Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Genetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CH0-DI>Gen
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Genetyka
Jednostka: Katedra Biotechnologii i Bioinformatyki
Grupy: Przedmioty 1 sem. - biotechnologia st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł realizowany jest w pierwszym semestrze studiów pierwszego stopnia. Realizowany jest w postaci 30 godzin wykładów oraz 15 godzin ćwiczeń i kończy się zaliczeniem

Treści kształcenia

- Prawa dziedziczenia: odkrycia Mendla, Morgana oraz odstępstwa od nich, podstawy genetyki ilościowej i populacyjnej

- Budowa DNA i organizacja materiału genetycznego

- Mutacje genetyczne, aberracje chromosomowe, aneuploidalność, poliploidalność

- Rozwiązywanie krzyżówek genetycznych, określanie fenotypu potomstwa i rodziców w tym przewidywanie występowania grup krwi i chorób dziedzicznych u ludzi oraz skutków zabiegów hodowlanych stosowanych u roślin i zwierząt

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

P.C. Winter, G.I. Hickey, H.L. Fletcher - Genetyka. Krótkie wykłady - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2008

Jeremy M. Berg, Lubert Stryer, John L. Tymoczko - Biochemia - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2011

Terry A. Brown - Genomy - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2012

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna i rozumie główne zasady dziedziczności i zmienności organizmówwykładegzamin cz. pisemna
Zna budowę i funkcjonowanie materiału genetycznego na różnych poziomachwykładegzamin cz. pisemna
Posiada umiejętność samokształceniawykładegzamin cz. pisemna
Potrafi wykonywać krzyżówki genetyczne jedno i wielogenowe w kontekście przewidywania chorób genetycznych u ludzi oraz praktyki hodowlanej roślin i zwierzątćwiczenia problemowekolokwium
Rozumie potrzebę dokształcania się i aktualizowania wiedzy kierunkowej wynikającą z ciągle poszerzającej się wiedzy dotyczącej genetycznego uwarunkowania schorzeń oraz opracowywania nowoczesnych technik molekularnych służąych ich diagnozowaniuwykładzaliczenie cz. pisemna
Potrafi pracować zarówno indywidualnie jaki i zespołowo, potrafi podejmować decyzje i wykonywać polecenia przełożonychćwiczenia problemowekolokwium, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna i rozumie główne zasady dziedziczności i zmienności organizmównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykorzystuje tę wiedzę do rozwiązywania zadań z zakresu genetykinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada szczegółową wiedzę dotyczącą dziedziczenia cech oraz pojawiania się zmienności genetycznej u organizmów żywych
Zna budowę i funkcjonowanie materiału genetycznego na różnych poziomachnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi opisać budowę i organizację materiału genetycznego na różnych etapach cyklu komórkowegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada podstawowe informacje dotyczące organizacji całych genomów
Posiada umiejętność samokształcenianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Posiada umiejętność samokształcenianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Posiada umiejętność samokształcenia
Potrafi wykonywać krzyżówki genetyczne jedno i wielogenowe w kontekście przewidywania chorób genetycznych u ludzi oraz praktyki hodowlanej roślin i zwierzątnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi określić genotyp rodziców na podstawie cech potomstwanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi do opisu zjawisk hodowlanych zastosować podstawy genetyki ilościowej
Rozumie potrzebę dokształcania się i aktualizowania wiedzy kierunkowej wynikającą z ciągle poszerzającej się wiedzy dotyczącej genetycznego uwarunkowania schorzeń oraz opracowywania nowoczesnych technik molekularnych służąych ich diagnozowaniuCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Potrafi pracować zarówno indywidualnie jaki i zespołowo, potrafi podejmować decyzje i wykonywać polecenia przełożonychCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Bocian
Prowadzący grup: Aleksandra Bocian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Bocian
Prowadzący grup: Aleksandra Bocian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Bocian
Prowadzący grup: Aleksandra Bocian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Bocian
Prowadzący grup: Aleksandra Bocian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Bocian, Ewa Ciszkowicz
Prowadzący grup: Aleksandra Bocian, Ewa Ciszkowicz, Monika Orzechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Bocian, Ewa Ciszkowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)