Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria systemów złożonych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EF/S-DU>ISZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria systemów złożonych
Jednostka: Zakład Systemów Złożonych
Grupy: Przedmioty 1 sem. - informatyka - systemy i sieci komputerowe st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł składa się z wykładu i projektu. Prezentowane na wykładzie treści będą implementowane w projektach.

Treści kształcenia

- Teoria systemów-pojęcia podstawowe. Systemy proste a złożone

- Modelowanie zjawisk rzędu dowolnego. Fraktale i geometria fraktalna.

- Sieci złożone

- Zastosowania inżynierii systemów złożonych.

- Opracowanie projektu i realizacja wybranego systemu złożonego

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Braha D., Minai A., Bar-Yam Y. - Complex Engineered Systems. Science Meets Technology - Springer. - 2006

Xiong J. - New software engineering paradigm based on complexity science - Springer. - 2011

Tsallis C - Introduction to Nonextensive Statistical Mechanics - Springer. - 2009

Stauffer D., Stanley H. E., Lesne A - From Newton to Mandelbrot - Springer. - 2017

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Fronczak A., Fronczak P. - Świat sieci złożonych. Od fizyki do Internetu - PWN. - 2011

Literatura do samodzielnego studiowania

Hooker C. (Eds.) - Philosophy of Complex Systems - Elsevier. - 2011

Vito Latora, Vincenzo Nicosia, Giovanni Russo - Complex Networks: Principles, Methods and Applications - Cambridge University Press. - 2017

Literatura uzupełniająca

Di Marzo Serugendo G., Gleizes M.P., Karageorgos A - Self-organizing software. From natural to artificial adaptation - Springer. - 2011

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Rozumie różnice pomiędzy systemami prostymi a złożonymiwykład, projekt zespołowyzaliczenie cz. pisemna, prezentacja projektu
Potrafi wskazać istotne różnice w podejściu do projektowania systemów prostych i złożonychwykład, projekt zespołowyzaliczenie cz. pisemna, prezentacja projektu
Rozumie podstawowe pojęcia dotyczące fraktali i geometrii fraktalnejwykład, projekt zespołowyzaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Wyjaśnia koncepcję ewolucji paradygmatów informatycenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również omawia zjawiska rzędu ułamkowegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również rozumie samo-organizację i emergencję
Rozumie różnicę pomiędzy projektowaniem systemów prostych i złożonychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna metodologię projektowania systemów złożonychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również kojarzy systemy rozproszone z systemami złożonymi
Potrafi zaprojektować przynajmniej elementarny system złożonynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna równanie logistyczne dowolnego rzędunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zinterpretować równanie logistyczne dowolnego rzędu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Strzałka
Prowadzący grup: Dominik Strzałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Strzałka
Prowadzący grup: Dominik Strzałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Strzałka
Prowadzący grup: Dominik Strzałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)