Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika techniczna i maszynoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CP0-DI>MTiM1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika techniczna i maszynoznawstwo
Jednostka: Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Grupy: Przedmioty 1 sem. - inżynieria chemiczna i procesowa st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł jest realizowany w pierwszym i drugim semestrze. W 1-wszym semestrze obejmuje 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń, w 2-gim semestrze 30 godzin wykładu i 15 godzin projektu. Zarówno w 1-szym jak i w 2-gim semestrze moduł kończy się zaliczeniem.

Treści kształcenia

- Podstawowe określenia i pojęcia z zakresu mechaniki technicznej.

- Płaski, zbieżny układ sił.

- Moment siły.

- Redukcja i równowaga płaskich układów sił zbieżnych i dowolnych.

- Tarcie ślizgowe i toczne.

- Środki ciężkości.

- Momenty bezwładności.

- Podstawowe określenia i pojęcia z zakresu wytrzymałości materiałów.

- Właściwości mechaniczne materiałów konstrukcyjnych.

- Podstawowe przypadki wytrzymałościowe: ściskanie, rozciąganie, ścinanie, skręcanie, zginanie, wyboczenie, wytrzymałość złożona.

- Kratownice płaskie.

- Ogólne zasady projektowania i konstruowania aparatów chemicznych

- Normy i normalizacja oraz przepisy Urzędu Dozoru Technicznego

- Podstawowe materiały konstrukcyjne wykorzystywane w budowie aparatury chemicznej: stopy żelaza, inne metale i ich stopy, tworzywa sztuczne, szkło i ceramika, minerały, drewno. Zasady i kryteria ich doboru.

- Podział i podstawowe części maszyn ogólnego przeznaczenia: połączenia, wały i osie, łożyska, sprzęgła, hamulce, przekładnie i napędy wraz z zasadami ich obliczeń i doboru

- Podstawowe części aparatury chemicznej: powłoki, dna, króćce, włazy, osprzęt aparatów, rurociągi i ich elementy, uszczelnienia, elementy regulujące przepływ wraz z zasadami ich obliczeń i doboru

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

W. Siuta - Mechanika technicza - WSiP. - 1995

J. Misiak - Mechanika Techniczna. Statyka i wytrzymałość materiałów T1 - WNT, Warszawa. - 1996

W. Lewandowski - Maszynoznawstwo chemiczne - Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku. - 1998

J. Pikoń - Podstawy konstrukcji aparatury chemicznej - PWN. - 1979

L. Dobrzański - Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo - WNT. - 2004

- Warunki Urzędu Dozoru Technicznego - UDT. - 2005

W. Biały - Maszynoznawstwo dla niemechaników - Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego. - 2010

G. Poplewski, M. Chutkowski - Mechanika techniczna i maszynoznawstwo - Oficyna wydwnicza PRz, Rzeszów. - 2014

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

W. Siuta, S. Rososiński, Kozak Bogusław - Zbiór zadań z mechaniki technicznej - WSiP, Warszawa. - 2007

J. Bandrowski, M. Palica - Materiały pomocnicze do ćwiczeń i projektów z inzynierii chemicznej - Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. - 2005

G. Filipczak, L. Troniewski, S. Witczak - Tablice do obliczeń projektowo-konstrukcyjnych aparatury procesowej - Wydawnictwo Politechniki Opolskiej. - 1997

- Polskie Normy - . -

- Warunki Urzędu Dozoru Technicznego - UDT. - 2005

G. Poplewski, M. Chutkowski - Mechanika techniczna i maszynoznawstwo - Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów. - 2014

M. Palica, J. Raczek, H. Merta - Pomoce projektowe z inżynierii chemicznej i procesowej - Wydwnictwo PŚ, Gliwice. - 2010

Literatura do samodzielnego studiowania

J. Misiak - Zadania z mechaniki ogólnej. Statyka cz. I - WNT. - 1994

J. Misiak - Mechanika Ogólna. Statyka i kinematyka T1 - WNT. - 2014

A. Dudek, S. Łaczek - Zbiornik ciśnieniowy spawany - Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. - 2006

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student rozumie potrzebę standardyzacji wyrobów i procesów oraz potrafi korzystać z norm i przepisów prawnych podczas projektowania aparatury chemicznejwykład, projekt zespołowyzaliczenie cz. pisemna, prezentacja projektu, test pisemny
Student posiada podstawową wiedzę na temat materiałów konstrukcyjnych stosowanych do budowy aparatury chemicznej oraz zna kryteria doboru materiału konstrukcyjnego wykład, projekt zespołowyzaliczenie cz. pisemna, prezentacja projektu
Student posiada podstawową wiedzę z maszynoznawstwa ogólnego obejmującą połączenia części maszyn, wały i osie, łożyska, hamulce, sprzęgła i napędy wykładzaliczenie cz. pisemna
Student posiada wiedzę na temat podstawowych części aparatury chemicznej tj. powłoki, dna, króćce, uszczelnienia, pokrywy i włazy, rurociągi i ich elementy, elementy regulujące przepływ, osprzęt aparatówwykład, projekt zespołowyzaliczenie cz. pisemna, test pisemny, prezentacja projektu
zna i rozumie podstawowe pojęcia i wielkości z zakresu statyki i wytrzymałości materiałów.wykład, ćwiczenia rachunkowetest pisemny, kolokwium
potrafi zastosować nabytą wiedzę i rozwiązać podstawowe zadania dotyczące statyki i wytrzymałości materiałów.wykład, ćwiczenia rachunkowe, ćwiczenia problemowekolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student rozumie potrzebę standardyzacji wyrobów i procesów oraz potrafi korzystać z norm i przepisów prawnych podczas projektowania aparatury chemicznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wykorzystać normy i przepisy prawne w zakresie rozszerzonym na potrzeby wykonywanego projektunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi biegle wykorzystywać normy i przepisy prawne na potrzeby realizowanego projektu
Student posiada podstawową wiedzę na temat materiałów konstrukcyjnych stosowanych do budowy aparatury chemicznej oraz zna kryteria doboru materiału konstrukcyjnego nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada wiedzę na temat zalet i wad poszczególnych materiałów konstrukcyjnych oraz zna zakres ich zastosowańnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada szczegółową wiedzę na temat najpowszechniejszych materiałów konstrukcyjnych oraz potrafi dobrać właściwy materiał kierując się odpowiednimi kryteriami, w tym także ekonomicznymi
Student posiada podstawową wiedzę z maszynoznawstwa ogólnego obejmującą połączenia części maszyn, wały i osie, łożyska, hamulce, sprzęgła i napędy nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi sklasyfikować podstawowe części maszyn oraz nakreślić zasadę ich działanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna zasady konstruowania poszczególnych części maszyn oraz szczegółowo potrafi opisać zasadę ich działania
Student posiada wiedzę na temat podstawowych części aparatury chemicznej tj. powłoki, dna, króćce, uszczelnienia, pokrywy i włazy, rurociągi i ich elementy, elementy regulujące przepływ, osprzęt aparatównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi sklasyfikować podstawowe części aparatury chemicznej oraz nakreślić ich cechy i zasady działanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna zasady konstruowania poszczególnych części aparatury chemicznej oraz szczegółowo potrafi opisać ich cechy i zasady działania
zna i rozumie podstawowe pojęcia i wielkości z zakresu statyki i wytrzymałości materiałów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi biegle się nimi posługiwaćnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi połączyć nabytą wiedzę teoretyczną z praktyką
potrafi zastosować nabytą wiedzę i rozwiązać podstawowe zadania dotyczące statyki i wytrzymałości materiałów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również jest w stanie zinterpretować poprawnie wyniki obliczeń i wyciągnąć poprawne wnioskinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również aktywnie bierze udział w zajęciach rachunkowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Poplewski
Prowadzący grup: Grzegorz Poplewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Poplewski
Prowadzący grup: Izabela Poplewska, Grzegorz Poplewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Poplewski
Prowadzący grup: Izabela Poplewska, Grzegorz Poplewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)