Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy - lektorat z języka angielskiego cz.1.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EF0-DI>JO-ANG1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy - lektorat z języka angielskiego cz.1.
Jednostka: Centrum Języków Obcych
Grupy: Przedmioty 3 sem. - informatyka st. I-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Na realizację modułu składa się 30 godzin dydaktycznych w semestrze. Moduł prowadzony jest w formie ćwiczeń. W trakcie ćwiczeń student ćwiczy sprawności mówieni, słuchania, czytania i pisania, a także nabywa wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa języka angielskiego. Celem modułu jest osiągnięcie przez studenta po 4 semestrach poziomu zaawansowania językowego B2.

Treści kształcenia

- Plany na przyszłość.

Optymizm i pesymizm. Gramatyka: czasy przyszłe (Future Perfect, Future Continuous)

- List do samego siebie.

Zdania wyrażające cel.

- Kolokacje.

Przekonywanie.

Prośba o wyjaśnienie.

- Kolokacje.

Długość życia.

Dyskusja klasowa.

Pisanie: wypowiedź na forum internetowym.

- Telewizja.

Rodzaje programów telewizyjnych.

Interesujące fakty dotyczące telewizji.

Czasowniki złożone.

- Wydarzenia prawdziwe i zmyślone.

Kwestionariusz. Gramatyka: mowa zależna

- Rozprawka wyrażająca opinię.

- Prasa.

Gazety typu tabloid i broadsheet.

Emfaza.

Zgadywanie, wyrażanie przypuszczeń.

- Błędy w prasie i telewizji.

Opis wydarzenia lub informacji.

Pisanie: artykuł z opisem wydarzenia.

- Trudne sytuacje – artykuły prasowe.

Kolokacje.

Decyzje, które było trudno podjąć. Gramatyka: zdania warunkowe.

- Uczucia.

Zegar biologiczny.

Kwestionariusz: Are you a lark or owl?

Podejścia do czasu. Grmatyka: forma -ing i bezokoliczniki.

- Idiomy dotyczące czasu.

Styl nieformalny.

Pisanie: artykuł w stylu nieformalnym.

- Zachowanie – przymiotniki

Porady dt. zachowania w delikatnych sytuacjach

Rozwiązywanie niezręcznych sytuacji

- Quizy i konkursy

Opisywanie reguł, zasad działania

Uzyskiwanie informacji

Czasowniki

- Niezwykłe doświadczenia

Udzielanie rekomendacji

Pisanie: wypowiedź na forum internetowym. Narzędzia, łączenia mechaniczne, montaż – słownictwo powiązane z typowymi narzędziami używanymi przy montażach systemów elektrycznych/komponentów komputerowych (np. obcęgi, śrubokręt, obróbka kabli ethernetowych), łączeniami mechanicznymi (śruby, wkręty) i ogólnie rozumianym montażem elektroniki.

- Opowiadania

Powiedzenia

Relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, anegdoty

Gramatyka: czasy przeszłe.

- Opowiadanie

Opisywanie doświadczeń i wydarzeń z przeszłości

- Życzenia i skargi

Czasowniki złożone. Gramatyka: wish/if only

- Czytelnictwo

Książki, których nie czytaliśmy

To, co lubimy i czego nie lubimy

Streszczanie książek

Ulubione książki

- Ulubiona scena z filmu

Pisanie: opis ulubionej sceny

- Najgorsze wynalazki ludzkości

Rowery

Zmiana (change)

Rzeczowniki złożone. Gramatyka: articles.

- Wpływ reklam na naszego zachowanie

Zasady tworzenia reklam. Gramatyka: zdania warunkowe.

- Reklamy i marketing

Raport

Porównywanie. Kształty geometryczne i położenie elementów względem siebie – słownictwo powiązane z najprostszymi figurami geometrycznymi (okra, kwadrat, itp.) wraz ze słowotwórstwem i  opisem położenia elementów względem siebie (pod, nad, pomiędzy, itp.).

- Burza mózgów.

Przymiotniki.

Sugerowanie, proponowanie.

Podchodzenie do pomysłów z rezerwą. Obwody elektryczne – opis całego układu elementów tworzących obwód elektryczny (np. przewodnik, źródło prądu, itp.) oraz angielskie odpowiedniki jednostek i miar używanych w elektronice.

- Geniusze.

Prezentacja nowego produktu.

Pisanie: ulotka z opisem produktu.

- Wyrażenia ze słowem age.

Ludzie w różnym wieku i ich zachowanie.

Słowotwórstwo – tworzenie rzeczowników.

Gramatyka: czasowniki modalne.

- Rytuały i zachowania typowe dla różnych kultur

Pisanie: opis „rodzinnego rytuału”

- Program telewizyjny o mowie ciała.

- Pamięć – co i jak pamiętamy.

Przestępstwa i przestępcy.

Nasze zachowanie wobec przestępstw. Gramatyka: ing form i bezokoliczniki z czasownikami typu remember i stop.

- Synonimy.

Czasowniki, które występują z przyimkami.

Przestępstwa. Gramatyka: czasowniki modalne.

- Jak być bezpiecznym na wakacjach?.

Unikanie powtórzeń.

Pisanie: ulotkami z poradami.

- Przestępstwa.

Zgłaszanie przestępstw.

Problemy.

Parafrazowanie swoich wypowiedzi.

- Zwykli ludzie w niezwykłych sytuacjach.

Przedmioty niezbędne na tratwie ratunkowej.

Pisanie: opis niebezpiecznej przygody

- Język specjalistyczny: Terminologia i symbole matematyczne.

Podstawowe operacje matematyczne.

- Język specjalistyczny: Ułamki, pierwiastki, potęgi, logarytmy

- Powtórzenie materiału do egzaminu pisemnego.

- Powtórzenie materiału do egzaminu pisemnego.

- Ćwiczenie mówienia

- Ćwiczenie mówienia

- Mieszkanie, rodzina, współlokatorzy.

Wyrażenia opisujące osobowość.

Zadawanie pytań. Mówienie, słuchanie.

- Wyrażenia używane w nieformalnych e-mailach.

Poprawianie błędów.

Pisanie: e-mail do przyjaciela. Liczby i symbole alfanumeryczne – wymowa symboli używanych w składni języków programowania i ogólnie rozumianej informatyce (&, *, {, #, @, itp.) bazując na liście symboli i wymowie znajdywanej w systemach rozpoznawania mowy. Liczebniki.

- Uczucia i wydarzenia, które je powodują.

Przymiotniki, których nie można stopniować.

Słowotwórstwo: rzeczowniki.

Test osobowości. Czytanie, mówienie, słuchanie. Gramatyka: Present Perfect

- Ogłoszenia i reklamy.

Grzeczne pytania i odpowiadanie na nie. Czytanie, słuchanie, mówienie.

- Opis wydarzeń pierwszego dnia (np. w pracy). Ćwiczenie mówienia.

Pisanie: streszczenie

- Problemy społeczne. Rzeczowniki i czasowniki o tej samej formie. Gramatyka: Present Perfect.

- Zapobieganie przestępczości, proponowanie i omawianie rozwiązań. Gramatyka: strona bierna. Operacje matematyczne – dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, pierwiastkowanie, potęgowanie, ułamki. Opisywanie słowne.

- Wyrażenia stylu formalnego. Pisanie listu formalnego (reklamacja)

- Wycinki prasowe. Wyrażanie opinii. Przymiotniki wyrażjące opinię. Czytanie i mówienie.

- Szczęście a pieniądze.

Ankieta dotycząca szczęścia. Czytanie i mówienie.

Pisanie: wypowiedź na stronie internetowej

- Gry.

Wyrażenia opisujące zachowanie

Zwyczaje z przeszłości.

Zachowanie, które nas denerwuje. Gramatyka: would/used to. Mówienie.

- Czynności czasu wolnego. Nauka słownictwa. Mówienie

Pisanie: Rozprawka. Opisywanie funkcji technicznych i zastosowań urządzeń. Tłumaczenie zasad działania danej technologii na przykładzie tematów około informatycznych

- Miejsca, do których wyjeżdża się na wakacje.

Wyrażanie przyszłości.

Wakacje (transport, zakwaterowanie, rozrywki).

Rzeczowniki niepoliczalne i policzalne.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Oakes S., Frances E. - Speakout Upper-Intermediate - Student's Book - Pearson Longman, Essex. - 2011

Clare A., Eales F - Speakout Upper Intermediate - Workbook - Pearson Longman. - 2011

Ibbotson M. - Professional English In Use – Engineering - Cambridge University Press, Cambridge, str. 18-19, 22-23, 26-27, 99-103. - 2009

Dubois A., Firganek J. - English Through Electrical Energy Engineering - Politechnika Krakowska, rozdział 2. - 2006

Ibbotson M. - Cambridge English for Engineering - Cambridge, rozdział 1, 3 i 8. - 2008

Literatura uzupełniająca

Vince M - First Certificate Language Practice - Heinemann, Oxford. - 1996

Murphy R. - English Grammar in Use - Cambridge University Press. - 1995

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Wiedza: Student dysponuje wystarczającym zakresem środków językowych, by formułować przejrzyste opisy lub wyrażać swoje zdanie na większość tematów ogólnych, przy wykorzystaniu niektórych złożonych struktur zdaniowych. Wykazuje dość wysoki stopień poprawności gramatycznej, sporadyczne błędy nie zakłócają komunikacji, co umożliwia aktywne uczestnictwo w dyskusjach formalnych i nieformalnych.ĆwiczeniaW trakcie krótkich testów kontrolnych oraz 2 testów zaliczeniowych w semestrze (kolokwia)
Słuchanie: Potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami pod warunkiem, że temat jest mu w miarę znany. Rozumie większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumie większość filmów w standardowej odmianie języka.ĆwiczeniaNa bieżąco w trakcie zajęć.
Czytanie: Czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumie współczesną prozę literacką.ĆwiczeniaNa bieżąco w trakcie zajęć oraz podczas testów pisemnych.
Interakcja: Potrafi się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, że może prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafi brać czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów.ĆwiczeniaNa bieżąco w trakcie zajęć oraz podczas egzaminu ustnego.
Produkcja: Potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które go interesują. Potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań.ĆwiczeniaNa bieżąco w trakcie zajęć.
Pisanie: Potrafi pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z jego zainteresowaniami. Potrafi napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafi pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla niego dane wydarzenia i przeżycia. ĆwiczeniaW trakcie testów pisemnych i zadanych prac domowych.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Wiedza: Student dysponuje wystarczającym zakresem środków językowych, by formułować przejrzyste opisy lub wyrażać swoje zdanie na większość tematów ogólnych, przy wykorzystaniu niektórych złożonych struktur zdaniowych. Wykazuje dość wysoki stopień poprawności gramatycznej, sporadyczne błędy nie zakłócają komunikacji, co umożliwia aktywne uczestnictwo w dyskusjach formalnych i nieformalnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również dobrze opanował i stosuje w komunikacji zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału;dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji szeroki zasób słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału; bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji bogaty zasób słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału;
Słuchanie: Potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami pod warunkiem, że temat jest mu w miarę znany. Rozumie większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumie większość filmów w standardowej odmianie języka.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zrozumieć duża częśc informacji szczegółowych zawartych w materiale dzwiękowym w standardowej odmianie języka, pod warunkiem że temat jest mu w miarę znany.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zrozumieć większą częśc informacji szczegółowych zawartych w materiale dzwiękowym w standardowej odmianie języka, pod warunkiem że temat jest mu w miarę znany.
Czytanie: Czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumie współczesną prozę literacką.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zrozumieć duża częśc informacji szczegółowych zawartych w tekście.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zrozumieć większą częśc informacji szczegółowych zawartych w tekście.
Interakcja: Potrafi się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, że może prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafi brać czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji szeroki zasób słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji szeroki zasób słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału;
Produkcja: Potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które go interesują. Potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji szeroki zasób słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału; w większości przypadków potrafi rozróżnić i na ogół poprawnie dostosować struktury leksykalno-gramatyczne do rejestru wypowiedzi (formalny / neutralny / nieformalny / kolokwialny).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji szeroki zasób słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału; rozróżnia i poprawnie dostosowuje struktury leksykalno-gramatyczne do rejestru wypowiedzi (formalny / neutralny / nieformalny / kolokwialny).
Pisanie: Potrafi pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z jego zainteresowaniami. Potrafi napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafi pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla niego dane wydarzenia i przeżycia. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również teksty pisane przez studenta są w dużym stopniu poprawne gramatycznie i zawierają dosyć szeroki zasób słownictwa określonego w rozkładzie materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również teksty pisane przez studenta są poprawne gramatycznie i zawierają szeroki zasób słownictwa z zakresu określonego w rozkładzie materiału.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mamczur, Paweł Piątkiewicz, Grzegorz Placek, Kamil Sękowski, Aneta Sondej
Prowadzący grup: Magdalena Mamczur, Paweł Piątkiewicz, Grzegorz Placek, Kamil Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gajdek, Izabela Kalandyk, Katarzyna Kurek, Helena Lach, Magdalena Mamczur, Aneta Sondej
Prowadzący grup: Tomasz Gajdek, Izabela Kalandyk, Katarzyna Kurek, Helena Lach, Magdalena Mamczur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Doroszkiewicz, Mateusz Fleszar, Kamila Kosturek-Dybaś, Katarzyna Kurek, Jolanta Mazurek, Aneta Sondej
Prowadzący grup: Piotr Czerwiński, Małgorzata Doroszkiewicz, Mateusz Fleszar, Kamila Kosturek-Dybaś, Katarzyna Kurek, Jolanta Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gajdek, Izabela Kalandyk, Magdalena Kawa, Helena Lach, Barbara Rochecka, Kamil Sękowski, Aneta Sondej
Prowadzący grup: Tomasz Gajdek, Izabela Kalandyk, Magdalena Kawa, Helena Lach, Magdalena Paluch, Barbara Rochecka, Kamil Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Kosturek-Dybaś, Katarzyna Młodochowska, Karolina Potocka, Kamil Sękowski, Aneta Sondej, Mateusz Szal, Justyna Wawrzkiewicz, Anna Wyrostek
Prowadzący grup: Magdalena Bieniasz, Kamila Kosturek-Dybaś, Katarzyna Młodochowska, Karolina Potocka, Kamil Sękowski, Mateusz Szal, Justyna Wawrzkiewicz, Anna Wyrostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Kosturek-Dybaś, Katarzyna Młodochowska, Karolina Potocka, Kamil Sękowski, Aneta Sondej, Mateusz Szal, Justyna Wawrzkiewicz, Anna Wyrostek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)