Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EF/S-DU>MiASI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie i analiza systemów informatycznych
Jednostka: Zakład Systemów Złożonych
Grupy: Przedmioty 1 sem. - informatyka - systemy i sieci komputerowe st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł zakłada prezentację wybranych zagadnień z obszarów takich jak: procesy losowe, samopodobieństwo statystyczne, sieci złożone, perkolacja, nierównowaga termodynamiczna

Treści kształcenia

- Zjawiska deterministyczne i losowe, elementy rachunku prawdopodobieństwa oraz wybrane miary: podział, charakterystyka; zmienne losowe ciągłe i dyskretne, rozkłady prawdopodobieństwa; wartość średnia, wariancja, skośność

- Procesy stacjonarne - metody badania stacjonarności; linie kwantylowe

Ruchy Browna i ułamkowe ruchy Browna: samopodobieństwo statystyczne, wykładnik Hursta, zależności długozasiegowe

- Procesy Levy'ego: skalowanie, brak skończonej wartości wariancji; entropia Tsallisa, prawa potęgowe

Metody szacowania samopodobieństwa statystycznego: R/S, MVA, periodogram

- Topologie sieci: grafy regularne, losowe, sieci złożone, sieci typu scale-free

Wybrane własności sieci złożonych: współczynnik klastrowania, rozkład stopnia wierzchołków, średnia odległość w sieci

- Przygotowanie i realizacja eksperymentu śledzenia stanu wybranych liczników systemu komputerowego przy pomocy programu perfmon. Analiza statystyczna pozyskanych szeregów czasowych.

- Wprowadzenie (Perfmon)

- Gromadzenie danych (cz. I)

- Gromadzenie danych (cz. II)

- Gromadzenie danych (cz. I)

- Wizualizacja danych w programie Statistica

- Analizy zależności dalekosiężnych

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Bendat J S & Piersol A C. - Random data: analysis and measurement procedures - New York: Wiley. - 1971

A. Janicki, A. Weron - Simulation and Chaotic Behavior of α-stable Stochastic Processes - Marcel Dekker, New York. - 1994

B.B. Mandelbrot - Fractal geometry of nature - New York: W. H. Freeman and Co.. - 1982

H-O.Peitgen, D. Saupe - Fraktale granice chaosu - PWN. - 2002

A. Fronczak, P. Fronczak - Świat sieci złożonych. Od fizyki do Internetu - PWN. - 2009

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

- Monitor wydajności systemu Windows - http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc749154(v=ws.10). -

Literatura do samodzielnego studiowania

J. C. Sprott - Chaos and Time-Series Analysis - Oxford University Press. - 2003

Literatura uzupełniająca

T. Sheldon - Wielka encyklopedia sieci komputerowych - Wydawnictwo Robomatic . - 1995

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Prezentuje wybrane własności statystyczne systemów i sieciwykład, projekt indywidualny, laboratoriumegzamin cz. pisemna, sprawozdanie z projektu
Przeprowadza eksperyment generacji obciążenia dla systemu lub sieci komputerowejprojekt indywidualnyprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Prezentuje wybrane własności statystyczne systemów i siecinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również poprawnie interpretuje otrzymane rezultaty np. na podstawie wykonanego projektunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wyjaśnia potencjalne przyczyny uzyskania określonych rezultatów
Przeprowadza eksperyment generacji obciążenia dla systemu lub sieci komputerowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również prezentuje w formie opracowania uzyskane wyniki analizy statystycznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również omawia otrzymane rezultaty odnosząc je do zdobytej na wykładzie wiedzy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Strzałka
Prowadzący grup: Mateusz Salach, Dominik Strzałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Strzałka
Prowadzący grup: Paweł Kuraś, Dominik Strzałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Strzałka
Prowadzący grup: Paweł Kuraś, Dominik Strzałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)