Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika teoretyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB0-ZI>MechT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika teoretyczna
Jednostka: Katedra Mechaniki Konstrukcji
Grupy: Przedmioty 2 sem. - budownictwo nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Kurs zawiera wybrane zagadnienia statyki, kinematyki i dynamiki.

Treści kształcenia

- Elementy rachunku wektorowego, podstawowe pojęcia i określenia w mechanice, aksjomaty statyki.

- Moment siły względem punktu i względem osi, twierdzenia o parach sił, redukcja układu sił do dowolnego bieguna i do najprostszej postaci.

- Metody wykreślne redukcji układów sił, warunki równowagi układu sił, równania równowagi w poszczególnych przypadkach układów sił, modele więzów i ich reakcje.

- Obliczanie reakcji w układach statycznie wyznaczalnych.

- Stopnie swobody układu ciał sztywnych, warunki geometrycznej niezmienności i statycznej wyznaczalności.

- Kratownice. Obliczanie sił w prętach kratownic płaskich metodą równoważenia węzłów i metodą Rittera. Pręty zerowe.

- Opis matematyczny ruchu punktu. Ruch postępowy, obrotowy i płaski brył sztywnych. Obliczanie prędkości i przyspieszeń chwilowych w ruchu płaskim ciała sztywnego i mechanizmu.

- Metoda środka chwilowego obrotu. Ruch złożony.

- Prawa Newtona. Zasada d'Alemberta i metoda kinetostatyki. Dynamika punktu. Energia kinetyczna i potencjalna.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Teresa Filip, Piotr Nazarko - Mechanika teoretyczna - OW PRz. - 2013

Piotr Nazarko, Teresa Filip - Mechanics for civil engineers. Statics - OW PRz. - 2015

Jerzy Leyko - Mechanika ogólna t.1 i 2 - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2012

Jan Misiak - Mechanika ogólna t.1 i 2 - WNT. - 2009

Marian Klasztorny - Mechanika ogólna - Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. - 2005

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Jan Misiak - Zadania z mechaniki ogólnej c.1 i 2 - WNT. - 2005

Jerzy Leyko, Jan Szmelter - Zbiór zadań z mechaniki ogólnej t.1 i 2 - PWN. - 1983

Teresa Filip, Piotr Nazarko - Mechanika teoretyczna - OW PRz. - 2013

Literatura do samodzielnego studiowania

Józef Nizioł - Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki - WNT. - 2006

Literatura uzupełniająca

Witold Biały - Metodyczny zbiór zadań z mechaniki - WNT. - 2004

Publikacje naukowe

P. Nazarko; A. Prokop; L. Ziemiański - Digitalization of historic buildings using modern technologies and tools - . - 2021

P. Nazarko; D. Ziaja - SHM system for anomaly detection of bolted joints in engineering structures - . - 2021

P. Nazarko; L. Ziemiański - Application of Elastic Waves and Neural Networks for the Prediction of Forces in Bolts of Flange Connections Subjected to Static Tension Tests - . - 2020

P. Nazarko; S. Rachwał; D. Ziaja - Analiza statyczno-wytrzymałościowa modelu MES istniejącej hali z wykorzystaniem skaningu laserowego - . - 2020

A. Borowiec; L. Folta; L. Janas; G. Kędzior; R. Klich; A. Kulon; P. Nazarko; G. Piątkowski; T. Siwowski; D. Szynal; Ł. Szyszka; B. Wójcik ; D. Ziaja; L. Ziemiański - Przegląd specjalny mostu stalowego w km. 108.404 oraz kładek dla pieszych w km. 166.188; 174.410; 184.875; 223.194 lini nr 91 Kraków Główny - Medyka - . - 2019

P. Nazarko - Axial force prediction based on signals of the elastic wave propagation and artificial neural networks - . - 2019

P. Nazarko - Diagnostyka konstrukcji z wykorzystaniem fal sprężystych i sztucznych sieci neuronowych - OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. - 2019

P. Nazarko; D. Ziaja - Anomaly detection in the concrete arc girder subjected to fatigue test - . - 2019

P. Nazarko; L. Ziemiański - Anomaly detection in composite elements using Lamb waves and soft computing methods - . - 2017

P. Nazarko; L. Ziemiański - Force identification in bolts of flange connections for structural health monitoring and failure prevention - . - 2017

P. Nazarko; L. Ziemiański - Force identification in bolts of flange connections – preliminary results - OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. - 2017

P. Nazarko; L. Ziemiański - Force prediction in bolts of flange connections – elastic waves and soft computing approach - Department of Structural Mechanics, Lublin University of Technology. - 2017

P. Nazarko; M. Szarata - Analiza możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych do kalibracji modeli mikrosymulacyjnych - . - 2017

P. Nazarko; L. Ziemiański - Damage detection in aluminum and composite elements using neural networks for Lamb waves signal processing - . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi zredukować dowolny płaski układ sił do dowolnego bieguna. wykład, ćwiczenia rachunkowekolokwium, egzamin cz. pisemna
Potrafi przeprowadzić analizę budowy typowych układów ciał sztywnych.wykład, ćwiczenia rachunkowekolokwium, egzamin cz. pisemna
Potrafi zapisać równania równowagi i obliczać reakcje w typowych układach statycznie wyznaczalnych.wykład, ćwiczenia rachunkowekolokwium, egzamin cz. pisemna
Potrafi obliczać siły w prętach płaskich kratownic statycznie wyznaczalnych stosując metodę równoważenia węzłów i metodę Rittera.wykład, ćwiczenia rachunkowekolokwium, egzamin cz. pisemna
Posiada elementarną wiedzę z zakresu kinematyki układów mechanicznych.wykład, ćwiczenia rachunkowekolokwium, egzamin cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi zredukować dowolny płaski układ sił do dowolnego bieguna. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zredukować dowolny przestrzenny układ sił do dowolnego bieguna. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zredukować płaski układ do najprostszej postaci oraz określić najprostszą postać w układach przestrzennych.
Potrafi przeprowadzić analizę budowy typowych układów ciał sztywnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi przeprowadzić analizę budowy układów ciał sztywnych z konturem zamkniętym.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi przeprowadzić analizę budowy złożonych układów ciał sztywnych.
Potrafi zapisać równania równowagi i obliczać reakcje w typowych układach statycznie wyznaczalnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi obliczać reakcje w układach z przegubami (belki, ramy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi obliczać siły reakcji zewnętrznych i więzów wewnętrznych w układach złożonych (np. rama ze ściągiem).
Potrafi obliczać siły w prętach płaskich kratownic statycznie wyznaczalnych stosując metodę równoważenia węzłów i metodę Rittera.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi obliczać siły w prętach kratownic przestrzennych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi obliczać siły w prętach kratownic korzystając z nietypowych przekrojów Rittera.
Posiada elementarną wiedzę z zakresu kinematyki układów mechanicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi obliczać prędkości i przyśpieszenia w ruchu płaskim ciał sztywnych, ze szczególnym uwzględnieniem prędkości w ruchu płaskim mechanizmów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi obliczać prędkości i przyśpieszenia w ruchu złożonym ciał sztywnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nazarko
Prowadzący grup: Michał Jurek, Piotr Nazarko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nazarko
Prowadzący grup: Michał Jurek, Piotr Nazarko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nazarko
Prowadzący grup: Celina Jagiełowicz-Ryznar, Piotr Nazarko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nazarko
Prowadzący grup: Celina Jagiełowicz-Ryznar, Piotr Nazarko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nazarko
Prowadzący grup: Natalia Bróż, Piotr Nazarko, Agnieszka Wiater
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)