Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona powietrza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BS0-ZI>OP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona powietrza
Jednostka: Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji
Grupy: Przedmioty 5 sem. - inżynieria środowiska, nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot na 4 semestrze

Treści kształcenia

- Podstawowe informacje o powietrzu atmosferycznym i jego zanieczyszczeniach.

Akty prawne w ochronie powietrza

- Źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i ich charakterystyka. Metody obliczenia emisji zanieczyszczeń z różnych źródeł.

- Czynniki wpływające na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Kryteria oceny stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

- Warunki dotrzymania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń

- Model punktowego źródła emisji. Źródła liniowe i powierzchniowe

- Formuły obliczeniowe modelu Pasquille’a

- Odpylanie gazów- metody stosowane w ciepłownictwie i instalacjach przemysłowych

- Odpylanie gazów- metody stosowane w ciepłownictwie i instalacjach przemysłowych- elementy projektowania

- Odsiarczanie spalin- stosowane metody odsiarczania spalin

- Odsiarczanie spalin- stosowane metody odsiarczania spalin- podstawy projektowania

- Projekt obliczeniowy "Analiza uciążliwości emitora punktowego na powietrze atmosferyczne" z wykorzystaniem Excela i programu komputerowego IZOL

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Juda J., Chróściel St., - Ochrona powietrza atmosferycznego - Wydawnictwo PW, Warszawa . - 1980

Kabsch P. - Odpylanie i odpylacze - Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. - 1992

Konieczyński J - Oczyszczanie gazów odlotowych - Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice . - 1995

Praca zbiorowa pod red. J. Trojanowskiego - Oczyszczanie spalin kotłowych - Fundacja Ochrony Powietrza Atmosferycznego, W-wa. - 1996

Warych Jerzy - Procesy oczyszczania gazów - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, W-wa. - 1999

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Literatura taka sama jak do wykladów - - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M - Energetyka a ochrona środowiska - WNT Warszawa . - 1995

Konieczyński J - Substancje zanieczyszczające emitowane podczas spalania węgla. Aspekt ekologiczny i ekonomiczny - II Konferencja Naukowo Techniczna –Ustroń . - 1997

Literatura uzupełniająca

- Czasopisma: -Ochrona Powietrza - . -

Publikacje naukowe

M. Bukowska; K. Nowak; D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak - Astronomical and Meteorological Conditions of a Solar System Operation - . - 2017

M. Bukowska; K. Nowak; D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak - Concept of Heat Recovery from Exhaust Gases - . - 2017

M. Bukowska; K. Nowak; D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak - Emission of Air Pollutants in the Hot Water Production - . - 2017

M. Bukowska; K. Nowak; D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak - Influence of Shading on Cooling Energy Demand - . - 2017

M. Bukowska; K. Nowak; S. Rabczak - Emisja zanieczyszczeń powietrza w procesie produkcji ciepłej wody - . - 2017

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę na temat powietrza atmosferycznego, jego skladu oraz możliwych zanieczyszczeńwykładzaliczenie cz. pisemna
Zna Ustawę i Rozporządzenia związane z powietrzem atmosfercznym i jego zanieczyszczeniamiwykładzaliczenie cz. pisemna
Zna zanieczyszczenia powstające w procesach spalania różnych rodzajów paliw i zna metodykę obliczeń wielkości emisji zanieczyszczeńwykład, zaliczenie cz. pisemna
Zna metodykę obliczeń rozkładu stężeń zanieczyszczeń w osi wiatru w arkuszu kalkulacyjnym wykład, zaliczenie cz. pisemna
Zna metodykę obliczeń i zna sposób przedstawiania graficznie symulacji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w osi wiatru programem komputerowym IZOLwykład zaliczenie cz. pisemna
Zna sposoby interpretacji uzyskanych w formie graficznej i tekstowej obliczeń uzyskanych z symulacji komputerowej rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, w odniesieniu do Rozporządzeń Ministra Środowiska w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego wykładzaliczenie cz. pisemna
Zna metodykę obliczeń i doboru urządzeń technologicznych instalacji odpylania i odsiarczania spalin wykładzaliczenie cz. pisemna
Potrafi określić zanieczyszczenia powstające w procesach spalania i obliczyć ich emisjęprojekt indywidualnyprezentacja projektu
Potrafi obliczyć rozkład stężeń zanieczyszczeń w osi wiatru w arkuszu kalkulacyjnym oraz programem komputerowym IZOLPotrafi obliczyć i przedstawić graficznie symulację rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń .projekt indywidualnyprezentacja projektu
Potrafi obliczyć i dobrać podstawowe urządzenia technologiczne instalacji do oczyszczania spalin (odpylacze i technologie do odsiarczania spalin)projekt indywidualnyprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę na temat powietrza atmosferycznego, jego skladu oraz możliwych zanieczyszczeńnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Ma wiedzę na temat podstawowego składu chemiczengo powietrza atmosferycznego i jego podstawowych zanieczyszczeńnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Ma wiedzę na temat składu chemiczengo powietrza atmosferycznego i jego podstawowych zanieczyszczeń i zna wlaściwości podstawowych gazów i zanieczyszczeń
Zna Ustawę i Rozporządzenia związane z powietrzem atmosfercznym i jego zanieczyszczeniaminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Ma wiedzę dotyczącą interpretacji Ustawy i niektórych Rozporządzeń nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Ma wiedzę , jak wykorzystać Ustawę i Rozporządzenia w późniejszym procesie projektowania, tak aby spełnione były wszystkie warunki dotyczące dotrzymania dopuszczalnych steżeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym.
Zna zanieczyszczenia powstające w procesach spalania różnych rodzajów paliw i zna metodykę obliczeń wielkości emisji zanieczyszczeńnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Ma wiedzę jak obliczyć emisję zarówno ze wzorów empirycznych jak i przy pomocy obowiązujących dla danych technologii standardów emisyjnych.Potrafi ocenić społeczne i środowiskowe problemy wynikające z procesów termodynamicznych w technice i przyrodzie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Ma wiedzę jaki określić wielkości emisji z różnych procesów technologicznych.Wie, jak analizować społeczne i środowiskowe problemy wynikające z procesów termodynamicznych w technice i przyrodzie
Zna metodykę obliczeń rozkładu stężeń zanieczyszczeń w osi wiatru w arkuszu kalkulacyjnym nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna sposoby oceny wpływu warunków atmosferycznych na wartość rozkładu stężeń zanieczyszczeń emitowanych zanieczyszczeńnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Wie jak odnieść uzyskane z obliczeń wielkości i umie je zinterpretować w zgodzie z Ustawą i Rozporządzeniami dotyczącymi ochrony powietrza atmosferycznego
Zna metodykę obliczeń i zna sposób przedstawiania graficznie symulacji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w osi wiatru programem komputerowym IZOLnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna zasady obliczeń dla kotłowni miejskiej na paliwo stałenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Wie jakie parametry paliwa mają wplyw na wielkość stężeń zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery z procesow spalania w kotłowniach miejskich i wie na czym polega wlaściwy dobór paliwa
Zna sposoby interpretacji uzyskanych w formie graficznej i tekstowej obliczeń uzyskanych z symulacji komputerowej rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, w odniesieniu do Rozporządzeń Ministra Środowiska w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna zasady posługiwania się Rozporządzeniami w odniesieniu do uzyskanych z obliczeń wynikownie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Wie jakie parametry paliwa mają wplyw na wielkość stężeń zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery z procesow spalania w kotłowniach miejskich i  ma wiedzę jak wpłynąć na wielkość emisji zanieczyszczeń
Zna metodykę obliczeń i doboru urządzeń technologicznych instalacji odpylania i odsiarczania spalin nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Ma wiedzę na temat jak zaprojektować podstwową technologię odpylania i odsiarczania gazow dla kotłowni miejskiejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Posiada wiedzę jak zaprojektować dowolną technologię odpylania i odsiarczania gazów w układach złożonych.
Potrafi określić zanieczyszczenia powstające w procesach spalania i obliczyć ich emisjęnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi obliczyć emisję zanieczyszczeń dla rożnych procesów przy zastosowaniu standardów wg. Rozporządzenia... i parametrów spalanego paliwanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi dobrać odpowiednie paliwo do procesu spalania , ktore zapewni dotrzymanie wartości dopuszczalnych
Potrafi obliczyć rozkład stężeń zanieczyszczeń w osi wiatru w arkuszu kalkulacyjnym oraz programem komputerowym IZOLPotrafi obliczyć i przedstawić graficznie symulację rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń .nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi obliczyć programami komputerowymi zarowno rozklad stężeń w osi wiatru, jak i na terenie wokól emitora dla różnych parametrow meteorologicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi poprawnie analizować wyniki, zaproponować lepsze rozwiązania pozwalające na dotrzymanie warunkow zgodnych ze stosownymi Rozporządzeniami
Potrafi obliczyć i dobrać podstawowe urządzenia technologiczne instalacji do oczyszczania spalin (odpylacze i technologie do odsiarczania spalin)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi zaprojektować podstwową technologię odpylania i odsiarczania gazow dla kotłowni miejskiejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi zaprojektować dowolną technologię odpylania i odsiarczania gazów w układach złożonych wykorzystując wiedzę z wykładow

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Z

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Bukowska
Prowadzący grup: Maria Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Nowak
Prowadzący grup: Paweł Kut, Krzysztof Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)