Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EE/O-DU>WREE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej
Jednostka: Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
Grupy: Przedmioty 1 sem. - elektrotechnika - odnawialne źródła energii, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje podstawowe zagadnienia związane rozproszonym wytwarzaniem energii elektrycznej: definicje, klasyfikacje, obecny i prognozowany stan rozwoju rozproszonej generacji; technologie używane w rozproszonej energetyce w oparciu o źródła odnawialne i nieodnawialne; zalety, wady i problemy stosowanych układów, metody sterowania i nadzoru; aspekty formalno-prawne i ekonomiczne energetyki rozproszonej.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do generacji rozproszonej: przyczyny i stan rozwoju, definicje oraz klasyfikacja wytwarzania rozproszonego, stosowane technologie i źródła energii, miejsce w systemie elektroenergetycznym.

- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w energetyce rozproszonej.

- Technologie generacji rozproszonej w oparciu o zasoby nieodnawialne.

- Hybrydowe systemy wytwórcze i wytwarzanie skojarzone.

- Sterowanie, nadzór i integracja źródeł rozproszonych.

- Formalno-prawne i ekonomiczne aspekty energetyki rozproszonej.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

J. Paska - Rozproszone źródła energii - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa. - 2017

J. Paska - Wytwarzanie energii elektrycznej - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa . - 2018

L. Gołębiowski, M. Gołębiowski - Obwody elektryczne. Wydanie II - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2012

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

J. Izydorczyk, G. Płonka, G. Tyma - Teoria sygnałów - Helion, Gliwice 1999.. - 1006

Gołębiowski Lesław, Kulig Tadeusz - Metody numeryczne w technice - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2012

L. Gołebiowski, J. Lewicki, - Układy elektromagnetyczne w energoelektronice - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2012

Stanisław Piróg - Energoelektronika. Układy o komutacji sieciowej i o komutacji twardej - Wydawnictwo AGH Kraków 2006. - 2006

E. Fuchs, M. Masoum - Power Conversion of Renewable Energy Systems - Springer. - 2011

A. Keyhani - DESIGN OF SMART POWER GRID RENEWABLE ENERGY SYSTEMS - John Wiley & Sons, Inc.. - 2019

Literatura do samodzielnego studiowania

A. Papoulis - Obwody i układy - WKŁ, Warszawa 1988. . - 1988

Osowski S., Siwek K., Śmiałek M. - Podstawy elektrotechniki i elektroniki - Portal e Informatyka, www.wazniak.mim.uw.pl . - 2007

Literatura uzupełniająca

J. Paska, P. Marchel - Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania energią elektryczną - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa. - 2021

K. Znajdek, M. Skibiński - Postępy w fotowoltaice - PWN. Warszawa. - 2021

Bolkowski S. - Teoria obwodów elektrycznych - Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa . - 2005

Bolkowski S., Brociek W., Rawa H. - Teoria obwodów elektrycznych – zadania - Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa . - 2006

Z. Połecki - Rynek energii elektrycznej. Energetyka rozproszona - Politechnika Lubelska. Lublin. - 2016

A. Jasiński, P. Kacejko, K. Matuszczak, J. Szulczyk, A. Zagubień - Elektrownie wiatrowe w środowisku człowieka - Wydawnictwo PAN. Lublin. - 2022

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę dotyczącą podstawowychzagadnień wytwarzania rozproszonego energiielektrycznej.wykład, laboratoriumNa podstawie zaliczenia wykładu i laboratorium.
Zna główne technologie generacji rozproszonej w oparciu o zasoby odnawialne i nieodnawialne.wykład, laboratoriumNa podstawie zaliczenia z wykładu i laboratorium.
Wskazuje odnawialne źródła energii i potrafi określić sposób ich wykorzystania. wykład, laboratoriumNa podstawie zaliczenia z wykładu i laboratorium.
Ma uporządkowaną wiedzę odnośnie zasad eksploatacji w produkcjienergii elektrycznej.wykład, laboratoriumNa podstawie zaliczenia z wykładu i laboratorium.
Ma wiedzę w zakresie nowych tendencji rozwoju technologii wytwarzania rozproszonego energii elektrycznej, w tym z wykorzystaniemodnawialnych zasobów energii.wykład, laboratoriumNa podstawie zaliczenia z wykładu i laboratorium.
Zna aspekty ekonomiczne i formalnoprawne w energetyce rozproszonej.wykład, laboratoriumNa podstawie zaliczenia z wykładu i laboratorium.
Posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy do rozwiązywania problemów technicznych związanych z wyborem odpowiednich technologii wytwarzania i użytkowania energii elektrycznej.wykład, laboratoriumNa podstawie zaliczenia z wykładu i laboratorium.
Potrafi przeprowadzić rachunek ekonomiczny dla działań związanych zdoborem metody wytwarzania energii elektrycznej.wykład, laboratoriumNa podstawie zaliczenia z wykładu i laboratorium.
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł w wersji drukowanej i elektronicznej, w tym w Internecie, także w języku obcym, dokonywać ich interpretacji, krytycznej oceny i prezentacji publicznej, a także wyciągać wnioski, formułować i wyczerpująco uzasadniać swoje opinie.wykład, laboratoriumNa podstawie zaliczenia z wykładu i laboratorium.
Potrafi ocenić istniejące rozwiązania techniczne w generacji rozproszonej.wykład, laboratoriumNa podstawie zaliczenia z wykładu i laboratorium.
Umie wykorzystać metody eksperymentalne i techniki symulacyjne do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i problemów badawczych.wykład, laboratoriumNa podstawie zaliczenia z wykładu i laboratorium.
Jest przygotowany do współdziałania i pracy grupowej w celu rozwiązania postawionego problemu z zakresu wytwarzania energii elektrycznej.wykład, laboratoriumNa podstawie zaliczenia z wykładu i laboratorium.
Jest przygotowany do pracy badawczej i naukowej.wykład, laboratoriumNa podstawie zaliczenia z wykładu i laboratorium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Gołębiowski
Prowadzący grup: Lesław Gołębiowski, Tomasz Kossowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Gołębiowski
Prowadzący grup: Lesław Gołębiowski, Tomasz Kossowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Mazur
Prowadzący grup: Tomasz Kossowski, Damian Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Mazur
Prowadzący grup: Tomasz Kossowski, Damian Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Filik
Prowadzący grup: Kamil Filik, Tomasz Kossowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)