Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia i urządzenia do oczyszczania ścieków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BS0-ZI>TiUdOŚ2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia i urządzenia do oczyszczania ścieków
Jednostka: Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska
Grupy: Przedmioty 5 sem. - inżynieria środowiska, nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Jest to przedmiot obowiązkowy, realizowany na 4 i 5 semestrze studiów I stopnia.

Treści kształcenia

- Charakterystyka ścieków. Skład ścieków. Usuwanie ścieków. Prawodawstwo dotyczące oczyszczania ścieków. Klasyfikacja metod oczyszczania ścieków.

Uśrednianie składu i natężenia przepływu ścieków. Proces cedzenia. Kraty i sita. Proces sedymentacji. Piaskowniki. Osadniki.Procesy biologiczne - charakterystyka, kinetyka. Podstawy modelowania przemian biochemicznych. Usuwanie związków organicznych i biogennych. Reaktory stosowane w oczyszczalniach ścieków. Metoda osadu czynnego. Parametry technologiczne i techniczne. Modele procesowe. Złoża biologiczne. Oczyszczanie ścieków w warunkach naturalnych w środowisku glebowym i z wykorzystaniem roślin. Oczyszczanie ścieków w warunkach naturalnych w środowisku wodnym. Procesy: flotacji, filtracji, koalescencji, neutralizacji, adsorpcji, koagulacji, utleniania, dezynfekcji. Nitryfikacja, denitryfikacja, usuwanie fosforu (chemiczne, biologiczne), zintegrowane usuwanie C, N i P. Metody beztlenowe w oczyszczaniu ścieków. Dezynfekcja ścieków.

- Laboratoryjne badania wybranych procesów oczyszczania ścieków.

- Klasyfikacja oczyszczalni ścieków. Schematy technologiczne oczyszczalni. Kraty i sita – charakterystyka konstrukcyjna i technologiczna, zasady projektowania. Przeróbka i utylizacja skratek. Piaskowniki – charakterystyka konstrukcyjna i technologiczna, zasady projektowania. Systemy usuwania i utylizacji piasku. Osadniki – charakterystyka konstrukcyjna i technologiczna, zasady projektowania i wyposażenie. Podstawy teoretyczne reaktorów osadu czynnego. Operacje technologiczne stosowane w reaktorach. Projektowanie procesu osadu czynnego. Wybór i projektowanie urządzeń i wyposarzenia dla procesu osadu czynnego. Złoża biologiczne – charakterystyka, klasyfikacja, projektowanie, wyposażenie. Urządzenia do biologicznego oczyszczania ścieków w warunkach półnaturalnych: klasyfikacja, charakterystyka. Urządzenia do utylizacji odpadów powstających na oczyszczalniach ścieków.

- Projekt oczyszczalni ścieków miejskich, składającej się ze stacji krat mechanicznych, piaskowników poziomych podłużnych, osadników wstępnych i wtórnych, urządzeń osadu czynnego projektowanych do zintegrowanego usuwania związków organicznych, azotu i fosforu.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Cywiński B., St. Gdula, E. Kempa, J. Kurbiel, H Płoszański - Oczyszczanie ścieków miejskich - Arkady. - 1972

Tomaszek J.A. - Azot i fosfor w środowisku i technologiach środowiskowych - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2006

Cywiński B., S. Gdula, E. Kempa, J. Kurbiel, H. Płoszański: - Oczyszczanie ścieków 1, Oczyszczanie mechaniczne i chemiczne - Arkady. - 1983

Heidrich Z., A. Witkowski - Urządzenia do oczyszczania ścieków - Wydawnictwo "Seidel-Przywecki". - 2010

Łomotowski J., A Szpindor - Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków - Arkady. - 1999

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Granops M., J. Tomaszek - Oczyszczanie wody i ścieków. Laboratorium”. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej . - 1982

Bartkiewicz B. - Ćwiczenia laboratoryjne z technologii ścieków - Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej. - 1992

Literatura do samodzielnego studiowania

Metcalf & Eddy - Wastewater Engineering - McGraw – Hill Inc.. - 1991

Wilderer P.A., R.L. Irwine, M.C. Goronszy - Sequencing batch reactor technology. - Scientific and Technological Report No 10, IWA Publishing. . - 2001

Artan N.& D. Orthon - Mechanism and design of sequencing batch reactors for nutrient removal. - Scientific and Technological Report No 19, IWA Publishing.. - 2005

Literatura uzupełniająca

Bernacka J., J. Kurbiel, L. Pawłowska - Usuwanie związków biogennych ze ścieków miejskich - Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa. - 1995

Bever J., A. Stein, H. Teichmann - Zaawansowane metody oczyszczania ścieków - Projprzem-EKO, Bydgoszcz. - 1997

Buraczewski G - Biotechnologia osadu czynnego - PWN. - 1994

Dymaczewski Z. - Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków - PZiTS Oddział Wielkopolski, Poznań.. - 2011

Janosz-Rajczyk M. - Badania wybranych procesów oczyszczania ścieków - Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa. - 2008

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę dotyczącą technologii mechanicznego, biologicznego i chemicznego oczyszczania ścieków.wykład, laboratoriumobserwacja wykonawstwa, sprawzdania z ćwiczeń laboratoryjnych, zaliczenie cz. pisemna
Potrafi wyznaczyć podstawowe fizyko-chemiczne wskaźniki i parametry technologiczne.laboratoriumobserwacja wykonawstwa, sprawzdanie pisemne
Ma wiedzę dotyczącą urządzeń do mechanicznego, biologicznego oczyszczania ścieków.wykład, ćwiczenia rachunkowe i problemowe, projekt zespołowykolokwia, prezentacja projektu, egzamin pisemny
Posiada umiejętności w zakresie projektowania prostych urządzeń do oczyszczania ścieków.projekt zespołowyprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę dotyczącą technologii mechanicznego, biologicznego i chemicznego oczyszczania ścieków.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również charakteryzuje technologie, porównuje właściwości, parametry technologiczne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również trafnie ocenia technologie.
Potrafi wyznaczyć podstawowe fizyko-chemiczne wskaźniki i parametry technologiczne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również porafi analizować wyniki.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wyciąga prawidłowe wnioski.
Ma wiedzę dotyczącą urządzeń do mechanicznego, biologicznego oczyszczania ścieków.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również charakteryzuje urządzenia, porównuje właściwości, parametry technologiczne i konstrukcyjne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również trafnie ocenia urządzenia.
Posiada umiejętności w zakresie projektowania prostych urządzeń do oczyszczania ścieków.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna i rozumie związki pomiędzy parametrami technologicznymi i technicznymi, wpływ parametrów na efektywność procesów i całego układu technologicznego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi ocenić technologię i urządzenie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Masłoń, Janusz Tomaszek
Prowadzący grup: Adam Masłoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: E

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: E

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: E

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Masłoń
Prowadzący grup: Adam Masłoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Masłoń
Prowadzący grup: Adam Masłoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)