Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona wód i gospodarka wodna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BS0-ZI>OWiGW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona wód i gospodarka wodna
Jednostka: Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska
Grupy: Przedmioty 5 sem. - inżynieria środowiska, nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zadaniem przedmiotu jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej problemów i sposobów prowadzenia gospodarki wodnej na obszarze zlewni, oraz uświadomienie złożoności procesów zachodzących w środowisku wodnym, jak również wpływu działalności człowieka na jakość wód powierzchniowych i podziemnych wraz z przedstawieniem metod zapobiegania i cofania ich degradacji

Treści kształcenia

- rawne regulacje gospodarowania wodami i ochrony wód. Zasoby wodne kraju jako ekologiczny wskaźnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Prognozy hydrologiczne. Stanzasobów wodnych Polski. Zarządzanie zasobami wody i administrowanie gospodarka wodną w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Eutrofizacja wód powierzchniowych, rola substancji biogennych. Stan troficzny jezior i rzek polskich, rekultywacja jezior. Ogólna charakterystyka procesu samooczyszczania wód powierzchniowych. Wody stojące, stosunki termiczno-tlenowe wód stojących. Prognozowanie zmian jakości wód w środowisku naturalnym.

- Wyznaczanie współczynników szybkości zużycia i poboru tlenu. Obliczanie krzywych tlenowych rzek swobodnie płynących. Obliczanie dopuszczalnych ładunków zanieczyszczeń rzek wg. kryterium tlenowego. Obliczanie obciążenia zbiorników wód stojących substancjami biogennymi. Obliczanie wpływu zagospodarowania zlewni na procesy eutrofizacji wód powierzchniowych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Z. Kajak - Hydrobiologia-Limnologia. ekosystemy wód powierzchniowych - PWN. - 2001

E. Bajkiewicz-Grabowska, Z. Mikulski - Hydrologia ogólna - WN-PWN. - 2006

Z. Mikulski - Gospodarka Wodna - WN-PWN . - 1998

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Z. Mańczak - Techniczne podstawy ochrony wód przed zanieczyszczeniem - Politechnika Wrocławska . - 1982

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę dotyczącą aspektów prawnych gospodarwoania i ochrony wód. wykładegzamin cz. pisemna
Umie rozpoznać i zdefiniować źródła zagrożeń dla wódwykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, kolokwium
Potrafi zaproponować metodę ochrony wódwykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę dotyczącą aspektów prawnych gospodarwoania i ochrony wód. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi w sposób ogólny scharakteryzować zasady gospodarowania wodami i ochrony wódnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi szczegółowo omówić zasady gospodarowania wodami i ochrony wód
Umie rozpoznać i zdefiniować źródła zagrożeń dla wódnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna ogólnie przyczyny zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Rozumie przyczyny zanieczyszczenia wód i zna procesy naturalne ksztaltujące jakośc wód
Potrafi zaproponować metodę ochrony wódnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna grupy metod ochrony wódnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi zaproponować właściwą metodę ochrony i rekultywacji wód

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)