Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja sieciowych systemów operacyjnych II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EF/S-DU>ASSO2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administracja sieciowych systemów operacyjnych II
Jednostka: Zakład Systemów Złożonych
Grupy: Przedmioty 2 sem. - informatyka - systemy i sieci komputerowe st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł zakłada zapoznanie studenta z fizyczną i logiczną strukturą wybranych sieciowych systemów operacyjnych i zaawansowaną administracją usługami sieciowymi. Realizacja tego celu odbywa się w czasie wykładów i laboratoriów.

Treści kształcenia

- Zajęcia organizacyjne. Ustalenie formy zaliczenia i zakresu materiału.

Zapoznanie z regulaminem pracy w laboratorium.

- Usługa DHCP w Windows Server. Omówienie DHCP; Zasada działania; Rekordy nadawane manualnie vs automatycznie; Rezerwacje; DHCP IPv4/v6. Monitoring usługi; Rozwiązywanie problemów.

- Rozwiązywanie nazw w systemach Windows Server. Protokoły ARP/RARP/LLMNR; Hostname; Nazwa NetBIOS; Network Discover; Konfiguracja i Zarządzanie WINS; Przegląd zagadnień związanych z usługę Windows Internet Name Service; Zarządzanie serwerem WINS; Konfiguracja replikacji WINS;

- Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z DNS w Windows Server. Konfiguracja roli serwera DNS; Konfiguracja stref DNS; Konfiguracja transferów stref DNS; DNS IPv4/v6; Zarządzanie i rozwiązywanie problemów z DNS.Migracja z WINS do DNS.

- Monitorowanie procesów, usług i zdarzeń oraz zarządzanie środowiskiem drukowania: narzędzie Performance Monitor, dodawanie liczników, narzędzie Reliability Monitor, narzędzia do zarządzania serwerem wydruku, usługi związane z rolą Print Services, Internet Printing, drukowanie sieciowe, client/server spooler, ustawienia drukarki.

- IPSec w Windows Server. Konfiguracja IPSec. Przegląd zagadnień związanych z IPSec;Konfiguracja reguł zabezpieczania połączeń; Monitorowanie aktywności IPSec; Rozwiązywanie problemów z IPSec. Certyfikaty, centrum certyfikacji.

- RRAS w Windows Server . Omówienie dostępu zdalnego (RRAS); Implementacja dostępu zdalnego; Implementacja DirectAccess; Implementacja VPN; Zabezpieczenia i certyfikaty. Konfiguracja serwerów i klientów RADIUS.

- NAP (ang. Network Access Protection), komunikaty RADIUS Access-Request, kondycji komputerów, warstwa modułów sprawdzania kondycji (ang. System Health Validator -SHV), wymogami bezpieczeństwa np. weryfikator sygnatur wirusów lub weryfikator aktualizacji systemu operacyjnego. Implementacja Network Access Protection; Schemat działania NAP; Konfiguracja NAP; Konfiguracja IPsec dla NAP; Monitorowanie i rozwiązywaniem problemów z NAP.

- NPS w Windows Server. Instalacja, konfiguracja i rozwiązywanie problemów z rolą serwera Network Policy Server. Instalacja i konfiguracja Network Policy Server; Konfiguracja serwerów i klientów RADIUS; Metody uwierzytelniania NPS; Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z Network Policy Server;

- Wirtualizacja w Windows Server. Rola Hyper-V; Zarządzanie obrazami i dyskami wirtualnymi VHD; Wprowadzenie do Windows Deployment Services (WDS); Wdrażanie systemów operacyjnych przy pomocy WDS; Zarządzanie rolą WDS. Wdrażanie mechanizmów zarządzania aktualizacjami. Wprowadzenie do Windows Server Update Services (WSUS). Rola RDS w Windows Serwer. Wprowadzenie do usług zdalnego pulpitu RDS. Instalowanie Remote Desktop Services Roles.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

P. Yosifovich, A. Ionescu, M.E. Russinovich, D. A. Solomon - Windows od środka. Architektura systemu, procesy, wątki, zarządzanie pamięcią i dużo więcej - Wydanie VII, Helion. - 2018

Ed Wilson - Windows PowerShell 5.0, Krok po kroku - APN Promise. - 2016

G. Weidman - Bezpieczny system w praktyce. Wyższa szkoła hackingu i testy penetracyjne - Helion. - 2015

A. S. Tanenbaum, H. Bos - Systemy operacyjne. Wydanie IV - Helion. - 2015

Chris Sanders - Praktyczna analiza pakietów. Wykorzystanie narzędzia Wireshark do rozwiązywania problemów z siecią. - Helion. - 2013

W. R. Stanek - Microsoft Windows Server 2012. Vademecum administratora - Ms Press. - 2012

J. Davies - Microsoft Windows Server 2008 – Protokoły i usługi TCP/IP - Ms Press. - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Ed Wilson - Windows PowerShell 5.0 Krok po kroku - APN Promise. - 2016

Microsoft Polska - Ms Coursebook – ITA-107, 108 - Microsoft Polska. - 2010

W. R. Stanek - Microsoft Windows Server 2008 R2. Vademecum administratora - MS Press. - 2010

A. Silberschatz, P.B. Galvin, G. Gagne - Podstawy systemów operacyjnych - WNT. - 2006

Literatura do samodzielnego studiowania

Praca zbiorowa - Windows Server 2008 Resource Kit - MS Press. - 2008

Literatura uzupełniająca

Microsoft - http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/pl/ - Microsoft. - 2012

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Wyjaśnia zasady, architektury, klasyfikacje i sposoby działania wybranych usług sieciowych w sieciowym systemie operacyjnym.wykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, sprawdzian pisemny(wejściówka), obserwacja wykonawstwa
Rozumie zasady komunikacji w srodowisku sieciowym i zna podstawowe protokoły oraz polecenia linii komend srodowiska sieciowego systemu operacyjnego.wykład, laboratorium, dyskusja dydaktycznazaliczenie cz. pisemna, sprawdzian pisemny(wejściówka), obserwacja wykonawstwa
Zna zasady współdzielenia zasobów w sieci oraz właściwości rozproszonych systemów plików.wykład, laboratorium, dyskusja dydaktycznazaliczenie cz. pisemna, sprawdzian pisemny(wejściówka), obserwacja wykonawstwa
Zna i wdraża podstawowe zadania i czynności administracyjne dotyczące wybranych usług sieciowych w sieciowych systemach operacyjnych. wykład, laboratorium dyskusja dydaktycznazaliczenie cz. pisemna, sprawdzian pisemny(wejściówka), obserwacja wykonawstwa
Zna zasady działania wybranych usług sieciowych w sieci domenowej oraz rozwiązuje pojawiające się problemy ich funkcjonowania.wykład, laboratorium, dyskusja dydaktycznazaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna, obserwacja wykonawstwa
Zna i rozumie zakres obowiązków administratora sieci i systemu operacyjnego w szczególności zasady zapewniania poufności i bezpieczeństwa usług sieciowych.wykład, laboratorium, dyskusja dydaktycznazaliczenie cz. pisemna, sprawdzian pisemny(wejściówka), obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Wyjaśnia zasady, architektury, klasyfikacje i sposoby działania wybranych usług sieciowych w sieciowym systemie operacyjnym.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wyjaśnić wzajemne realcje między komponentami, porównać usługi sieciowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również dokonuje weryfikacji zasad działania, potrafi zaproponować sposoby poprawy wydajności pracy systemu i usług sieciowych
Zna i wdraża podstawowe zadania i czynności administracyjne dotyczące wybranych usług sieciowych w sieciowych systemach operacyjnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi samodzielnie rozwiązać problemy wynikające z realizacji zadań administracyjnych wybranymi usługami sieciowyminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie zaproponować i samodzielnie wdrożyć własne procesdury administracyjne wybranymi usługami sieciowymi
Zna zasady działania wybranych usług sieciowych w sieci domenowej oraz rozwiązuje pojawiające się problemy ich funkcjonowania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również weryfikuje ich poprawność działania nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również samodzielnie modyfikuje i wdraża te zasady
Zna i rozumie zakres obowiązków administratora sieci i systemu operacyjnego w szczególności zasady zapewniania poufności i bezpieczeństwa usług sieciowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wdraża poprawnie omawiane procedury nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zaproponować własne procedury, dokonać ich weryfikacji oraz je wdrożyć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dymora
Prowadzący grup: Paweł Dymora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dymora
Prowadzący grup: Paweł Dymora, Bartosz Kowal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dymora
Prowadzący grup: Paweł Dymora, Bartosz Kowal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dymora
Prowadzący grup: Paweł Dymora, Krzysztof Smalara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)