Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki immunologiczne w biotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CH0-DI>TIwB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki immunologiczne w biotechnologii
Jednostka: Katedra Biotechnologii i Bioinformatyki
Grupy: Przedmioty 5 sem. - biotechnologia - biochemia stosowana st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 5 sem. - biotechnologia-oczyszczanie i analiza prod. biotech. st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł realizowany jest w piątym semestrze studiów pierwszego stopnia. Realizowany jest w postaci 30 godzin wykładów oraz 30 godzin laboratoriów i kończy się zaliczeniem

Treści kształcenia

- Budowa układu immunologicznego zwierząt i ludzi, narządy limfatyczne pierwotne i wtórne, cytokiny, ich receptory i właściwości. Układ dopełniacza

- Antygeny i mechanizmy ich rozpoznawania. Charakterystyka mechanizmów wrodzonych i nabytych odpowiedzi immunologicznej. Mechanizm aktywacji receptorów komórek B i T przez antygen: przetwarzanie i prezentacja

antygenu.

- Przekazywanie sygnałów pomiędzy komponentami układu immunologicznego, budowa receptorów komórek układu odpornościowegoT

- Wytwarzanie przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych in vivo. Uzyskiwanie przeciwciał monoklonalnych metodą immunizacji in vivo i in vitro oraz metodami inżynierii genetycznej

- Metody jakościowej i ilościowej oceny wykrywanych makromolekuł metoda ELISA, immunoprecypitacja, immunobloting, cytometria przepływowa.

- Zastosowanie rekombinowanych przeciwciał w diagnostyce i terapii. Szczepionki klasyczne i rekombinowane

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Ptak Włodzimierz, Ptak Maria, Szczepanik Marian - Podstawy immunologii - PZWL. - 2010

P.M. Lydyard, A. Whelan, M.W. Fanger - Immunologia. Krótkie wykłady - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę z zakresu budowy i  mechanizmów funkcjonowania układu immunologicznego wykładzaliczenie cz. pisemna
Zna przykłady praktycznego zastosowania mechanizmów immunologicznych w praktyce biotechnologicznejwykładzaliczenie cz. pisemna
Zna podstawowe techniki analityczne wykorzystujące przeciwciała jako sondy do wykrywania różnego rodzaju związków w analizie produktów biotechnologicznychlaboratoriumsprawdzian pisemny
Posiada umiejętność samokształcenia wykładegzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna
Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment wykorzystujący podstawowe techniki immunologicznelaboratoriumsprawdzian pisemny, raport pisemny
Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania i przydatności podstawowych technik immunologicznych w biotechnologiiwykładegzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna
Potrafi stosować podstawowe immunologiczne techniki laboratoryjne do analizy makromolekuł ze szczególnym uwzględnieniem ich wykrywania metodami opartymi na reakcji antygen-przeciwciałolaboratoriumobserwacja wykonawstwa
Rozumie potrzebę dokształcania się i aktualizowania wiedzy kierunkowej wynikającą z ciągle poszerzającej się wiedzy dotyczącej procesów i zjawisk immunologicznych oraz opracowywania nowoczesnych technik o nie opartychwykład zaliczenie cz. pisemna
Potrafi pracować zarówno indywidualnie jaki i zespołowo, potrafi podejmować decyzje i wykonywać polecenia przełożonychlaboratoriumobserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę z zakresu budowy i  mechanizmów funkcjonowania układu immunologicznego nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi przypisać poszczególnym elementom budowy właściwe dla nich funkcjenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada wiedzę dotycząca konsekwencji nieprawdłowej budowy i funkcjonowania układu immunologicznego
Zna przykłady praktycznego zastosowania mechanizmów immunologicznych w praktyce biotechnologicznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi je opisaćnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna podstawy teoretyczne wykorzystywanych mechanizmów
Zna podstawowe techniki analityczne wykorzystujące przeciwciała jako sondy do wykrywania różnego rodzaju związków w analizie produktów biotechnologicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna podstawy teoretyczne tych metodnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna podstawy technologii otrzymywania przeciwciał stosowanych w technikach analitycznych
Posiada umiejętność samokształcenia nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Posiada umiejętność samokształcenianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Posiada umiejętność samokształcenia
Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment wykorzystujący podstawowe techniki immunologicznenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wytłumaczyć podstawy teoretyczne stosowanych metodnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wyciągnąć prawidłowe wnioski z uzyskanych wyników
Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania i przydatności podstawowych technik immunologicznych w biotechnologiinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również -nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również -
Potrafi stosować podstawowe immunologiczne techniki laboratoryjne do analizy makromolekuł ze szczególnym uwzględnieniem ich wykrywania metodami opartymi na reakcji antygen-przeciwciałonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wytłumaczyć podstawy teoretyczne stosowanych metodnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wyciągnąć prawidłowe wnioski z uzyskanych wyników
Rozumie potrzebę dokształcania się i aktualizowania wiedzy kierunkowej wynikającą z ciągle poszerzającej się wiedzy dotyczącej procesów i zjawisk immunologicznych oraz opracowywania nowoczesnych technik o nie opartychCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Potrafi pracować zarówno indywidualnie jaki i zespołowo, potrafi podejmować decyzje i wykonywać polecenia przełożonychCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Zastavna
Prowadzący grup: Danuta Zastavna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Bocian
Prowadzący grup: Aleksandra Bocian, Konrad Hus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Bocian
Prowadzący grup: Aleksandra Bocian, Konrad Hus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Bocian
Prowadzący grup: Aleksandra Bocian, Konrad Hus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Bocian
Prowadzący grup: Aleksandra Bocian, Ewa Ciszkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)