Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyczne przetwarzanie danych w energetyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EE/O-DU>SPDE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyczne przetwarzanie danych w energetyce
Jednostka: Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki
Grupy: Przedmioty 1 sem. - elektrotechnika - odnawialne źródła energii, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje zagadnienia związane ze statystyki opisową i matematyczną.

Treści kształcenia

- Prezentacja danych statystycznych . Parametry statystyczne. Charakterystyki stosowane w energetyce.

- Statystyczna analiza i  przetwarzanie danych z TGE, URE i KSE, a w szczególności danych dla RDN, RB , raportów URE i KSE .

- Analiza możliwości zastosowania sieci neuronowych do prognozowania szeregów czasowych w energetyce.

- Prezentacja danych statystycznych .Rozkłady empiryczne i miary.

- Szeregi czasowe i prognozowanie w energetyce . Ocena prognoz.

- Parametry i charakterystyki danych wykorzystywanych w energetyce.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

M. Rabiej - Analizy statystyczne z programami STATISTICA i Excel - Gliwice, Helion . - 2018

S. Kot, J. Jakubowski, A. Sokołowski - Statystyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa - Wydawnictwo Difin, Warszawa . - 2011

J. Wątroba - Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych - Kraków, Statsoft. - 2019

J. Jakubowski - Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych - Kraków, Statsoft. - 2016

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

M. Sobczyk - Statystyka - PWN, Warszawa . - 2015

M. Rabiej - Statystyka z programem STATISTICA - Gliwice, Helion. - 2012

J. Jakubowski - Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych - Kraków, Statsoft. - 2016

Literatura do samodzielnego studiowania

E. Wasilewska - Statystyka matematyczna w praktyce - Warszawa, Difin. - 2015

A. Plucińska - Probabilistyka: statystyka matematyczna, procesy stochastyczne, rachunek prawdopodobieństwa - Warszawa, PWN . - 2017

Literatura uzupełniająca

I.Bąk - Statystyka matematyczna - przykłady i zadania - Warszawa, CeDeWu. - 2020

I.Bąk - Statystyka opisowa- przykłady i zadania - Warszwa, CeDeWU. - 2020

- Stafsoft Polska , www.statsoft.pl - . -

Publikacje naukowe

W. Malska - Opisowe charakterystyki rozkładów cech statystycznych - . - 2018

W. Malska - Zastosowanie karty kontrolnej w standardowym trybie pracy w SPC (Statistical Process Control) - . - 2018

T. Binkowski; P. Bogusz; M. Korkosz; W. Malska; A. Powrózek; D. Sobczyński - Pomiar charakterystyki momentowo-prędkościowej silników - . - 2017

W. Malska - Selected statistical methods in quality control departmants - WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO . - 2017

W. Malska - Wybrane aspekty wnioskowania statystycznego - . - 2017

W. Malska - Wybrane statystyki nieparametryczne - . - 2017

W. Malska; B. Twaróg - Testy anova jako narzędzie wspomagające weryfikację hipotez ststystycznych - . - 2017

W. Malska; D. Mazur - Analiza wpływu prędkości wiatru na generację mocy na przykładzie farmy wiatrowej - . - 2017

W. Malska; D. Mazur - Electric energy production in a wind farm - the statistical analysis of measurement results using the time series - IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. - 2017

Z. Gomółka; W. Malska; B. Twaróg; E. Żesławska - Systemy wizyjne w nawigacji robotów mobilnych - . - 2017

T. Binkowski; W. Malska; D. Sobczyński - Oprawa oświetlena drogowego LED - opinia o innowacyjności - . - 2016

T. Binkowski; W. Malska; D. Sobczyński - Projekt zasilania diod LED przeznaczonych do naszywania - . - 2016

W. Malska - Application of the Factors Method to Analysis of Time Series and Forecasting in the Power Industry - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. - 2016

W. Malska - Wykorzystanie testu Levene'a i testu Browna-Forsythe'a w badaniach jednorodności wariancji - . - 2016

W. Malska; H. Wachta - Elements of inferential statistics in a quantitative assessment of illuminations of architectural structures - CURRAN ASSOCIATES. - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student potrafi rozwiązać zadania związane ze statystyką opisową i statystyka matematyczną. wykład, laboratorium, ćwiczeniakolokwium, zaliczenie cz. pisemna
Student potrafi zaprezentować dane statystyczne i wyznaczyć parametry statystyczne.wykład, laboratorium, ćwiczenia kolokwium, zaliczenie cz. pisemna
Student potrafi rozwiązać zadania z analizy szeregów czasowych i prognozowania w energetyce.wykład, laboratoriumkolokwium, zaliczenie cz. pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Malska
Prowadzący grup: Wiesława Malska, Mateusz Suliga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Malska
Prowadzący grup: Wiesława Malska, Mateusz Suliga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Malska
Prowadzący grup: Wiesława Malska, Mateusz Suliga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Malska
Prowadzący grup: Wiesława Malska, Mateusz Suliga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Malska
Prowadzący grup: Wiesława Malska, Marek Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)