Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowania informatyki I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EF/S-DU>ZI1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastosowania informatyki I
Jednostka: Katedra Informatyki i Automatyki
Grupy: Przedmioty 1 sem. - informatyka - systemy i sieci komputerowe st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje problematykę zarządzania projektami informatycznymi - od etapu definiowania założeń, do utrzymania systemu po wdrożeniu. W szczególności omawia rodzaje systemów informatycznych dla biznesu.

Treści kształcenia

- Zajęcia organizacyjne. Prezentacja zakresu materiału oraz określenie zasad zaliczenia przedmiotu. Wskazanie zalecanych źródeł bibliograficznych.

- Przegląd systemów wspomagających zarządzanie.

- Ustalenie indywidualnych zagadnień do opracowania w ramach laboratorium, projektu oraz prac własnych. Zaplanowanie terminarza udostępniania zasobów sprzętowych i programowych niezbędnych do rozwiązania postawionego zadania. Ustalenie terminów prezentacji cząstkowych i końcowych wyników prac.

- Koncepcja systemu klasy ERP/ERP_II, a domeny działalności gospodarczej. Zasady licencjonowania oprogramowania oraz inne wybrane aspekty prawne związane z przetwarzaniem danych - w tym wrażliwych.

- Wykonywanie postawionych zadań z wykorzystaniem urządzeń i oprogramowania dostępnego w laboratorium, wypożyczonego z firm oraz komputerów będących własnością studentów. Prezentacja wyników cząstkowych, dyskusje dydaktyczne indywidualne i w grupach. Skonfigurowanie narzędzi do komunikacji studentów i prowadzącego poza godzinami zajęć - forum oraz dedykowane konta pocztowe dla przedmiotu.

- Etapy projektowania systemu informatyczne. Opracowanie i weryfikacja założeń, przygotowanie dokumentacji projektowej (w tym kierowanie, śledzenie, kontrola), zarządzanie ryzykiem, weryfikacja zakresu projektu, weryfikacja celu projektu, audyt techniczny i finansowy.

- Zarządzanie projektami. Terminologia. Projekt i jego otoczenie. Metodyki zarządzania. Formalizacja procedur zarządzania projektami. Trójkąt celów zarządzania: koszty-terminy-zakres.

- Prezentacja opracowanych projektów, krytyczna ocena (przez wyznaczonego recenzenta), zaliczenie.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Flasiński M. - Zarządzanie projektami informatycznymi - PWN. - 2009

Stabryła A. - Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi - PWN. - 2011

Newton R. - Poradnik menedżera projektu - Samo-Sedno. - 2011

Gawrysiak P. - Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej - PWN. - 2008

Januszewski A. - Funkcjonalność informacyjnych systemów zarządzania. T.1 i T.2 - PWN. - 2011

Wilczewski S. - MS Project 2010 i MS Project Sever 2010 - Helion. - 2011

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Praca zbiorowa - Materiały dostępne w Internecie - Internet. -

Literatura uzupełniająca

Praca zbiorowa - www.crn.pl - Gazeta Internetowa. -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna zasady działania i budowę wszystkich urządzeń i podsystemów wchodzących w skład systemów informatycznych wspierających funkcjonowanie biznesu.wykład, dyskusja dydaktyczna, projekt indywidualny prezentacja projektu, sprawozdanie z projektu, zaliczenie cz. ustna
Umie zaprojektować platformę sprzętową (sieciową) do wdrożenia systemu klasy ERP.wykład, laboratorium, projekt indywidualny, dyskusja dydaktycznazaliczenie cz. ustna, sprawozdanie z projektu
Zna rodzaje systemów informatycznych i zakresy ich zastosowań w biznesie oraz problematyką licencjonowania i praw autorskich.wykład, dyskusja dydaktyczna, laboratoriumzaliczenie cz. ustna, raport pisemny, prezentacja projektu
Zna wybrane metodologie zarządzania projektami oraz zakresy kompetencji członków zespołów projektowych - w tym Menedżera projektu, Inżyniera projektu i Wdrożeniowców. wykład, projekt indywidualnyzaliczenie cz. ustna, referat ustny, referat pisemny
Zna - w zakresie podstawowym - najbardziej popularne metodyki zarządzania projektami (np. Prince2; PMI) , umie je scharakteryzować a także podać ich zalety i wady.wykład, dyskusja dydaktycznareferat ustny, zaliczenie cz. ustna
Rozumie, że ważne we wdrożeniach systemów informatycznych są kwestie ekonomiczne, ergonomia oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo.wykład, dyskusja dydaktyczna, projekt indywidualnyzaliczenie cz. ustna, referat ustny, sprawozdanie z projektu
Umie pracować indywidualnie i w zespole - w tym jako podwładny i przełożony. Potrafi przygotować autoreferat do projektu a także krytyczną ocenę pracy innych.dyskusja dydaktycznaobserwacja wykonawstwa, prezentacja dokonań (portfolio)

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna zasady działania i budowę wszystkich urządzeń i podsystemów wchodzących w skład systemów informatycznych wspierających funkcjonowanie biznesu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie na podstawowym poziomie scharakteryzować funkcje i zadania konkretnych urządzeń nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również na bazie specyfikacji technicznych umie wybrać lepszy składnik systemu informatycznego w konkretnym przypadku
Umie zaprojektować platformę sprzętową (sieciową) do wdrożenia systemu klasy ERP.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie zaproponować ulepszenia, po krytycznej ocenie projektunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie oszacować koszty platformy sprzętowej
Zna rodzaje systemów informatycznych i zakresy ich zastosowań w biznesie oraz problematyką licencjonowania i praw autorskich.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie wymienić i scharakteryzować poszczególne rodzaje systemów informatycznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie zaproponować system informatyczny dla konkretnego klienta
Zna wybrane metodologie zarządzania projektami oraz zakresy kompetencji członków zespołów projektowych - w tym Menedżera projektu, Inżyniera projektu i Wdrożeniowców. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie podać charakterystyki i wyspecyfikować najważniejsze cechynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie dokładnie wyjaśnić omówione pojecia
Zna - w zakresie podstawowym - najbardziej popularne metodyki zarządzania projektami (np. Prince2; PMI) , umie je scharakteryzować a także podać ich zalety i wady.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie porównać metodykę PMI i Prince2nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie krytycznie ocenić zasadność używania obu metodyk w firmach polskich
Rozumie, że ważne we wdrożeniach systemów informatycznych są kwestie ekonomiczne, ergonomia oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie wykazać, że danych system nadaje się do wdrożenia, albo do ulepszenianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie przygotować krytyczną kompleksową ocenę projektu
Umie pracować indywidualnie i w zespole - w tym jako podwładny i przełożony. Potrafi przygotować autoreferat do projektu a także krytyczną ocenę pracy innych.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Lal
Prowadzący grup: Kazimierz Lal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Lal
Prowadzący grup: Kazimierz Lal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Lal
Prowadzący grup: Kazimierz Lal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)