Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy - lektorat z języka angielskiego cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BS-DI>JO1-ANG2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy - lektorat z języka angielskiego cz. 2
Jednostka: Centrum Języków Obcych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Na realizację modułu składa się 30 godzin dydaktycznych w semestrze. Moduł prowadzony jest w formie ćwiczeń. W trakcie ćwiczeń student ćwiczy sprawności mówieni, słuchania, czytania i pisania, a także nabywa wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa języka angielskiego lub niemieckiego. Celem modułu jest osiągnięcie przez studenta po 4 semestrach poziomu zaawansowania językowego B2.

Treści kształcenia

- A(j.ang.) Mieszkanie, rodzina, współlokatorzy.

Wyrażenia opisujące osobowość.

Zadawanie pytań. Mówienie, słuchanie. /

N(j.niem.) Nowoczesne media komunikacyjne. Nawiązywanie kontaktów - Speed-Dating.

- A. Wyrażenia używane w nieformalnych e-mailach.

Poprawianie błędów.

Pisanie: e-mail do przyjaciela. /

N.Określanie własnych umiejętności językowych - praca z filmem. Deklinacja przymiotnika po rodzajniku określonym, nieokreślonym i bez rodzajnika.

- A. Uczucia i wydarzenia, które je powodują.

Przymiotniki, których nie można stopniować.

Słowotwórstwo: rzeczowniki.

Test osobowości. Czytanie, mówienie, słuchanie. Gramatyka: Present Perfect / N.Kompetencje medialne, umiejętność twórczego wykorzystania internetowych zasobów w uczeniu się języka obcego, nawigowanie w sieci. Przysłówki czasu.

- A. Ogłoszenia i reklamy.

Grzeczne pytania i odpowiadanie na nie. Czytanie, słuchanie, mówienie. / N. Biznesowe spotkania w nowym gronie, formy powitania, przedstawiania siebie i innych.

- A. Opis wydarzeń pierwszego dnia (np. w pracy). Ćwiczenie mówienia.

Pisanie: streszczenie / N.Strategie uczenia się języka obcego zawodowego.

- A. Problemy społeczne. Rzeczowniki i czasowniki o tej samej formie. Gramatyka: Present Perfect. / N.Spotkania prywatne i służbowe. Partykuły modalne.

- A. Zapobieganie przestępczości, proponowanie i omawianie rozwiązań. Gramatyka: strona bierna./ N.Planowanie i organizacja uroczystości.

- A. Wyrażenia stylu formalnego. Pisanie listu formalnego (reklamacja). / N.Prezentacja pracownika branży turystycznej - informacje osobowe, charakterystyka wykonywanych czynności.Opis wybranych zawodów.Ćwiczenie sprawności słuchania i mówienia.

- A. Wycinki prasowe. Wyrażanie opinii. Przymiotniki wyrażjące opinię. Czytanie i mówienie. / N.Planowanie pobytu na uczelni zagranicznej, kontakt z urzędami, wymagane dokumenty.Ćwiczenie sprawności pisania i czytania.

- A. Szczęście a pieniądze.

Ankieta dotycząca szczęścia. Czytanie i mówienie.

Pisanie: wypowiedź na stronie internetowej. /N. Niemieckie ośrodki akademickie - elementy krajoznawcze.Komunikacja - stawianie pytań pośrednich.

- A. Gry.

Wyrażenia opisujące zachowanie

Zwyczaje z przeszłości.

Zachowanie, które nas denerwuje. Gramatyka: would/used to. Mówienie. / N.

Argumentowanie, rozwiązywanie problemów w trudnych sytuacjach. - reakcje językowe. Ćwiczenie sprawności mówienia.

- A. Czynności czasu wolnego. Nauka słownictwa. Mówienie

Pisanie: Rozprawka./ N.

Życie zawodowe - warunki pracy, wymagania, plany, oczekiwania i marzenia. Gramatyka: czasowniki modalne.

- A. Miejsca, do których wyjeżdża się na wakacje.

Wyrażanie przyszłości.

Wakacje (transport, zakwaterowanie, rozrywki).

Rzeczowniki niepoliczalne i policzalne. / N. Przeprowadzka i nowe miejsce zamieszkania.Charakterystyka sytuacji mieszkaniowej.Ćwiczenie sprawności słuchania i mówienia. Gramatyka: przyimki zmienne.

- A. Quizy i konkursy.

Opisywanie reguł, zasad działania.

Uzyskiwanie informacji.

Czasowniki. / N. Świat mody ,własne zainteresowania i upodobania.Ćwiczenie konwersacyjne.

- A. Niezwykłe doświadczenia

Udzielanie rekomendacji

Pisanie: wypowiedź na forum internetowym. / N.Wydarzenia modowe - krótka relacja, sporządzanie notatki. Gramatyka:rodzajnik i rzeczownik w dopełniaczu.

- A. Opowiadania.

Powiedzenia.

Relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, anegdoty.

Gramatyka: czasy przeszłe. / N. Doświadczenia zawodowe projektantów z branży odzieżowej. Praca z tekstem. Gramatyka : zdania podrzędne z "weil" i " obwohl".

- A. Opowiadanie.

Opisywanie doświadczeń i wydarzeń z przeszłości. / N. Sytuacje związane z zakupem odzieży.Ćwiczenie sprawności mówienia.

- A. Życzenia i skargi.

Czasowniki złożone. Gramatyka: wish/if only./ N.Reklamacja, wymiana, zwrot towaru. Wzór listu z reklamacją. Ćwiczenie sprawności pisania.

- A. Czytelnictwo.

Książki, których nie czytaliśmy.

To, co lubimy i czego nie lubimy.

Streszczanie książek.

Ulubione książki / N. Części garderoby, dodatki - charakterystyka. Rozszerzenie słownictwa. Gramatyka: stopniowanie przymiotników, stopień najwyższy w formie odmiennej i nieodmiennej.Ćwiczenia gramatyczne.

- A. Ulubiona scena z filmu.

Pisanie: opis ulubionej sceny / N. Planowanie wyjazdu służbowego, rezerwacja hotelu - sytuacyjne reakcje językowe.

- A. Najgorsze wynalazki ludzkości.

Rowery.

Zmiana (change).

Rzeczowniki złożone. Gramatyka: articles. / N. Prezentacja firmy, struktura wypowiedzi lub krótkiego referatu.Ćwiczenie sprawności mówienia.

- A. Wpływ reklam na nasze zachowanie.

Zasady tworzenia reklam. Gramatyka: zdania warunkowe. / N. Konstrukcje bezokolicznikowe wymagające użycia "zu". Ćwiczenia gramatyczno - leksykalne.

- A.Reklamy i marketing.

Pisanie: Raport,

porównywanie. / N. Działy firmy, formy prawne, kwalifikacje pracowników - słowotwórstwo.

- A.Burza mózgów.

Przymiotniki.

Sugerowanie, proponowanie.

Podchodzenie do pomysłów z rezerwą./ N. Analiza ofert na rynku pracy, opis kwalifikacji. Zawody, wykonywane czynności - środki leksykalne.

- A. Geniusze.

Prezentacja nowego produktu.

Pisanie: ulotka z opisem produktu. / N. Ubieganie się o pracę -list motywacyjny, CV. Ćwiczenie sprawności pisania.

- A.Wyrażenia ze słowem age.

Ludzie w różnym wieku i ich zachowanie.

Słowotwórstwo – tworzenie rzeczowników.

Gramatyka: czasowniki modalne. / N. Odpowiedź na ofertę pracy. Gramatyka: zdania ze spójnikami "trotzdem", "darum", "deswegen".

- A.Plany na przyszłość.

Optymizm i pesymizm. Gramatyka: czasy przyszłe (Future Perfect, Future Continuous) / N.Polityka i społeczeństwo, cztery filary demokracji.Ćwiczenie sprawności czytania.

- A. List do samego siebie.

Zdania wyrażające cel. / N. Analiza przykładów języka technicznego. Gramatyka: strona bierna.

- A.Kolokacje.

Przekonywanie.

Prośba o wyjaśnienie./ N.Orientacja na planie miasta, komunikacja miejska. Ćwiczenie sprawności słuchania.

- A.Kolokacje.

Długość życia.

Dyskusja klasowa.

Pisanie: wypowiedź na forum internetowym. / N.Opis miejsca zamieszkania. Ćwiczenie sprawności mówienia i czytania. Gramatyka: rekcja czasownika.

- A.Telewizja.

Rodzaje programów telewizyjnych.

Interesujące fakty dotyczące telewizji.

Czasowniki złożone. / N.Wiedeń - oferta kulturalna, wyrażanie upodobań, proponowanie wspólnego wyjścia, uzgadnianie terminu. Ćwiczenie sprawności mówienia.

- A.Wydarzenia prawdziwe i zmyślone.

Kwestionariusz. Gramatyka: mowa zależna / N. Elementy wiedzy o kraju, prezentacje wybranych miast, regionów, znanych firm.

- A. Rozprawka wyrażająca opinię. / N. Czas przeszły Imperfekt - ćwiczenia leksykalno - gramatyczne.

- A.Prasa.

Gazety typu tabloid i broadsheet.

Emfaza.

Zgadywanie, wyrażanie przypuszczeń. / N. Jakość życia w dużym mieście, opis grafiki z danymi statystycznymi - typowe zwroty językowe.Gramatyka: spójniki w zdaniach złożonych.

- A. Błędy w prasie i telewizji.

Opis wydarzenia lub informacji.

Pisanie: artykuł z opisem wydarzenia. / N. Wybrane zagadnienia społeczne, praca z tekstem.Ćwiczenia sprawdzające rozumienie.

- A.Trudne sytuacje – artykuły prasowe.

Kolokacje.

Decyzje, które było trudno podjąć. Gramatyka: zdania warunkowe. / N. Życie w społeczeństwie multikulturowym.Porządkowanie informacji, pisanie streszczeń.Gramatyka: zaimek względny w celowniku.

- A. Uczucia.

Zegar biologiczny.

Kwestionariusz: Are you a lark or owl?

Podejścia do czasu. Grmatyka: forma -ing i bezokoliczniki. / N. Małżeństwa i związki , różnice międzykulturowe. Gramatyka: zdania względne z "was" i "wo".

- A. Idiomy dotyczące czasu.

Styl nieformalny.

Pisanie: artykuł w stylu nieformalnym./ N.Współczesne media i ich przyszłość. Gramatyka: Czas przyszły - Futur I.

- A. Zachowanie – przymiotniki.

Porady dt. zachowania w delikatnych sytuacjach.

Rozwiązywanie niezręcznych sytuacji. / N.Nowoczesne techniki informacyjne, portale społecznościowe. Gramatyka: konstrukcje bezokolicznikowe i zdania celowe.

- A. Rytuały i zachowania typowe dla różnych kultur.

Pisanie: opis „rodzinnego rytuału”. / N. Różne formy stylu życia, zdrowe odżywianie. Gramatyka: przyimki z dopełniaczem.

- A. Program telewizyjny o mowie ciała. / N. Zawody socjalne - środowisko pracy.Gramatyka:.czasownik "lassen".

- A. Pamięć – co i jak pamiętamy.

Przestępstwa i przestępcy.

Nasze zachowanie wobec przestępstw. Gramatyka: ing form i bezokoliczniki z czasownikami typu remember i stop. / N. Międzynarodowe organizacje humanitarne.Ćwiczenie sprawności czytania i mówienia.

- A. Synonimy.

Czasowniki, które występują z przyimkami.

Przestępstwa. Gramatyka: czasowniki modalne. / N. Wypadek komunikacyjny - umiejętność poinformowania odpowiednich służb.Gramatyka; zdania ze spójnikami "so dass" i "je ...desto".

- A. Jak być bezpiecznym na wakacjach?

Unikanie powtórzeń.

Pisanie: ulotki z poradami. / N.Tryb przypuszczający Konjunktiv II, formy, użycie .Powtórzenie materiału leksykalnego.

- A. Przestępstwa.

Zgłaszanie przestępstw.

Problemy. / N. Unia Europejska - historia, główne organy, państwa członkowskie. Gramatyka: zdania z "damit" i "um ...zu".

Parafrazowanie swoich wypowiedzi.

- A. Zwykli ludzie w niezwykłych sytuacjach.

Przedmioty niezbędne na tratwie ratunkowej.

Pisanie: opis niebezpiecznej przygody / N. Cele i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Gramatyka: zdania z "als" i "wenn".

- A. Język specjalistyczny: Terminologia i symbole matematyczne.

Podstawowe operacje matematyczne. / N. Technologie przyszłości - praca z tekstem. Gramatyka: stopniowanie przymiotników i przysłówków.

- A. Język specjalistyczny: Ułamki, pierwiastki, potęgi, logarytmy. / N. Gospodarka energetyczna i jej zrównoważony rozwój. Gramatyka: zdania porównawcze.

- A. Powtórzenie materiału do egzaminu pisemnego. / N.Powtórzenie materiału do egzaminu pisemnego.

- A. Powtórzenie materiału do egzaminu pisemnego. / N. Powtórzenie materiału do egzaminu pisemnego

- A. Ćwiczenie mówienia - przygotowanie do egzaminu ustnego. / N. Ćwiczenie mówienia - przygotowanie do egzaminu ustnego. /

- A.Ćwiczenie mówienia - przygotowanie do egzaminu ustnego. / N.Ćwiczenie mówienia - przygotowanie do egzaminu ustnego.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Oakes S., Frances E. - Speakout Upper-Intermediate - Student's Book with My English Lab (online workbook) - Pearson Longman, Essex. - 2011

Perlmann-Balme M., Schwalb S. - Sicher! B1+, Kursbuch. - Hueber , Ismaning. - 2012

Orth-Chambah J., Perlmann-Balme M. - Sicher! B1+, Arbeitsbuch - Hueber, Ismaning. - 2012

Müller A., Schlüter S. - Im Beruf B1+/B2, Kursbuch - Hueber, Ismaning. - 2014

Hagner V., Schlüter S. - Im Beruf B1+/B2, Arbeitsbuch.Im Beruf B1+/B2, Arbeitsbuch. - Hueber, Ismaning. - 2014

- Interaktive Übungen im Internet - www.hueber.de/sicher/lernen. - 2012

Literatura uzupełniająca

Vince M - First Certificate Language Practice - Heinemann, Oxford. - 1996

Murphy R. - English Grammar in Use - Cambridge University Press. - 1995

Moszczeńska I., Izbicka-Drosio M., - Wirtschaftsdeutsch einfach.Wortschatzaufgaben - Wyd.Langenscheidt,Warszawa . - 2007

Pilaski A., Froehlich B., Bolte-Costabiei C., Behal-Thomsen H., - Entdeckungsreise D-A-CH, Kursbuch zur Landeskunde, - Langenscheidt KG, Berlin, Muenchen. - Lange

Bęza S., - Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, - Wyd.PWN, Warszawa . - 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Wiedza: Student dysponuje wystarczającym zakresem środków językowych, by formułować przejrzyste opisy lub wyrażać swoje zdanie na większość tematów ogólnych, przy wykorzystaniu niektórych złożonych struktur zdaniowych. Wykazuje dość wysoki stopień poprawności gramatycznej, sporadyczne błędy nie zakłócają komunikacji, co umożliwia aktywne uczestnictwo w dyskusjach formalnych i nieformalnych.ĆwiczeniaW trakcie krótkich testów kontrolnych oraz 2 testów zaliczeniowych w semestrze (kolokwia)
Słuchanie: Potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami pod warunkiem, że temat jest mu w miarę znany. Rozumie większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumie większość filmów w standardowej odmianie języka.ĆwiczeniaNa bieżąco w trakcie zajęć.
Czytanie: Czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumie współczesną prozę literacką.ĆwiczeniaNa bieżąco w trakcie zajęć oraz podczas testów pisemnych.
Interakcja: Potrafi się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, że może prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafi brać czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów.ĆwiczeniaNa bieżąco w trakcie zajęć oraz podczas egzaminu ustnego.
Produkcja: Potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które go interesują. Potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań.ĆwiczeniaNa bieżąco w trakcie zajęć.
Pisanie: Potrafi pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z jego zainteresowaniami. Potrafi napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafi pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla niego dane wydarzenia i przeżycia. ĆwiczeniaW trakcie testów pisemnych i zadanych prac domowych.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Wiedza: Student dysponuje wystarczającym zakresem środków językowych, by formułować przejrzyste opisy lub wyrażać swoje zdanie na większość tematów ogólnych, przy wykorzystaniu niektórych złożonych struktur zdaniowych. Wykazuje dość wysoki stopień poprawności gramatycznej, sporadyczne błędy nie zakłócają komunikacji, co umożliwia aktywne uczestnictwo w dyskusjach formalnych i nieformalnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również dobrze opanował i stosuje w komunikacji zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału;dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji szeroki zasób słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału; bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji bogaty zasób słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału;
Słuchanie: Potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami pod warunkiem, że temat jest mu w miarę znany. Rozumie większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumie większość filmów w standardowej odmianie języka.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zrozumieć duża częśc informacji szczegółowych zawartych w materiale dzwiękowym w standardowej odmianie języka, pod warunkiem że temat jest mu w miarę znany.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zrozumieć większą częśc informacji szczegółowych zawartych w materiale dzwiękowym w standardowej odmianie języka, pod warunkiem że temat jest mu w miarę znany.
Czytanie: Czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumie współczesną prozę literacką.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zrozumieć duża częśc informacji szczegółowych zawartych w tekście.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zrozumieć większą częśc informacji szczegółowych zawartych w tekście.
Interakcja: Potrafi się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, że może prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafi brać czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji szeroki zasób słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji szeroki zasób słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału;
Produkcja: Potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które go interesują. Potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji szeroki zasób słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału; w większości przypadków potrafi rozróżnić i na ogół poprawnie dostosować struktury leksykalno-gramatyczne do rejestru wypowiedzi (formalny / neutralny / nieformalny / kolokwialny).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji szeroki zasób słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału; rozróżnia i poprawnie dostosowuje struktury leksykalno-gramatyczne do rejestru wypowiedzi (formalny / neutralny / nieformalny / kolokwialny).
Pisanie: Potrafi pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z jego zainteresowaniami. Potrafi napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafi pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla niego dane wydarzenia i przeżycia. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również teksty pisane przez studenta są w dużym stopniu poprawne gramatycznie i zawierają dosyć szeroki zasób słownictwa określonego w rozkładzie materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również teksty pisane przez studenta są poprawne gramatycznie i zawierają szeroki zasób słownictwa z zakresu określonego w rozkładzie materiału.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kania, Kamila Kosturek-Dybaś, Katarzyna Kurek, Barbara Rochecka, Anna Wyrostek
Prowadzący grup: Kamila Kosturek-Dybaś, Katarzyna Kurek, Barbara Rochecka, Anna Wyrostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kania, Magdalena Kawa, Kamila Kosturek-Dybaś, Barbara Rochecka
Prowadzący grup: Katarzyna Kania, Magdalena Kawa, Kamila Kosturek-Dybaś, Barbara Rochecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Doroszkiewicz, Małgorzata Jagiełło, Katarzyna Kania, Mateusz Szal
Prowadzący grup: Małgorzata Doroszkiewicz, Małgorzata Jagiełło, Katarzyna Kania, Mateusz Szal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)