Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy - lektorat z języka niemieckiego cz.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EE0-ZI>JO-NIE2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy - lektorat z języka niemieckiego cz.2
Jednostka: Centrum Języków Obcych
Grupy: Przedmioty 4 sem. - elektrotechnika nst. inż.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Na realizację modułu składa się 30 godzin dydaktycznych w semestrze. Moduł prowadzony jest w formie ćwiczeń. W trakcie ćwiczeń student ćwiczy sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania, a także nabywa wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa języka niemieckiego. Celem modułu jest osiągnięcie przez studenta po 4 semestrach poziomu zaawansowania językowego B2.

Treści kształcenia

- Gry planszowe, teleturnieje. Reguły ulubionych gier. Strona bierna.

- Co stanowi o dobrym komputerze? Handel elektroniczny, sklep internetowy

- Psychologia sprzedaży, interpretowanie zachowań odbiorcy działań marketingowych.

Strona bierna z czasownikami modalnymi.

- Przyzwyczajenia konsumentów podczas robienia zakupów, identyfikacja różnic

w zachowaniu konsumentów.

- Dyskusja na temat zakupów online - pozytywy, negatywy.

- Zawartość portfela, konto bankowe, karty kredytowe.

- Zdobywanie nowych umiejętności, podnoszenie kwalifikacji, oferty kursów, certyfikaty. Dopełniacz rzeczownika.

- Zaawansowane techniki wyszukiwania informacji, systemy kształcenia na odległość, platformy edukacyjne.

- Wyposażenie nowoczesnego laboratorium językowego. Przyimki określenia miejsca.

- System kształcenia w Niemczech - forum dyskusyjne.

- Mechatronika-elektronika przyszłości. Zawody techniczne, obsługa i opis sprzętu technicznego, instrukcje obsługi.

Przyimki z celownikiem i biernikiem.

- Elektronika i jej obszary. Awarie i uszkodzenia urządzeń. Tryb rozkazujący.

- Komunikacja jest wszystkim-również w elektronice. Reklamacje - korespondencja mailowa.

- Nowoczesne media komunikacyjne. Nawiązywanie kontaktów - Speed-Dating.

- Określanie własnych umiejętności językowych - praca z filmem. Deklinacja przymiotnika po rodzajniku określonym, nieokreślonym i bez rodzajnika.

- Kompetencje medialne, umiejętność twórczego wykorzystania internetowych zasobów w uczeniu się języka obcego, nawigowanie w sieci. Przysłówki czasu.

- Biznesowe spotkania w nowym gronie, formy powitania, przedstawiania siebie i innych.

- Strategie uczenia się języka obcego zawodowego.

- Spotkania prywatne i służbowe. Partykuły modalne.

- Planowanie i organizacja uroczystości.

- Zaproszenia ustne i pisemne, uzgadnianie terminu spotkania. Rekcja czasowników.

Przysłówki zaimkowe w pytaniach i odpowiedziach.

- Etapy historii Niemiec po 1945 roku. Praca z filmem - „Oktoberfest”.

- Planowanie i przygotowanie prezentacji.

- Posiłek biznesowy, quiz ze znajomości etykiety.

- Prezentacja, cechy dobrej prezentacji.

- Przygotowanie prezentacji produktu.

- Planowanie urlopu, oferty biur podróży. Przypuszczenia - czasownik

„werden + wohl” + bezokolicznik

- Zakwaterowanie, noclegi - ocena hotelu, opinie na stronie internetowej. Zdania względne, zaimki względne.

- Komunikacja miejska w krajach niemieckojęzycznych.

- Podróże i pojazdy przyszłości. Czas przyszły „Futur I”.

- Praca z filmem - podróże marzeń.

- Organizacja konferencji, wybór hotelu, korespondencja służbowa.

- Rynek mieszkaniowy, różne formy zamieszkiwania. Rzeczowniki złożone.

- Wspólnota mieszkaniowa, akademik. Poszukiwanie mieszkania, ogłoszenia. Przyimki określenia czasu.

- Pokój studencki, wyposażenie, opis funkcji poszczególnych mebli i przedmiotów.

- Zamiana mieszkań na okres wakacji. Szyk wyrazów w zdaniu głównym.

- Dom wielopokoleniowy.

- Biuro, wyposażenie, przyjazny klimat.

- Wspólnota mieszkaniowa ludzi biznesu, wady i zalety.

- Co nas fascynuje w elektryczności? Prezentowanie wykonywanego zawodu - praca z filmem.

- W dziale serwisu. Idealne miejsce pracy. Tryb przypuszczający.

- Ogłoszenia o pracę, życiorys.

- Różne metody poszukiwania pracy- Speed- Dating. Rady i wskazówki dla ubiegających się o pracę. Zdania z „damit” i „um...zu”.

- Podanie o pracę, udzielanie informacji na temat swojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

- Small-talk , wyrażanie opinii na temat wykonywanego zawodu - wady, zalety.

- Sławni kompozytorzy i muzycy, notatka biograficzna. Przeczenia.

- Style w muzyce, instrumenty muzyczne, zespoły muzyczne.

- Festiwale i koncerty muzyczne w krajach niemieckojęzycznych, kalendarz imprez muzycznych.

- Planowanie wspólnego wieczoru, zaproszenie na koncert, pisanie prywatnego maila.

- Zespół „Rammstein” - prezentacja zespołu. Uzasadnianie wyboru.

Zdania z „denn”, „weil”, „nämlich”, „deshalb“.

- Niemiecka muzyka rockowa - praca z filmem.

- Przygotowanie prezentacji na temat niemieckiej muzyki rockowej.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Perlmann-Balme M., Schwalb S. - Sicher! B1+, Kursbuch. - Hueber , Ismaning. - 2012

Orth-Chambah J., Perlmann-Balme M. - Sicher! B1+, Arbeitsbuch - Hueber, Ismaning. - 2012

Böschel C. - Sicher B1+ im Beruf. Berufsmaterialien PDF-Download - Hueber, Ismaning. - 2014

Müller A., Schlüter S. - Im Beruf B1+/B2, Kursbuch - Hueber, Ismaning. - 2014

Hagner V., Schlüter S. - Im Beruf B1+/B2, Arbeitsbuch. - Hueber, Ismaning. - 2014

- Interaktive Übungen im Internet - www.hueber.de/sicher/lernen. - 2012

Literatura uzupełniająca

Moszczeńska I., Izbicka-Drosio M., - Wirtschaftsdeutsch einfach.Wortschatzaufgaben, - Wyd.Langenscheidt,Warszawa . - 2007

Pilaski A., Froehlich B., Bolte-Costabiei C., Behal-Thomsen H., - Entdeckungsreise D-A-CH, Kursbuch zur Landeskunde, - Langenscheidt KG, Berlin, Muenchen. - 2011

Bęza S., - Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, - Wyd.PWN, Warszawa . - 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Wiedza: Student dysponuje wystarczającym zakresem środków językowych, by formułować przejrzyste opisy lub wyrażać swoje zdanie na większość tematów ogólnych, przy wykorzystaniu niektórych złożonych struktur zdaniowych. Wykazuje dość wysoki stopień poprawności gramatycznej, sporadyczne błędy nie zakłócają komunikacji, co umożliwia aktywne uczestnictwo w dyskusjach formalnych i nieformalnych.ĆwiczeniaW trakcie krótkich testów kontrolnych oraz 2 testów zaliczeniowych w semestrze (kolokwia)
Słuchanie: Potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami pod warunkiem, że temat jest mu w miarę znany. Rozumie większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumie większość filmów w standardowej odmianie języka.ĆwiczeniaNa bieżąco w trakcie zajęć.
Czytanie: Czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumie współczesną prozę literacką.ĆwiczeniaNa bieżąco w trakcie zajęć oraz podczas testów pisemnych.
Interakcja: Potrafi się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, że może prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafi brać czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów.ĆwiczeniaNa bieżąco w trakcie zajęć oraz podczas egzaminu ustnego.
Produkcja: Potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które go interesują. Potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań.ĆwiczeniaNa bieżąco w trakcie zajęć.
Pisanie: Potrafi pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z jego zainteresowaniami. Potrafi napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafi pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla niego dane wydarzenia i przeżycia. ĆwiczeniaW trakcie testów pisemnych i zadanych prac domowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Majkowska, Aneta Sondej
Prowadzący grup: Ilona Majkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)