Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wyzwania technologiczne i etyczne Przemysłu 4.0

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EA/P-DU>WTiEP40
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wyzwania technologiczne i etyczne Przemysłu 4.0
Jednostka: Zakład Systemów Złożonych
Grupy: Przedmioty 1 sem. - automatyka i robotyka, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł zakłada zapoznanie studenta z podstawowymi zagrożeniami, technologiami i technikami zabezpieczeń systemu, kodeksami etycznymi, wytycznymi programowymi związanymi z cyberbezpieczeństwem w Przemyśle 4.0.

Treści kształcenia

- Zajęcia organizacyjne. Ustalenie formy zaliczenia i zakresu materiału. Przemysł 4.0. Rewolucje przemysłowe. Zalety nowego rodzaju produkcji. Rozproszone sterowanie i otwarte standardy. Rola człowieka w kontekście czwartej rewolucji.

- Wyzwania technologiczne Przemysłu 4.0. IoT (Internet of Things), Systemy CAD-CAM (Computer-Aided Design - Computer-Aided Manufacturing), Systemy elastycznego sposobu produkcji (FMS - Flexible Manufacturing Systems)

- Globalna etyka komputerowa. Kodeksy etyczne, wytyczne programowe i wymagania akredytacyjne. Kodeks etyczny Stowarzyszenia Sprzętu Komputerowego. Kodeks Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników. Karta Praw i Obowiązków Dydaktyki Elektronicznej. Dziesięć Przykazań Etyki Komputerowej. Polityka bezpieczeństwa. Modele bezpieczeństwa. Projektowanie i implementowanie procedur bezpieczeństwa.

- Analiza ryzyka systemów informatycznych - wprowadzenie. Pojęcie ryzyka. Klasyfikacja ryzyka. Pojęcia ryzyka w systemach IT. Strategie, standardy i rekomendacje dotyczące zarządzania ryzykiem w systemach IT. Norma PN-I-13335-1. Metody ilościowe oceny ryzyka. Metoda Fishera. Metoda Courtneya. Metoda Parkera. Metody jakościowe oceny ryzyka. Metodyka Microsoft (MCSGRMF). NIST SP 800-30. Metoda STIR (Simple Technique for Illustrating Risk). Metoda FRAP (Facilitated Risk Analysis Process).

- Cyberbezpieczeństwo. Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji w środowisku cyfrowym. Analiza ryzyka i prognozowanie zagrożeń w środowisku cyfrowym. Systemy IDS, IPS. Aspekt prawny, rozwiązania sprzętowe i programowe. Firewalle: charakterystyka firewalli, typy firewalli, implementowanie firewalli, lokalizacja i konfiguracja firewalli.

- Informatyka śledcza. Analiza informacji i zabezpieczenie dowodów. Odzyskiwanie danych.

- Miary poufności i bezpieczeństwa systemów. Audyt systemu.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Waldemar Krztoń. - Walka o informację w cyberprzestrzeni w XXI wieku - Rambler Press. - 2017

Schneier Bruce - Kryptografia dla praktyków - Wydawnictwo Naukowo Techniczne. - 2002

Stallings William - Ochrona danych w sieci i intersieci - Wydawnictwo Naukowo Techniczne. - 1997

Seberry J., Pierzyk J - Cryptogaphy: An Introduction to Computer Security - Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. - 1989

W. Stallings - "Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Matematyka szyfrów i techniki kryptografii" - Helion. - 2011

Chell, Dominic - Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych: podręcznik hakera - Helion. - 2018

Chris Sanders - Praktyczna analiza pakietów : wykorzystanie narzędzia Wireshark do rozwiązania problemów związanych z siecią - Helion. - 2018

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

W. Stallings - "Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Matematyka szyfrów i techniki kryptografii" - Helion. - 2011

N. Ferguson, B. Schneier - Kryptografia w praktyce - Helion. - 2004

Vijay Kumar Velu - Kali Linux : testy penetracyjne i bezpieczeństwo sieci dla zaawansowanych - Helion. - 2018

Literatura do samodzielnego studiowania

Izabela Oleksiewicz, Waldemar Krztoń - Bezpieczeństwo współczesnego społeczeństwa informacyjnego w cyberprzestrzeni / - Rambler Press. - 2017

Ch. P. Pfleeger, S. L. Pfleeger - Security in Computing, 4th Edition - Prentice Hall. - 2006

Chris Binnie - Linux Server : bezpieczeństwo i ochrona sieci - Helion. - 2017

Literatura uzupełniająca

Marek Górka - Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku - Difin. - 2014

D. J. Barnett, R. E. Silverman, R. G. Byrnes - Linux Security Cookbook - O'Reilly Media. - 2003

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Demonstruje sposoby szyfrowania informacji, uwierzytelniania, haszowania.wykład, wykład interaktywny, projektzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna, raport pisemny
Wyjaśnia zasady i sposoby szyfrowania i deszyfrowania informacji.wykład interaktywny, projekt indywidualnyzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna, raport pisemny
Projektuje i buduje systemy z kluczami publicznymi i prywatnymiwykład interaktywny, wykład, projekt zespołowyzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna, raport pisemny
Potrafi ocenić i dostosować poziom bezpieczeństwa systemu i sieci komputerowej do wymagań określonych w polityce bezpieczeństwa wykład, wykład problemowy, laboratorium problemowe, projekt indywidualnyzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna, raport pisemny
Prawidłowo interpretuje i stosuje przepisy wynikające z ustaw, rozporządzeń, norm i regulaminów w tym polityki bezpieczeństwawykład, projekt indywidualnysprawdzian pisemny, sprawozdanie z projektu
Wyjaśnia koncepcję Przemysłu 4.0. i poprawnie klasyfikuje etapy rewolucji przemysłowej.wykład, projekt indywidualnyzaliczenie cz. praktyczna
Potrafi określić ryzyko systemów informatycznych z perspektywy audytu.wykład, laboratorium, projekt indywidualnyraport pisemny, kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Mazurek, Tomasz Żabiński
Prowadzący grup: Mirosław Mazurek, Tomasz Żabiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Mazurek
Prowadzący grup: Paweł Dymora, Mirosław Mazurek, Tomasz Żabiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Mazurek, Tomasz Żabiński
Prowadzący grup: Mirosław Mazurek, Tomasz Żabiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Mazurek, Tomasz Żabiński
Prowadzący grup: Mirosław Mazurek, Tomasz Żabiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Mazurek
Prowadzący grup: Michał Ćmil, Mirosław Mazurek, Tomasz Żabiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Mazurek, Tomasz Żabiński
Prowadzący grup: Mirosław Mazurek, Tomasz Żabiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)