Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy elektroniki i elektrotechniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BT0-DI>PEiE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy elektroniki i elektrotechniki
Jednostka: Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu
Grupy: Przedmioty 2 sem. - transport, st. I-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia obejmuje podstawowe zgadnienia z zakresu elektrotechniki i elektroniki

Treści kształcenia

- Podstawowe pojęcia elektrotechniki. Ładunek, prąd elektryczny. Pole elektrostatyczne, napięcie elektryczne, kondensatory. Obwód elektryczny - elementy,rodzaje. Strzałkowanie napięcia i prądu. Prawo Ohma i prawa Kirchhoffa. Rozwiązywanie obwodów elektrycznych. Moc i praca prądu elektrycznego. Źródła energii elektrycznej - rodzaje, charakterystyki prądowo-napięciowe. Sposoby łączenia rezystorów i źródeł w obwodach. Metody rozwiązywania liniowych obwodów rozgałęzionych prądu stałego - przykłady.

- Pole magnetyczne - wielkości pola. Prawa obwodów magnetycznych. Indukcja elektromagnetyczna - zjawisko indukcji, indukcyjność własna i wzajemna.

- Klasyfikacja przebiegów zmiennych. Wytwarzanie napięcia sinusoidalnie zmiennego. Wartość chwilowa, średnia i skuteczna przebiegów sinusoidalnych. Elementy R-L-C w obwodzie pradu przemiennego. Wykresy wskazowe prądów i napięć. Moc w obwodzie prądu sinusoidalnego. Przykłady rozgałęzionych obwodów prądu przemiennego i ich opis.

- Układy trójfazowe prądu przemiennego, podstawowe pojęcia. Moc w układach trójfazowych. Zastosowanie układów trójfazowych.

- Podstawy metrologii elektrycznej - elektryczne przyrządy pomiarowe, elektryczne metody pomiarowe wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.

- Maszyny elektryczne - wiadomości ogólne, podział, rodzaje pracy. Transformatory - budowa, zasada działania, rodzaje, zastosowanie. Silniki indukcyjne - jedno- i trójfazowe: budowa, zasada działania, podstawowe własności ruchowe, zastosowanie. Maszyny prądu stałego - rodzaje, budowa, zasada działania.

- Bezzłączowe elementy półprzewodnikowe. Złącze p-n. Diody półprzewodnikowe.

- Tranzystor - rodzaje, właściwości, zastosowania. Tyrystor - rodzaje, właściwości, zastosowania. Wzmacniacze. Elementy optoelektroniczne.

- Bramki logiczne oraz wykorzystanie bramek logicznych w projektowaniu prostych układów cyfrowych.

- Wprowadzenie do techniki mikroprocesorowej. Podstawy programowania mikrokontrolerów. Podstawy tworzenia schematów ideowych i płytek drukowanych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Paweł Hempowicz [i in.] - Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków - Wydaw.WNT, Warszawa . - 2015

Zdzisław Gientkowski - Wstęp do elektrotechniki - Wydaw.Uczel.Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz. - 2013

Wacław Matulewicz - Elektrotechnika dla mechaników - Wydaw.Politech.Gdańsk., Gdańsk 2010. - 2010

Paul Horowitz, Winfield Hill. - Sztuka elektroniki Cz. 1 i  2 - WKiŁ, Warszawa. - 2013

Charles Platt - Elektronika : od praktyki do teorii - Helion, Gliwice. - 2013

Jacek Przepiórkowski - Silniki elektryczne w praktyce elektronika - Legionowo : Wydaw.BTC, Legionowo. - 2012

Bernard Ziętek - Optoelektronika - Wydaw.Uniw.Mikołaja Kopernika, Toruń. - 2011

Józef Kalisz - Podstawy elektroniki cyfrowej - WKiŁ, Warszawa. - 2007

Robert Wołgajew - Mikrokontrolery AVR dla początkujących : przykłady w języku Bascom - Wydaw.BTC, Legionowo. - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Krystyna Bula - Elektrotechnika dla nieelektryków : laboratorium - Ofic.Wydaw.Politech.Rzesz., Rzeszów. - 2014

Literatura do samodzielnego studiowania

Bruce Carter, Ron Mancini - Wzmacniacze operacyjne : teoria i praktyka - Wydaw.BTC, Legionowo. - 2011

Helmut Lindner - Zbiór zadań z elektrotechniki T.1 Prąd stały - obwody - Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, Warszawa. - 2004

Literatura uzupełniająca

Edward Musiał - Zagrożenia elektryczne i ochrona przed nimi : zagadnienia wybrane Cz. 1 - COSiW SEP : Zakład Wydawniczy INPE, Bełchatów. - 2015

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student zna podstawowe prawa obwodów prądu stałego. Student potrafi zastosować prawa do opisu obwodów elektrycznych. Student zna warunki powstawania pola magnetycznego. Student zna własności napięć i prądów sinusoidalnie zmiennych. Student zna rodzaje odbiorników elektrycznych. Student potrafi zmierzyć podstawowe wielkości elektryczne.wykład, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Student zna podstawowe typy maszyn i rodzaje pracy. Student zna podstawy tworzenia wykresów wskazowych.wykład, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Student zna elementy półprzewodnikowe (diody, tranzystory, tyrystory). Student zna właściwości złącza p-n. Student potrafi wyznaczyć podstawowe charakterystyki diody i tranzystora bipolarnego. Student zna podstawowe właściwości wzmacniaczy.wykład, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Student zna podstawowe układy logiczne. Student potrafi zbudować prosty obwód elektroniczny z użyciem elementów logicznych. Student zna elementy optoelektroniczne i potrafi wyznaczyć ich podstawowe charakterystyki. Student zna podstawy tworzenia schematów ideowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Student zna podstawy budowy i programowania mikrokontrolerów.wykład, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Balawender
Prowadzący grup: Krzysztof Balawender, Artur Krzemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Balawender
Prowadzący grup: Krzysztof Balawender, Mirosław Jakubowski, Artur Krzemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Balawender
Prowadzący grup: Krzysztof Balawender, Artur Krzemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Balawender
Prowadzący grup: Krzysztof Balawender, Artur Krzemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)