Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Energoelektronika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EE0-ZI>Enel
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Energoelektronika
Jednostka: Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki
Grupy: Przedmioty 4 sem. - elektrotechnika nst. inż.
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł prowadzony jest na piątym semestrze studiów inżynierskich na kierunku "Elektrotechnika". Moduł obejmuje wiedzę praktyczną łączącą się z zagadnieniami przekształcania energii elektrycznej

Treści kształcenia

- Przyrządy półprzewodnikowe mocy (PPM) jako elementy wykonawcze układów energoelektronicznych.

- Przekształtniki AC/DC (prostowniki); podział i zastosowanie, praca ciągła, praca przerywana (impulsowa), proces komutacji, oddziaływanie na sieć (wyższe harmoniczne), charakterystyki sterowania.

- Przekształtniki AC/AC (sterowniki mocy prądu przemiennego); układy jednofazowe i trójfazowe, sterowanie fazowe i grupowe, zastosowania.

- Przekształtniki DC/DC (regulatory impulsowe prądu stałego); układy podstawowe.

- Przekształtniki DC/AC (falowniki niezależne); sterowanie PAM i PWM, falownik napięcia, falownik prądu.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Buczek K, Malska W.: - Energoelektronika, cz.I. Układy energoelektroniczne - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2011

Piróg S. - Energoelektronika; Układy o komutacji sieciowej - PWN Kraków. - 2006

Kaźmierkowski M.P., Matysik J.: - Podstawy elektroniki i energoelektroniki - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawaslkiej. - 1996

Krykowski K. - Energoelektronika - Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. - 1996

Buczek K., Malska W.: - Energoelektronika cz. 2 - OW PRz, Rzeszów. - 2014

Hanzelka Z. - Jakość dostawy energii elektrycznej - Wydawnictwo AGH. - 2013

Barlik R., Nowak M. - Energoelektronika - OW Politechniki Warszawskiej. - 2014

Barlik R., Nowak M. - Poradnik Inżyniera energoelektronika - PWN Warszawa. - 2016

M.H. Rashid, ed. - Power Electronics handbook: Circuits, Devices and Applications, - Pearsonl . - 2007

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Buczek K., Malska W.: - Energoelektronika - ćwiczenia - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2011

Binkowski T., Buczek K., Malska W., Sobczyński D.: - Energoelektronika - laboratorium - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2005

M. H. Rashid - Power electronics circuits, devices, and applications - Pearson, 3rd edition. - 2004

Literatura do samodzielnego studiowania

H. Tunia, B. Winiarski - Energoelektronika - WNT, Warszawa. - 1996

Literatura uzupełniająca

R. Barlik, M. Nowak - Poradnik Inżyniera energoelektronika - PWN Warszawa. - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student potrafi scharakteryzować właściwości i porównaćprzyrządy półprzewodnikowe mocy.wykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumkolokwia i protokoły z ćwiczeń
Student zna zasadę działania i właściwości danego przekształtnika energoelektronicznego.wykład, ćwiczenia, laboartoriumkolokwium
Student właściwie planuje przebieg eksperymentu, dobiera i podłącza przyrządy pomiarowe oraz przeprowadza pomiary stosując zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium pomiarowym.laboratoriumkolokwium
Student opracowuje prosty model komputerowy,odpowiadający układowi laboratoryjnemu, przeprowadzasymulacje i interpretuje wyniki.laboratoriumkolokwium
Student przygotowuje sprawozdanie z przeprowadzonych badań laboratoryjnych. laboartoriumkolokwium
Student potrafi zinterpretować uzyskane wyniki.laboratoriumkolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Rozwiązywanie i projektowanie podstawowych układów energoelektronicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi interpretować uzyskane wyniki z obliczeń i ćwiczeń laboratoryjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi samodzielnie rozwiązać zadania o znaczeniu praktycznym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Buczek
Prowadzący grup: Kazimierz Buczek, Elżbieta Sztajmec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Sobczyński
Prowadzący grup: Dariusz Sobczyński, Elżbieta Sztajmec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Sobczyński
Prowadzący grup: Dariusz Sobczyński, Mateusz Suliga, Elżbieta Sztajmec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Sobczyński
Prowadzący grup: Dariusz Sobczyński, Elżbieta Sztajmec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Sobczyński
Prowadzący grup: Dariusz Sobczyński, Elżbieta Sztajmec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Szcześniak
Prowadzący grup: Paweł Szcześniak, Elżbieta Sztajmec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-27 - 2025-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Szcześniak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)