Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja sieciowych systemów operacyjnych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EF/S-DU>ASSO1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administracja sieciowych systemów operacyjnych I
Jednostka: Zakład Systemów Złożonych
Grupy: Przedmioty 1 sem. - informatyka - systemy i sieci komputerowe st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł zakłada zapoznanie studenta z fizyczną i logiczną strukturą wybranych sieciowych systemów operacyjnych, zaawansowaną administracją i zarządzaniem zasobami systemów. Realizacja tego celu odbywa się w czasie wykładów, laboratoriów i projektów.

Treści kształcenia

- Zajęcia organizacyjne. Ustalenie formy zaliczenia i zakresu materiału.

Zapoznanie z regulaminem pracy w laboratorium.

- Wprowadzenie do Windows Server: rodzina serwerów, funkcje i role dostępne w Windows Server 2008/12/16, licencjonowanie, Windows PowerShell,

wymagania sprzętowe i instalacja, instalacja Server Core, zarządzanie instancją Server Core, narzędzia: ipconfig, netsh, hostname, netdom, net, slmgr.

- konfiguracja zapory

- narzędzia do zarządzania serwerm: konsola MMC, Initial Configuration Task,

Server Manager, Computer Management

- Zarządzanie dyskami: porównanie cech systemów plików FAT, FAT 32, exFAT, NTFS, ReFS, narzędzie Disk Management, inicjalizacja nowego dysku, tworzenie woluminu na dysku podstawowym, rozszerzanie i zmniejszanie woluminu podstawowego, zmiana dysku podstawowego na dynamiczny, tworzenie woluminu prostego, łączonego, rozłożonego, dublowanego, RAID-5, narzędzie wiersza poleceń DiskPart.

- Wprowadzenie do Active Directory w Windows Server: funkcje Active Directory, logiczna struktura AD DS (obiekt, jednostka organizacyjne, domena, las), fizyczna struktura AD DS. (kontrolery domeny, Site, partycje AD), nazwa wyróżniająca i względna nazwa wyróżniająca, narzędzia do zarządzania obiektami Active Directory (Active Directory Users and Computers, Lightweight Directory Access Protocol Data Interchange Format Directory Exchange (Ldifde), Windows Script Host),

delegowanie kontroli do jednostek organizacyjnych.

- Zarządzanie kontami użytkowników i komputerów: konto użytkownika, konta wbudowane na kontrolerze domeny Win Server, opcje związane z domenowym kontem użytkownika, tworzenie, modyfikowanie, odblokowywanie konta domenowego oraz lokalnego, szablony użytkownika, konto komputera, tworzenie, modyfikowanie, odblokowywanie konta komputera, narzędzie dsadd user, dsadd computer, dsmod.

- Zarządzanie grupami: grupy w AD DS, zasięg grup, grypy globalne, uniwersalne, mieszane, lokalne, typy grup: grupy dystrybucyjne i zabezpieczeń, grupy specjalne, tworzenie grup, narzędzie dsadd group.

- Zarządzanie dostępem do zasobów: kontrola dostępu i uprawnienia, właściciel obiektu, dziedziczenie uprawnień, prawa użytkownika, audyt obiektu,

zarządzanie uprawnieniami.

- Zarządzanie składowaniem danych i archiwizacja: EFS – system szyfrowania plików, system DSF (Distributed File System), DFS Namespace, DFS Replication, File Server Resource Manager (quota, screening files, storage reports), Archiwizacja danych, Shadow Copies, narzędzie Windows Server Backup, narzędzie Windows Recovery Enviroment.

- Group Policy: zasady grup, Group Policy Management Console, przypisywanie Group Policy, definiowanie zasięgu aplikowania Group Policy, tworzenie i praca z GPO.

- Monitorowanie procesów, usług i zdarzeń oraz zarządzanie środowiskiem drukowania: narzędzie Performance Monitor, dodawanie liczników, narzędzie Reliability Monitor, narzędzia do zarządzania serwerem wydruku, usługi związane z rolą Print Services, Internet Printing, drukowanie sieciowe, client/server spooler, ustawienia drukarki.

- Projekt zespołowy polegający na samodzielnym przygotowaniu i optymalizacji środowiska produkcyjnego w oparciu o poznane na wykładzie i laboratorium treści kształcenia i uzyskane umiejętności.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Ed Wilson - Windows PowerShell 5.0 Krok po kroku - APN Promise. - 2016

G. Weidman - Bezpieczny system w praktyce. Wyższa szkoła hackingu i testy penetracyjne - Helion. - 2015

W. R. Stanek - Microsoft Windows Server 2012. Vademecum administratora - Ms Press. - 2012

A. Silberschatz, P.B. Galvin, G. Gagne - Podstawy systemów operacyjnych - WNT. - 2006

W. R. Stanek - Microsoft Windows Server 2008 R2. Vademecum administratora - Ms Press. - 2010

J. Davies - Microsoft Windows Server 2008 – Protokoły i usługi TCP/IP - Ms Press. - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Microsoft Polska - Ms Coursebook – ITA-107, 108 - Microsoft Polska. - 2010

Ed Wilson - Windows PowerShell 5.0 Krok po kroku - APN Promise. - 2016

Literatura do samodzielnego studiowania

Praca zbiorowa - Windows Server 2008 Resource Kit - MS Press. - 2008

Literatura uzupełniająca

Microsoft - http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/pl/ - Microsoft. - 2015

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Wyjaśnia zasady, architektury, klasyfikacje i sposoby działania wybranych sieciowych systemów operacyjnych.wykład, wykład interaktywny, laboratorium, projekt indywidualny, projekt zespołowyzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna, sprawdzian pisemny, obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu
Zna i wdraża podstawowe zadania i czynności administracyjne dotyczące wybranych sieciowych systemów operacyjnychwykład problemowy, wykład, laboratorium, projekt indywidualny, dyskusja dydaktycznazaliczenie cz. praktyczna, zaliczenie cz. ustna, obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu, sprawozdanie z projektu
Zna zasady projektowania i planowania struktur katalogowych w sieci domenowej oraz implementowania zasad grup.wykład, projekt indywidualny, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna, obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu
Rozumie zasady komunikacji w srodowisku sieciowym i zna podstawowe protokoły oraz polecenia linii komend srodowiska sieciowego systemu operacyjnego.wykład problemowy, wykład interaktywny, dyskusja dydaktyczna, projekt indywidualnyzaliczenie cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu, raport pisemny
Zna i rozumie zakres obowiązków administratora sieci i systemu operacyjnego w szczególności zasady zapewniania poufności i bezpieczeństwa.wykład problemowy, wykład interaktywny, dyskusja dydaktyczna, projekt indywidualnyzaliczenie cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu, raport pisemny
Projektuje i zarządza regułami bezpieczeństwa systemu operacyjnego w odniesieniu do systemu, metod dostępu do systemu oraz bezpieczeństwa zasobów użytkowników.wykład problemowy, wykład interaktywny, dyskusja dydaktyczna, projekt indywidualnyzaliczenie cz. pisemna, sprawdzian pisemny(wejściówka), obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Wyjaśnia zasady, architektury, klasyfikacje i sposoby działania wybranych sieciowych systemów operacyjnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wyjaśnić wzajemne realcje między komponentami, porównać systemynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również dokonuje weryfikacji zasad działania, potrafi zaproponować sposoby poprawy wydajności pracy systemu
Zna i wdraża podstawowe zadania i czynności administracyjne dotyczące wybranych sieciowych systemów operacyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi samodzielnie rozwiązać problemy wynikające z realizacji zadań administracyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie zaproponować i samodzielnie wdrożyć własne procesdury administracyjne
Zna zasady projektowania i planowania struktur katalogowych w sieci domenowej oraz implementowania zasad grup.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również weryfikuje ich poprawność działania nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również samodzielnie modyfikuje i wdraża te zasady
Zna i rozumie zakres obowiązków administratora sieci i systemu operacyjnego w szczególności zasady zapewniania poufności i bezpieczeństwa.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wdraża poprawnie omawiane procedury nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zaproponować własne procedury, dokonać ich weryfikacji oraz je wdrożyć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dymora
Prowadzący grup: Paweł Dymora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dymora
Prowadzący grup: Paweł Dymora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dymora
Prowadzący grup: Paweł Dymora, Krzysztof Smalara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)