocą jednej śruby - . - 2016

L. Ślęczka - Component-based modelling of beam-to-column joints subjected to variable actions - CRC PRESS/BALKEMA. - 2016

L. Ślęczka - Technologie spawania konstrukcji budowlanych w remontach i naprawach (łączenie starych konstrukcji z nowymi) - POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA - ODDZIAŁ W KATOWICACH. - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna normy oraz wytyczne projektowania stalowych konstrukcji obiektów budowlanych, ich elementów i połaczeń.wykład, ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualny, laboratoriumegzamin cz. pisemna, kolokwium, prezentacja projektu, raport pisemny
Zna zasady wymiarowania i konstruowania elementów, połączeń i prostych konstrukcji metalowychwykład, ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, prezentacja projektu
Potrafi oceniać i dokonać zestawienia obciążeń działających na obiekty budowlaneProjekt indywidualnyprezentacja projektu
Potrafi korzystać z wybranych programów komputerowych wspomagających decyzje projektowe w budownictwie.wykład, projekt indywidualnyprezentacja projektu
Umie zaprojektować wybrane elementy i połączenia prostych konstrukcji metalowychwykład, ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, kolokwium, prezentacja projektu
Potrafi wykonać analizę stateczności i nośności granicznej prostych układów prętowych w zakresie oceny stanów granicznych konstrukcji metalowychwykład, ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, prezentacja projektu
Umie odczytać rysunki konstrukcyjne oraz potrafi sporządzić dokumentację graficzną elementów i prostych konstrukcji metalowych w środowisku wybranych programów CADprojekt indywidualnysprawozdanie z projektu
Jest odpowiedzialny za rzetelność i jakość uzyskanych wyników swoich prac i ich interpretacjęćwiczenia rachunkowe, laboratorium, projekt indywidualnysprawozdanie z projektu,raport pisemny, kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna normy oraz wytyczne projektowania stalowych konstrukcji obiektów budowlanych, ich elementów i połaczeń.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma wiedzę na temat merytorycznych podstaw wytycznych zawartych w normachnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna założenia i modele, na których oparte są zasady i reguły normowe
Zna zasady wymiarowania i konstruowania elementów, połączeń i prostych konstrukcji metalowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma wiedzę na temat modeli obliczeniowych nośności elementów i połączeń nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna teoretyczne i doświadczalne uzasadnienie zasad wymiarowania i konstruowania elementów i połączeń prostych konstrukcji metalowych
Potrafi oceniać i dokonać zestawienia obciążeń działających na obiekty budowlanenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi uzasadnić zastosowany sposób zestawiania oddziaływań na konstrukcjęnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi uzasadnić zastosowany sposób zestawiania oddziaływań na konstrukcję
Potrafi korzystać z wybranych programów komputerowych wspomagających decyzje projektowe w budownictwie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dobrać modele obliczeniowe do poprawnej analizy i wymiarowania elementów i prostych konstrukcji metalowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zweryfikować poprawność wyników analizy numerycznej i nośności elementów i prostych konstrukcji metalowych
Umie zaprojektować wybrane elementy i połączenia prostych konstrukcji metalowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie uzasadnić zastosowane procedury projektowanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi ocenić poprawność zastosowanych procedur i zaproponować alternatywne rozwiązania
Potrafi wykonać analizę stateczności i nośności granicznej prostych układów prętowych w zakresie oceny stanów granicznych konstrukcji metalowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi uzasadnić wybór zastosowanej metodynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie sformułować założenia i procedury metod analizy
Umie odczytać rysunki konstrukcyjne oraz potrafi sporządzić dokumentację graficzną elementów i prostych konstrukcji metalowych w środowisku wybranych programów CADnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również rozpoznaje składniki rysunkowe projektów konstrukcji metalowych i potrafi znaleźć ewentualne błędynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wspomagać opracowanie graficzne rozwiązaniami i programami zaczerpniętymi z internetu
Jest odpowiedzialny za rzetelność i jakość uzyskanych wyników swoich prac i ich interpretacjęCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Ślęczka
Prowadzący grup: Zbigniew Kiełbasa, Lucjan Ślęczka, Andrzej Wojnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Ślęczka
Prowadzący grup: Rafał Budziński, Lucjan Ślęczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Ślęczka
Prowadzący grup: Rafał Budziński, Lucjan Ślęczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Ślęczka
Prowadzący grup: Rafał Budziński, Lucjan Ślęczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Ślęczka
Prowadzący grup: Rafał Budziński, Lucjan Ślęczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)