Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy nauki o materiałach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CP0-DI>PNoM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy nauki o materiałach
Jednostka: Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Grupy: Przedmioty 1 sem. - inżynieria chemiczna i procesowa st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Student uzyskuje wiedzę na temat krystalicznej budowy materiałów inżynierskich

Treści kształcenia

- Wiadomości wstępne, materiał, podział materiałów pod względem uporządkowania i rozmieszczenia atomów. Podstawowe pojęcia krystalografii: sieć krystaliczna, oś krystalograficzna, komórka krystaliczna. Układy krystalograficzne.

- Sieci Bravais'ego. Węzły sieci krystalicznej. Symbole kierunków i symbole płaszczyzn sieciowych w kryształach. Pas płaszczyzn. Elementy symetrii i ich kombinacje.

- Klasyfikacja kryształów oparta na wiązaniach chemicznych: kryształy jonowe, kryształy kowalencyjne, kryształy metaliczne, kryształy molekularne. Wpływ wiązania chemicznego i budowy krystalograficznej na właściwości materiałów.

- Struktury gęstego ułożenia. Luki oktaedryczne i tetraedryczne. Najważniejsze struktury pierwiastków i związków chemicznych. Alotropia i polimorfizm.

- Kryształy rzeczywiste. Defekty punktowe, dyslokacje, defekty płaszczyznowe. Monokryształy i polikryształy. Granice ziaren.

- Cwiczenia rachunkowe:

Wyznaczanie symboli węzłów, symboli kierunków krystalograficznych i płaszczyzn sieciowych. Objętość i gęstość komórki elementarnej. Promienie atomowe i jonowe. Elementy symetrii kryształów. Struktury gęstego ułożenia. Kryształy rzeczywiste.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

BlicharskiMarek - Wstęp do inżynierii materiałowej - Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa. - 2003

Cyunczyk Aleksander - Podstwawy nauki o materiałach - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2000

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Blicharski Marek - Wstęp do inżynierii materiałowej - Wydawnictwa Naukowo-Techiczne. - 2003

Cyunczyk Aleksander - Podstwawy nauki o materiałach - ćwiczenia - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej . - 2000

Literatura do samodzielnego studiowania

Blicharski Marek - Wstęp do inżynierii materiałowej - Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa . - 2003

Literatura uzupełniająca

Cyunczyk Aleksander - Podsrawy Nauki o Materiałach - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2000

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna najważniejsze twierdzienia i hipotezy w zakresie nauki o materiałach i krystalografiiWykładkolokwium pisemne
Ma uniejętność samodzielnego studiowania literatury i rozwiązywania zadań rachunkowychĆwiczenia rachunkowekolokwium
Ma wiedzę z zakresu rozwiązywania zagadnień inżynierskich z nauki o materiałachćwiczenia rachunkowe, wykładobserwacja wykonawstwa,

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna najważniejsze twierdzienia i hipotezy w zakresie nauki o materiałach i krystalografiinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wykazać związek między właściwościami materiału a jego budową chemiczną i krystalograficzną nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wykazuje umiejetność doboru materiału do specjalnych zastosowań
Ma uniejętność samodzielnego studiowania literatury i rozwiązywania zadań rachunkowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi rozwiązywać zadania rachunkowe z krystalografii i nauki o materiałach w oparciu o proste modele geometryczne i fizycznenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi rozwiązywać złożone zadania rachunkowe z krystalografii i nauki o materiałach w oparciu o złożone modele geometryczne i fizyczne
Ma wiedzę z zakresu rozwiązywania zagadnień inżynierskich z nauki o materiałachnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafii dobrać materiał do określonego zastosowanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi dobrać materiały do różnych zastosowań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Potoczek
Prowadzący grup: Marek Potoczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Potoczek
Prowadzący grup: Marek Potoczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Potoczek
Prowadzący grup: Marek Potoczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Potoczek
Prowadzący grup: Marek Potoczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Potoczek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)