Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EA0-DI>Et
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka
Jednostka: Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Rozumienie elementarnych zasad etycznych; ocena etycznych aspektów funkcjonowania organizacji oraz wyboru właściwych zachowań z punktu widzenia etyki.

Treści kształcenia

- Różne rodzaje odpowiedzialności w biznesie

- Obszar zainteresowań etyki w zarządzaniu

- Etyka pracy - prawa i obowiązki pracowników

- Wybrane teorie etyczne

- Elementy analizy etycznej

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

W. Gasparski - Wykłady z etyki biznesu - Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.. - 2007

J. Dietl, W. Gasparski - Etyka biznesu - Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa.. - 2002

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

J. Filek, Etyka biznesu: studia przypadków - Etyka biznesu: studia przypadków - Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.. - 2001

Literatura do samodzielnego studiowania

G. D. Chryssides, J. H. Kaler - Wprowadzenie do etyki biznesu - Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa.. - 2002

Literatura uzupełniająca

B. Klimczak - Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław - Etyka gospodarcza .. - 2002

L. Zbiegień-Maciąg - Etyka w zarządzaniu - CIM, Warszawa.. - 1996

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna różne rodzaje odpowiedzialności podmiotów biznesu.wykładzaliczenie cz. ustna
Posiada wiedzę na temat standardów etycznych obowiązujących w działalności gospodarczej.wykładzaliczenie cz. ustna
Potrafi etycznie ocenić różne aspekty funkcjonowania organizacji.ćwiczenia problemoweprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna różne rodzaje odpowiedzialności podmiotów biznesu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Umie wykazać specyfikę odpowiedzialności moralnej na tle innych rodzajów odpowiedzialności.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Zna zasady ponoszenia odpowiedzialności moralnej i umie je wykorzystać w konkretnej sytuacji moralnej
Posiada wiedzę na temat standardów etycznych obowiązujących w działalności gospodarczej.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Potrafi etycznie ocenić różne aspekty funkcjonowania organizacji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi taką ocenę systemowo uzasadnić.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi wskazać konkurencyjne uzasadnienia etycznej oceny i opowiedzieć się za uzasadnieniem wystarczającym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sołtys
Prowadzący grup: Andrzej Sołtys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)