Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza instrumentalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CH0-DI>AnIns
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza instrumentalna
Jednostka: Katedra Chemii Fizycznej
Grupy: Przedmioty 5 sem. - biotechnologia - biochemia stosowana st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 5 sem. - biotechnologia-oczyszczanie i analiza prod. biotech. st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł realizowany jest w 5 semestrze i obejmuje 30 godzin wykładu oraz 45 godzin laboratorium. Moduł kończy się zaliczeniem.

Treści kształcenia

- Zagadnienia wstępne. Proces analityczny, jego elementy i statystyczna ocena poszczególnych etapów. Analiza pierwiastków i związków metodami spektroskopowymi. Spektroskopia emisyjna – podstawy metody, sposoby wzbudzania próbek, zastosowania. Spektroskopia absorpcji atomowej. Spektroskopia cząsteczkowa w nadfiolecie i świetle widzialnym. Spektroskopia w podczerwieni. Techniki rejestracji widm, metody analizy ilościowej i jakościowej. Podstawy spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego. Analiza ilościowa i strukturalna na podstawie widm NMR. Podstawy spektroskopii mas. Interpretacja i analityczne zastosowania widm mas związków organicznych. Analityczne metody rozdzielania – definicja i klasyfikacja metod chromatograficznych. Parametry retencji i parametry opisujące układ chromatograficzny. Podstawy teoretyczne procesu rozdzielania. Chromatografia cieczowa. Rodzaje metod - chromatografia adsorpcyjna, podziałowa, żelowa. Dobór warunków procesu chromatograficznego – zasady wyboru fazy ruchomej. Elucja izokratyczna i gradientowa. Wysokosprawna chromatografia cieczowa HPLC oraz cienkowarstwowa HPTLC. Chromatografia gazowa. Teoria półek i kinetyczna, zastosowania w praktyce chromatograficznej. Metody jakościowej i ilościowej analizy w chromatografii.Potencjometria. Budowa, zasada działania i zastosowania wybranych elektrod jonoselektywnych. Konduktometria i jej analityczne zastosowania. Metody woltamperometryczne – stało- i zmiennoprądowe techniki pomiarowe. Analiza ilościowa i jakościowa. Wybrane zastosowania w analityce laboratoryjnej i przemysłowej. Kryteria doboru metod analizy chemicznej.

- Identyfikacja składników mieszaniny węglowodorów i ich ilościowe oznaczanie metodą chromatografii gazowej.Oznaczanie węglowodorów i ich pochodnych z wykorzystaniem metody HPLC. Analiza składu mieszanin związków organicznych z wykorzystaniem techniki GC-MS. Kalibracja spektrometru, wyznaczanie grubości kuwet i stężenia roztworu metodą spektroskopii w IR. Oznaczanie stężenia substancji metodą spektroskopii UV-VIS.Analiza mieszanin wieloskładnikowych metodą spektroskopii 1H-NMR.Oznaczanie zawartości pierwiastków w roztworach metodą spektroskopii absorpcji atomowej (AAS). Polarymetryczne oznaczanie sacharozy w roztworze wodnym. Ilościowe oznaczanie pierwiastków metodą pomiarów woltamperometrycznych. Oznaczanie jodków i chlorków metodą potencjometrycznego miareczkowania strąceniowego. Oznaczanie stężenia fenolu metodą miareczkowania konduktometrycznego.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

K. Danzer i inn. - Analityka – przegląd systematyczny - WNT, Warszawa . - 1993

A. Cygański - Metody spektroskopowe w chemii analitycznej - WNT, Warszawa. - 1997

E. Hoffmann, J. Charette, V. Stroobant - Spektrometria mas - WNT, Warszawa. - 1998

A. Cygański - Metody elektroanalityczne - WNT, Warszawa. - 1995

Z. Witkiewicz - Podstawy chromatografii - WNT, Warszawa. - 2005

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

W. Szczepaniak - Metody instrumentalne w analizie chemicznej - PWN, Warszawa. - 2004

R.M. Silverstein i inn. - Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych - PWN, Warszawa. - 2007

Literatura do samodzielnego studiowania

W. Szczepaniak - Metody instrumentalne w analizie chemicznej - PWN, Warszawa. - 2004

Literatura uzupełniająca

R.A.W. Johnstone - Spektrometria masowa w chemii organicznej - PWN, Warszawa. - 1979

R.M. Silverstein i inn. - Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych - PWN, Warszawa. - 2007

Z. Witkiewicz, J. Hetper - Chromatografia gazowa - WNT, Warszawa . - 2001

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych, zasady działania oraz budowy nowoczesnej aparatury analitycznej. wykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, sprawdzian pisemny, obserwacja wykonawstwa
Ma wiedzę w zakresie kryteriów podziału metod analizy istrumentalnej. wykładzaliczenie cz. pisemna
Ma wiedzę w zakresie możliwości zastosowania poszczególnych metod analizy instrumentalnej do rozwiązania problemów w badaniach eksperymentalnych, produkcji biotechnologicznej i chemicznej. wykładzaliczenie cz. pisemna
Potrafi dokonać wyboru i uzasadnić użycie metody analizy instrumentalnej pod względem wymagań analitycznych i ekonomicznych. wykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, sprawdzian pisemny
Potrafi praktyczne posłużyć się aparaturą analityczną w zakresie obsługi i wykorzystania jej do poszczególnych rodzajów analiz.laboratorium sprawdzian pisemny, obserwacja wykonawstwa
Potrafi zastosować podstawowe techniki preparacji próbki w celu wykonania oznaczeń analitycznych.laboratorium sprawdzian pisemny, obserwacja wykonawstwa
Potrafi wybrać metody kalibracji oraz przeprowadzić identyfikację i eliminację błędów pomiarowych.wykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, sprawdzian pisemny, obserwacja wykonawstwa
Umie przygotować sprawozdanie z wykonanych badań, dokonać oceny wyniku analizy i wyciągnąć poprawne wnioski.laboratoriumraport pisemny
Posiada umiejętność pracy indywidualnej i grupowej w pracowni analizy instrumentalnej.laboratoriumobserwacja wykonawstwa
Umie identyfikować zagrożeń dla życia i zdrowia oraz zna zasady bezpiecznej i higienicznej pracy w laboratorium analitycznym.laboratoriumobserwacja wykonawstwa
Rozumie potrzebę stałego uzupełniania wiedzy na temat nowych rozwiązań aparaturowych i metod analizy istrumentalnej.wykład, laboratoriumobserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych, zasady działania oraz budowy nowoczesnej aparatury analitycznej. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna różne rozwiązania konstrukcyjne stosowanej aparatury i ich wpływ na sprawność i jakość wykonywanych analiz chemicznych. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również orientuje się jakie dodatkowe wymagania muszą być spełnione przy wykorzystaniu wybranych rozwiązań aparaturowych sprzętu do analizy instrumentalnej.
Ma wiedzę w zakresie kryteriów podziału metod analizy istrumentalnej. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również dobrze rozumie zjawiska fizyczne lub fizykochemiczne stanowiące kryteria podziału tych metod i sposoby ich wywołania w celu pozyskania pożądanej informacji analitycznej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wie jaki rodzaj informacji analitycznej można uzyskać stosując poszczególne grupy metod, która może posłużyć do ilościowego lub jakościowego określenia składu badanych materiałów.
Ma wiedzę w zakresie możliwości zastosowania poszczególnych metod analizy instrumentalnej do rozwiązania problemów w badaniach eksperymentalnych, produkcji biotechnologicznej i chemicznej. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wie jakie rozwiązania aparaturowe i parametry pracy urządzeń zapewnią założoną dokładność i wiarygodność oznaczeń gwarantującą poprawne rozwiązanie problemu analitycznego. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wie jak wykorzystać dane z analiz otrzymanych za pomocą różnych metod analizy instrumentalnej w celu uzyskania informacji potwierdzających uzupełniających wyniki oznaczenia.
Potrafi dokonać wyboru i uzasadnić użycie metody analizy instrumentalnej pod względem wymagań analitycznych i ekonomicznych. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wie o dodatkowych uwarunkowaniach stosowania metod analizy instrumentalnej wynikających z norm przyjętych w odniesieniu do danego typu analiz.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi uzasadnić wybór metody analizy instrumentalnej uwzględniając dodatkowe wymagania.
Potrafi praktyczne posłużyć się aparaturą analityczną w zakresie obsługi i wykorzystania jej do poszczególnych rodzajów analiz.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również przeprowadzić analizy z wykorzystaniem różnych wariantów ustawień parametrów pracy aparatu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również dokonać podstawowych optymalizacji ustawień aparatu w celu poprawy jakości oznaczeń.
Potrafi zastosować podstawowe techniki preparacji próbki w celu wykonania oznaczeń analitycznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma wiedzę na temat właściwego przygotowania próbki dla celów wykonania oznaczeń analitycznych za pomocą poszczególnych metod instrumentalnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi przygotować próbki wzorcowe i do analiz z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów np. trwałości materiału i innych.
Potrafi wybrać metody kalibracji oraz przeprowadzić identyfikację i eliminację błędów pomiarowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stosując podstawowe metody statystyczne potrafi oszacować dokładność pomiaru.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna czynniki wpływające na dokładność pomiaru i zna sposoby poprawienia precyzji oraz dokładności pomiarów.
Umie przygotować sprawozdanie z wykonanych badań, dokonać oceny wyniku analizy i wyciągnąć poprawne wnioski.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma umiejętność opracowania zestawień otrzymanych wyników, również w formie graficznej, przejrzyście ilustrujących rezultaty wykonanych oznaczeń.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również uzasadnia sformułowane wnioski w oparciu o poszerzoną wiedzę w danej dziedzinie pochodzącą z dodatkowych, wiarygodnych źródeł.
Posiada umiejętność pracy indywidualnej i grupowej w pracowni analizy instrumentalnej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykazuje spostrzegawczość i inicjatywę w zakresie stosowania zasad poprawnej pracy laboratoryjnej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zaproponować działania usprawniające pracę zespołu oraz kompetentnie uczestniczy w dyskusji nad opracowaniem wyników i sformułowaniem wyników.
Umie identyfikować zagrożeń dla życia i zdrowia oraz zna zasady bezpiecznej i higienicznej pracy w laboratorium analitycznym.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi samodzielnie i kompetentnie dobrać środki ochrony osobistej do wykonywanych czynności i  zagrożeń występujących podczas pracy w laboratorium.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również pracując w laboratorium zwraca uwagę na bezpieczeństwo pozostałych osób znajdujących się w pomieszczeniu.
Rozumie potrzebę stałego uzupełniania wiedzy na temat nowych rozwiązań aparaturowych i metod analizy istrumentalnej.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Naróg
Prowadzący grup: Paweł Błoniarz, Dorota Naróg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Naróg
Prowadzący grup: Paweł Błoniarz, Dorota Naróg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Naróg
Prowadzący grup: Paweł Błoniarz, Dorota Naróg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Naróg
Prowadzący grup: Paweł Błoniarz, Angelika Macior, Dorota Naróg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Naróg
Prowadzący grup: Paweł Błoniarz, Łukasz Florczak, Dorota Naróg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)