Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BS0-DI>Fiz2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej
Grupy: Przedmioty 2 sem. - inżynieria środowiska-inż,komunalna, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów studiów technicznych

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do przedmiotu. Wielkości fizyczne. Wektory i skalary. Iloczyn skalarny i wektorowy.

- Funkcje jednej i wielu zmiennych. Pochodne w fizyce.

- Kinematyka punktu materialnego. Kinematyka ruchu obrotowego. Dynamika punktu materialnego. Dynamika ciała sztywnego. Moment bezwładności.

- Praca, energia, moc. Zasady zachowania. Układy odniesienia. Pole grawitacyjne.

- Drgania i fale w ośrodkach sprężystych. Drgania harmoniczne. Oscylator prosty, tłumiony, drgania wymuszone. Zjawisko rezonansu. Fale dźwiękowe, hałas.

- Podstawy termodynamiki: równanie stanu gazu, przemiany gazowe, zasady termodynamiki, entropia.

- Pole elektrostatyczne. Przepływ prądu elektrycznego.

- Pole magnetyczne. Zmienny prąd elektryczny. Równania Maxwella. Fale elektromagnetyczne.

- Fale materii, zasada nieoznaczoności. Elementy fizyki jądrowej. promieniotwórczość naturalna i sztuczna.

- Laboratorium - Zasady pracy w laboratorium fizycznym. Zasady BHP. Podstawowe wyposażenie laboratorium fizycznego. Proste czynności laboratoryjne. Studenci, w zespołach 2-osobowych, wykonują 6 spośród podanych ćwiczeń:

Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego;

Wyznaczanie prędkości lotu pocisku za pomocą wahadła balistycznego;

Pomiar lepkości cieczy metodą Stokesa;

Pomiar momentu bezwładności koła Maxwella;

Sprawdzanie II zasady dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego brył;

Wyznaczanie długości oraz częstotliwości fali akustycznej;

Badanie centralnych zderzeń sprężystych i niesprężystych;

Wyznaczanie współczynnika tarcia tocznego;

Wyznaczanie momentów bezwładności brył za pomocą wahadła skrętnego;

Wyznaczanie pojemności kondensatora i stałej czasowej obwodu;

Cechowanie termopary;

Sprawdzanie praw elektrolizy Faradaya;

Wyznaczanie ładunku właściwego elektronów;

Wyznaczanie indukcyjności cewki i pojemności kondensatora w obwodzie prądu zmiennego;

Wyznaczanie temperaturowego współczynnika rezystancji metali;

Badanie pola magnetycznego solenoidu;

Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne. Wyznaczanie charakterystyki fotooporu;

Wyznaczanie współczynnika sprawności świetlnej źródła światła;

Sprawdzanie prawa Malusa. Wyznaczanie rozkładu natężenia światła spolaryzowanego;

Wyznaczanie względnego współczynnika załamania dla przezroczystego ośrodka za pomocą mikroskopu;

Badanie widma emisyjnego gazów. Wyznaczanie nieznanych długości fal;

Dyfrakcja światła na szczelinie;

Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki metodą pierścieni Newtona;

Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela;

Wyznaczanie współczynnika załamania cieczy;

Pochłanianie światła w cieczy;

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Halliday D., Resnick R., Walker J. - Podstawy fizyki, T. I - V - PWN, Warszawa. - 2005

Massalski J., Massalska M. - Fizyka dla inżynierów - WNT, Warszawa. - 2006

Bobrowski Cz. - Fizyka - krótki kurs - WNT, Warszawa. - 1993

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Chłędowska K., Sikora R. - Wybrane proiblemy fizyki z rozwiązaniami cz. 1, 2 - Oficyna Wydawnicza PRz.. - 2010

Literatura do samodzielnego studiowania

Feynman R.P., Leighton R.B., Sands M. - Feynmana wykłady z fizyki - PWN Warszawa. - 2002

Orear J. - Fizyka - WNT, Warszawa. - 2004

Literatura uzupełniająca

Hewitt P.G. - Fizyka wokół nas - PWN, Warszawa. - 1999

Publikacje naukowe

A. Bąk; M. Gałązka; E. Juszyńska-Gałązka; W. Tomczyk - Phase behaviour and dynamics of the liquidcrystal 4-ethyl-4′-octylazoxybenzene (4EOB) - . - 2019

A. Bąk; M. Gałązka; E. Juszyńska-Gałązka; N. Osiecka - Universal scaling of dielectric response of various liquid crystals and glass-forming liquids - . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień obejmujących takie obszary fizyki jak: mechanika, drgania, ruch falowy, pole elektryczne i magnetyczne, oraz termodynamika. Zna podstawy budowy aparatury naukowej i zasady planowania pomiarów.wykładegzamin
Potrafi analizować problemy fizyki oraz potrafi rozwiązywać proste zadania w oparciu o poznane prawa i zasady fizyki.ćwiczenia rachunkowekolokwium
Umie przeprowadzić eksperyment fizyczny zgodnie z podana instrukcją, opracować wyniki, ocenić niepewności pomiarowe oraz niepewność złożoną.laboratoriumzaliczenie cz. ustna, raport pisemny
Potrafi współdziałać i pracować w grupie laboratoryjnej w I Pracowni Fizycznej. Potrafi pracować zgodnie z regulaminem pracowni.laboratoriumobserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna pojęcie wielkości fizycznych. Rozróżnia wielkości wektorowe i skalarnenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi zdefiniować iloczyn wektorowy i skalarnynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi wykorzystać definicję iloczynu skalarnego i wektorowego do rozwiązywania zadań z fizyki
Zna prawa mechaniki. Potrafi omówić kinematykę ruchów prostoliniowych i krzywoliniowych. Zna zasady dynamiki dla ruchu postępowego, ruchu obrotowego, potrafi rozwiązać równanie Newtona w przypadku działania stałych siłnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi rozwiązać równanie Newtona dla wybranych sił zmiennychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi rozwiązać równanie Newtona w przypadku dowolnych sił zmiennych działających na ciało
Potrafi zdefiniować wielkości opisujące drgania harmoniczne, fale mechaniczne oraz obliczyć je dla przypadków nieskomplikowanych ruchów,nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zastosować zasady zachowania dla dowolnie złożonego przypadkunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi uzasadnić w sposób ścisły sposób postępowania i wyciągnąć poprawne wnioski z otrzymanego wyniku
Potrafi zdefiniować wielkości charakteryzujące pole elektrostatyczne i magnetyczne, potrafi wyznaczyć te wielkości dla prostych przypadkównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wyznaczyć te wielkości dla złożonych przypadkównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi przedstawić i zinterpretować prawa Maxwella
Zna prawa termodynamiki, potrafi opisać przemiany gazowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie je zastosować w nieskomplikowanych przypadkachnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie je zastosować w złożonych przypadkach
Ma podstawową wiedzę o zjawiskach potwierdzających dualizm promieniowania elektromagnetycznego oraz o falach materii,ma podstawową wiedzę związaną z promieniowaniem jądrowymnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi rozwiązywać złożone zadania z tego zakresu oraz zna zastosowania promieniowania jądrowegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie ocenić korzyści i zagrożenia wynikające z oddziaływania promieniowania z materią
Umie przeprowadzić eksperyment fizyczny zgodnie z podana instrukcją, opracować wyniki, ocenić niepewności pomiarowe oraz niepewność złożoną, potrafi pracować w małym zespolenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi pracować w małym zespole realizując wspólne zadanienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi w sposób ścisły opisać procedury pomiarowe, obliczeniowe, uzasadnić sposób postępowania w oparciu o wiedzę fizyczną oraz ocenić wiarygodność otrzymanych wyników

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bąk
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Jacek Fal, Tomasz Szczepański, Julian Traciak, Mariusz Trybus, Gaweł Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bąk
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Violetta Bednarska-Buczek, Tadeusz Jasiński, Tomasz Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bąk
Prowadzący grup: Andrzej Bąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bąk
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Julian Traciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.