Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CP0-DI>Fiz1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Jednostka: Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Grupy: Przedmioty 1 sem. - inżynieria chemiczna i procesowa st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Stopień trudności zajęć jest dostosowany do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przeciętnego absolwenta szkoły średniej oraz liczby godzin zajęć kontaktowych.

Treści kształcenia

- Pomiary i jednostki fizyczne. Analiza wymiarowa. Funkcje jednej i wielu zmiennych. Wielkości skalarne i wektorowe. Pochodne w fizyce. Układy współrzędnych. Prędkość i przyśpieszenie. Ruch po okręgu. Kinematyka ruchu obrotowego. Masa i pęd ciała. Zasady dynamiki Newtona. Prawa zachowania. Praca i energia potencjalna. Siły zachowawcze. Mechanika ciała sztywnego. Ruch drgający. Ruch falowy. Interferencja i dyfrakcja. Fale spolaryzowane. Elementy akustyki. Ładunki elektryczne. Pole elektryczne w próżni. Prawo Coulomba. Wektor natężenia pola elektrycznego. Linie sił pola elektrycznego. Praca i potencjał pola elektrycznego. Całki po konturze. Pochodne cząstkowe, pochodne kierunkowe, gradient pola skalarnego. Twierdzenie Gaussa. Całki powierzchniowe. Powierzchnie zorientowane.

-

- Wprowadzenie do I pracowni fizycznej. Niepewność pomiarów. Kondensatory. Dielektryki, półprzewodniki i metale. Prąd elektryczny. Pole magnetyczne. Siła Lorentza. Wiązki molekularne i rozkład Maxwella. Model Drudego przewodnictwa elektrycznego. Efekt Halla. Przewodniki z prądem w polu magnetycznym. Pole magnetyczne wywołane przepływem prądu. Zjawisko indukcji magnetycznej. Cyklotron, spektrometr masowy. Informacja zawarta w stałych fundamentalnych – od wielkości Plancka do wielkości charakteryzujących kryształy. Zjawiska interferencji w mechanice kwantowej. Model Bohra atomu. Orbitale.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker - Podstawy fizyki t. 1-3 - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2003

I.W. Sawielew - Wykłady z fizyki, t-3 - Wydawnictwo naukowe PWN. - 2002

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

J. Walker - Podstawy fizyki, Zbiór zadań - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2005

K. Chłędowska, R. Sikora - Wybrane problemy fizyki z rozwiązaniami t. 1-2 - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2010

red. A.P. Lewaniuk, red. naukowy przekładu T. Paszkiewicz - Rozwiązania zadań, Feynmana wykłady z fizyki - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2007

K. Krop, K. Chłędowska - Fizyka, I pracownia - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2010

Literatura do samodzielnego studiowania

J. Orear - Fizyka - WNT Warszawa. - 1990

P. A. Tipler, R.A. Llewellyn - Fizyka współczesna - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2011

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii fizyki obejmujących mechanikę, ruch falowy, elektryczność i magnetyzm, teorię kinetyczną oraz fizykę kwantową.wykład, egzamin cz. pisemna
Rozumie i wykorzystując język matematyki potrafi zbudować opisy podstawowych prawidłowości i zjawisk fizycznych.wykład i ćwiczenia rachunkowesprawdzian pisemny
Zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej z zakresu I pracowni fizycznejI pracownia fizycznazaliczenie cz. ustna, raport pisemny
Potrafi analizować proste problemy fizyki i poszukiwać ich rozwiązań w oparciu o poznane twierdzenia i metody.Ćwiczenia rachunkowesprawdzian pisemny, egzamin cz. pisemna
Potrafi wykonywać proste badania doświadczalne oraz analizować ich wyniki.laboratoriumzaliczenie cz. ustna, raport pisemny
Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim typowych dla początkowego etapu nauczania fizyki.laboratorium, ćwiczenia rachunkoweraport pisemny, egzamin cz. pisemna
Potrafi współdziałać i pracować w grupie laboratoryjnej w I Pracowni Fizycznejlaboratoriumobserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii fizyki obejmujących mechanikę, ruch falowy, elektryczność i magnetyzm, teorię kinetyczną oraz fizykę kwantową.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wyjaśnić fizyczną naturę zjawisk obserwowanych w przyrodzie albo ich wykorzystanie w technice.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wyjaśnić fizyczną naturę zjawisk obserwowanych w przyrodzie, a także ich wykorzystanie w technice.
Rozumie i wykorzystując język matematyki potrafi zbudować opisy podstawowych prawidłowości i zjawisk fizycznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi szczegółowo przedyskutować informację zawartą w relacjach fizycznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi szczegółowo przedyskutować informacje zawarte w relacjach fizycznych i wyprowadzić je.
Zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej z zakresu I pracowni fizycznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi połączyć elementy zestawu pomiarowego zgodnie z zadanym schematem. Zdał koluwium na stopień db (4) i sprawozdanie uzyskało ocenę db (4).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi połączyć elementy zestawu pomiarowego zgodnie z zadanym schematem. Zdał kolokwium na stopień bdb (5) i sprawozdanie uzyskało ocenę bdb (5).
Potrafi analizować proste problemy fizyki i poszukiwać ich rozwiązań w oparciu o poznane twierdzenia i metody.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna podstawowe narzędzia matematyczne używane do opisu zjawisk fizycznych przedstawionych podczas wykładu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna narzędzia matematyczne używane do opisu zjawisk fizycznych przedstawionych podczas wykładu.
Potrafi wykonywać proste badania doświadczalne oraz analizować ich wyniki.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również jego sprawozdania nie zawierały istotnych błędów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również jego sprawozdania z wykonania ćwiczeń nie zawierały błędów.
Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim typowych dla początkowego etapu nauczania fizyki.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również jego sprawozdania są poprawne pod względem językowym, użyta nomenklatura fizyczna jest poprawna. Wykresy są wykonane poprawnie. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również jego sprawozdania wyróżniają się poprawnością językową i merytoryczną. Wykresy są wykonane bardzo starannie.
Potrafi współdziałać i pracować w grupie laboratoryjnej w I Pracowni FizycznejCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wolski
Prowadzący grup: Sylwia Kudła, Sławomir Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wolski
Prowadzący grup: Sylwia Kudła, Sławomir Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wolski
Prowadzący grup: Sylwia Kudła, Ryszard Stagraczyński, Sławomir Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rozwadowski
Prowadzący grup: Tomasz Rozwadowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rozwadowski
Prowadzący grup: Tomasz Rozwadowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)