Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-04:00 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
Strona główna

Podstawy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CP0-DI>PEkonPZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania
Jednostka: Zakład Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności
Grupy: Przedmioty 1 sem. - inżynieria chemiczna i procesowa st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł nakierowany jest na przygotowanie studenta do uczestniczenia w procesie zarządzania organizacjami

Treści kształcenia

- Zarządzanie jako dyscyplina naukowa.

- Przedsiębiorstwo i jego otoczenie jako obiekt zarządzania.

- Funkcje zarządzania.

- Współczesne problemy zarządzania.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Griffin R. W. - Podstawy zarządzania organizacjami - PWE, Warszawa. - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Koźmiński A. K., Piotrowski W. - 1. Zarządzanie. Teoria i praktyka - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - 2007

Literatura do samodzielnego studiowania

Dołhasz M. - Podstawy zarządzania:koncepcje, strategie,zastosowanie. - Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa. - 2009

Literatura uzupełniająca

Wajda A. - Organizacja i zarządzanie - PWE Warszawa. - 2003

Stoner J. A. F., Freeman R. E., Golbert D. R. - Kierowanie - PWE Warszawa. - 2001

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe pojęcia i związki ekonomiczne pozwalające na dokonanie opisu zjawisk i procesów zachodzących na rynku i w przedsiębiorstwie oraz ich wzajemne relacje.wykład interaktywnyzaliczenie cz. pisemna
Charakteryzuje podstawowe formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz elementarne zasady i uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej.wykład problemowyzaliczenie cz. pisemna
Zna uwarunkowania podejmowania decyzji przez podstawowe podmioty mikroekonomiczne i potrafi dokonać ekonomicznej oceny ich skutkówwykład problemowyzaliczenie cz. pisemna
Opisuje otoczenie podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem procesów w nim zachodzących i ich wpływu na funkcjonowanie podmiotów gospodarczychwykład problemowyzaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe pojęcia i związki ekonomiczne pozwalające na dokonanie opisu zjawisk i procesów zachodzących na rynku i w przedsiębiorstwie oraz ich wzajemne relacje.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi interpretować pojęcia i związki ekonomiczne pozwalające na dokonanie opisu zjawisk i procesów zachodzących na rynku i w przedsiębiorstwie oraz ich wzajemne relacjenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania dotyczące pojęć i związków ekonomicznych pozwalające na dokonanie opisu zjawisk i procesów zachodzących na rynku i w przedsiębiorstwie oraz ich wzajemne relacje
Charakteryzuje podstawowe formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz elementarne zasady i uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi interpretować podstawowe formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz elementarne zasady i uwarunkowania prowadzenia działalności na rynkunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania dotyczące podstawowych form prowadzenia działalności gospodarczej oraz elementarnych zasad i uwarunkowań prowadzenia działalności na rynku.
Zna uwarunkowania podejmowania decyzji przez podstawowe podmioty mikroekonomiczne i potrafi dokonać ekonomicznej oceny ich skutkównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi interpretować uwarunkowania podejmowania decyzji przez podstawowe podmioty mikroekonomiczne i potrafi interpretować ekonomiczną ocenę skutkównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania związane z podejmowaniem decyzji przez podmioty mikroekonomiczne i dotyczące ekonomicznej oceny ich skutków
Opisuje otoczenie podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem procesów w nim zachodzących i ich wpływu na funkcjonowanie podmiotów gospodarczychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi interpretować otoczenie podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem procesów w nim zachodzących i ich wpływu na funkcjonowanie podmiotów gospodarczychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania dotyczące podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem procesów w nim zachodzących i ich wpływu na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Woźniak
Prowadzący grup: Leszek Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Woźniak
Prowadzący grup: Leszek Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Woźniak
Prowadzący grup: Leszek Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Woźniak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)