Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia i technologia polimerów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CC0-DI>ChemiTP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia i technologia polimerów
Jednostka: Katedra Polimerów i Biopolimerów
Grupy: Przedmioty 6 sem. - tech. chemiczna-analiza chem.w przemyśle i środowisku, st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 6 sem. - tech. chemiczna-inżynieria chem. i bioprocesowa, st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 6 sem. - tech. chemiczna-technol. produktów leczniczych, st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 6 sem. tech. chemiczna-tech. organiczna i tworzywa sztuczne, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł dostarcza informacji o chemii i technologii polimerów i materiałów polimerowych wraz z praktycznym poznaniem podstawowych metod syntezy polimerów.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie; podział typów polimerów wg Carothersa i Flory'ego; przykłady grup polimerów, nomenklatura

- Zarys historii rozwoju przemysłu tworzyw polimerowych i najważniejszych tonażowo produktach tego przemysłu.

- Budowa makrocząsteczek a właściwości fizyczne polimerów

- Polimery kondensacyjne. Mechanizmy polimeryzacji. Główne typy polimerów kondensacyjnych wytwarzane w skali przemysłowej.

- Termodynamiczne podstawy procesów polimeryzacji. Polimeryzacja rodnikowa. Typy polimerów wytwarzanych na skalę techniczną metodą polimeryzacji rodnikowej

- Polimeryzacja jonowa monomerów nienasyconych

- Kopolimeryzacja. Kopolimery produkowane na skalę przemysłową

- Polimeryzacja z otwarciem pierścienia. Polimery komercyjne wytwarzane w polimeryzacji z otwarciem pierścienia

- Taktyczność polimerów. Polimeryzacja koordynacyjna. Poliolefiny.

- Reakcje polimerów. Modyfikacja chemiczna polimerów.

- Polimery naturalne. Biopolimery

- Zapoznanie z przepisami bezpieczeństwa pracy w laboratorium

- Synteza wybranych grup polimerów

- Modyfikacja polimerów. Identyfikacja głównych grup polimerów

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Z. Florjańczyk, St. Penczek (redaktorzy) - Chemia polimerów t. 1-3 - Oficyna Wyd. Polit. Warszawskiej. - 1995

G. Odian - Principles of Polymerization (wyd. 4.) - Wiley-Interscience. - 2004

H.-G. Elias - Macromolecules tom 1-4 - Wiley-VCH, Weinheim. - 2005

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

J.F. Rabek - Współczesna wiedza o polimerach - PWN, Warszawa. - 2008

W. Szlezyngier - Tworzywa sztuczne, t. 1-3 - Wyd. Fosze, Rzeszów . - 1998

Literatura do samodzielnego studiowania

W. Szlezyngier - Tworzywa sztuczne, t. 1-3 - Wyd. Fosze, Rzeszów. - 1998

Literatura uzupełniająca

J. Pielichowski, A. Puszyński - Technologia tworzyw sztucznych - WNT Warszawa . - 1997

H.R. Allock, F.W. Lampe, J.E. Mark - Contemporary polymer chemistry 3rd ed. - Prentice Hall. - 2003

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę z zakresu reaktywności typowych grup funkcyjnych stosowanych w syntezie polimerówwykładsprawdzian pisemny
Ma wiedzę z zakresu historii rozwoju przemysłu tworzyw polimerowych i najważniejszych tonażowo produktach tego przemysłuwykładsprawdzian pisemny
Ma wiedzę o głównych mechanizmach reakcji chemicznych towarzyszących syntezie makrocząsteczek wykładsprawdzian pisemny
Ma wiedzę o metodach produkcji głównych grup tworzyw polimerowych, jakie są wykorzystywane w przemyśle chemicznymwykładsprawdzian pisemny
Potrafi dokonać niezbędnych obliczeń i przeprowadzić syntezę wybranych grup polimerów oraz zinterpretować uzyskane wynikilaboratoriumraport pisemny, sprawdzian ustny
Umie stosować się do zasad bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, w szczególności pracy z toksycznymi i palnymi substancjami chemicznymilaboratoriumobserwacja wykonawstwa
Potrafi ocenić możliwości prowadzenia procesu polimeryzacji i dobrać odpowiednie warunki techniczne wykład, laboratoriumsprawdzian pisemny, sprawdzian ustny
Jest odpowiedzialny za pracę zespołową i w otoczeniu innych eksperymentatorów; potrafi podporządkować się zasadom pracy w laboratorium chemii polimerówlaboratoriumobserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę z zakresu reaktywności typowych grup funkcyjnych stosowanych w syntezie polimerównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi podać warunki prowadzenia procesów polimeryzacji stopniowej i czynniki określające reaktywność monomerównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna warianty prowadzenia procesów polimeryzacji stopniowej, wykorzystywane w syntezie polimerów.
Ma wiedzę z zakresu historii rozwoju przemysłu tworzyw polimerowych i najważniejszych tonażowo produktach tego przemysłunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wskazać główne zastosowania tworzyw polimerowych w kontekście historycznym nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna osiągnięcia kluczowych postaci, zasłużonych dla rozwoju chemii i technologii polimerów, a także przełomowe wydarzenia w historii związane z dostępnością materiałów polimerowych.
Ma wiedzę o głównych mechanizmach reakcji chemicznych towarzyszących syntezie makrocząsteczek nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również rozumie uwarunkowania termodynamiczne dla procesów polimeryzacji i potrafi szczegółowo scharakteryzować aspekty kinetyczne procesów polimeryzacjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna metody wyznaczania parametrów kinetycznych poszczególnych procesów polimeryzacji oraz potrafi podać przykłady metod kontrolowania procesów polimeryzacji i kopolimeryzacji.
Ma wiedzę o metodach produkcji głównych grup tworzyw polimerowych, jakie są wykorzystywane w przemyśle chemicznymnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi podać metody syntezy głównych polimerów produkowanych na skalę przemysłową.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi podać szczegółowe warunki procesów produkcji głównych polimerów wraz ze schematami technologicznymi.
Potrafi dokonać niezbędnych obliczeń i przeprowadzić syntezę wybranych grup polimerów oraz zinterpretować uzyskane wynikinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna relacje ilościowe pomiędzy warunkami syntezy, a parametrami molekularnymi otrzymanych przez siebie polimerów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również rozróżnia relacje pomiędzy warunkami syntezy i właściwościami polimerów otrzymywanych różnymi, alternatywnymi metodami
Umie stosować się do zasad bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, w szczególności pracy z toksycznymi i palnymi substancjami chemicznyminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie samodzielnie zaprojektować układ do oczyszczania surowców i prowadzenia polimeryzacji z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie samodzielnie zestawić układ do oczyszczania surowców i prowadzenia polimeryzacji z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy.
Potrafi ocenić możliwości prowadzenia procesu polimeryzacji i dobrać odpowiednie warunki techniczne nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również rozróżnia typy warunków prowadzenia procesów polimeryzacji przebiegających wg różnych mechanizmównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna szczegóły warunkujące możliwość otrzymania polimeru wg konkretnego mechanizmu.
Jest odpowiedzialny za pracę zespołową i w otoczeniu innych eksperymentatorów; potrafi podporządkować się zasadom pracy w laboratorium chemii polimerówCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Król
Prowadzący grup: Łukasz Byczyński, Dominika Czachor-Jadacka, Bożena Król, Piotr Król, Barbara Pilch-Pitera, Joanna Wojturska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Król
Prowadzący grup: Łukasz Byczyński, Piotr Król, Barbara Pilch-Pitera, Joanna Wojturska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Król
Prowadzący grup: Łukasz Byczyński, Piotr Król, Barbara Pilch-Pitera, Joanna Wojturska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Król
Prowadzący grup: Łukasz Byczyński, Piotr Król, Joanna Wojturska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Król
Prowadzący grup: Łukasz Byczyński, Piotr Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-27 - 2025-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Król
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)