Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EF0-ZI>BPiE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Jednostka: Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych
Grupy: Przedmioty 1 sem. - informatyka nst. inż.
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

BHP i ergonomia opisuje złożoność pracy człowieka, zagrożenia występujące na stanowisku pracy warunkowane materialnymi parametrami środowiska pracy oraz czynnikami organizacyjno-technicznymi bezpośrednio związanymi ze stanowiskiem pracy. znajomość zasad ergonomii pozwala skutecznie kształtować bezpieczne warunki pracy i życia człowieka.

Treści kształcenia

- Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy, w tym dotyczące: praw i obowiązków studentów i pracowników z zakresu bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, wypadków oraz świadczeń z nimi związanych.

- Obowiązki uczelni w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki: wymagania bhp dotyczące budynków uczelni, wymagania dotyczące instalacji i urządzeń znajdujących w budynku uczelni.

- Przedmiot i zakres badań bezpieczeństwa pracy i ergonomii.

- Bezpieczeństwo w ujęciu systemowym (bezpieczeństwo jako cel zarządzania, jako obowiązek prawny, jako norma moralna).

- Modele wypadków przy pracy (klasyczne modele wypadków, modele sytuacji wypadkowych, modelowanie zachowań człowieka w sytuacjach zagrożenia).

- Statystyczne i behawioralne teorie bezpieczeństwa.

- Ergonomiczne aspekty funkcjonowania układu człowiek-maszyna-otoczenie.

- Ocena niezawodności układu: człowiek-komputer, kierowca- samochód, pilot-samolot jako rzeczywiste przypadki układu człowiek-maszyna.

- Metody pomiaru uciążliwości pracy fizycznej dynamicznej i pracy fizycznej statycznej.

- Badanie uciążliwości pracy umysłowej.

- Niebezpieczne i szkodliwe czynniki związane z procesem i warunkami pracy.

- Ocena ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku pracy.

- Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (wybrane zasady i zalecenia ergonomiczne w projektowaniu struktury przestrzennej stanowiska pracy, urządzeń wskaźnikowych i sterowniczych, procesów technologicznych, obiektów.

- Czynniki ergonomiczne w organizacji pracy.

- Ergonomiczna ocena maszyn i urządzeń oraz usprawnianie warunków pracy.

- Zasady postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii, itp.): zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku, ochrona przeciwpożarowa (w tym ewakuacja) w uczelni.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Górska E., Lewandowski J. - Zarządzanie i organizacja środowiska pracy - OW PW, Warszawa. - 2010

Wieczorek S. - Ergonomia - Tarbonus, Kraków- Tarnobrzeg. - 2010

Wieczorek S., Żukowski P. - Organizacja bezpiecznej pracy - Tarbonus, Kraków- Tarnobrzeg . - 2011

Literatura do samodzielnego studiowania

Górska E. - Projektowanie, diagnoza, eksperyment - OW PW, Warszawa. - 2002

Kowal E. - Ekonomiczno- społeczne aspekty ergonomii - PWN, Warszawa- Poznań . - 2002

Literatura uzupełniająca

Wieczorek S. - Podstawy psychologii pracy i ergonomii - Tarbonus, Tarnobrzeg. - 2005

Asystent BHP 2011 - Pod red.Gałuszy M. - Tarbonus, Kraków- Tarnobrzeg. - 2011

Olszewski J. - Podstawy ergonomii i fizjologii pracy - AE, Poznań. - 2000

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi wymienić podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.wykład test pisemny
Potrafi opisać złożoność pracy człowieka.wykładtest pisemny
Potrafi zdefiniować wypadek przy pracy oraz wyjaśnić jego przyczyny i okoliczności.wykładtest pisemny
Potrafi opisać stopień i specyfikę obciążenia psychofizycznego w pracy.wykładtest pisemny
Potrafi zdefiniować i opisać podstawowe zagrożenia na stanowisku pracy.wykładtest pisemny
Potrafi zastosować wybrane procedury oceny ryzyka zawodowego w zależności od dominujących zagrożeń.wykładtest pisemny
Potrafi zastosować zasady i postulaty ergonomii w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy.wykładtest pisemny
Potrafi opisać zasady postępowania w razie wypadków przy pracy i w sytuacjach zagrożeń.wykład interaktywny, wykładtest pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi wymienić podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wskazać ich źródła.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi dokonać ich rozwiniętej interpretacji.
Potrafi opisać złożoność pracy człowieka.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wyjaśnić podstawowe aspekty pracy zawodowej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi budować taksonomię sytuacji pracy.
Potrafi zdefiniować wypadek przy pracy oraz wyjaśnić jego przyczyny i okoliczności.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi opisać inne rodzaje wypadków.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wyliczyć charakterystyczne cechy wypadków.
Potrafi opisać stopień i specyfikę obciążenia psychofizycznego w pracy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi opisać metody pomiaru uciążliwości pracy fizycznej dynamicznej i pracy statycznej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi opisać metody pomiaru uciążliwości pracy umysłowej oraz obciążeń emocjonalnych.
Potrafi zdefiniować i opisać podstawowe zagrożenia na stanowisku pracy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi rozróżnić czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wyjaśnić wybrane metody ilościowe i jakościowe identyfikacji zagrożeń.
Potrafi zastosować wybrane procedury oceny ryzyka zawodowego w zależności od dominujących zagrożeń.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wymienić kryteria doboru metod oceny ryzyka.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zaproponować działania korygujące po ocenie ryzyka.
Potrafi zastosować zasady i postulaty ergonomii w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zaprojektować strukturę przestrzenną stanowiska pracy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zastosować zasady ergonomii przy projektowaniu elementów sygnalizacyjnych i sterowniczych maszyn.
Potrafi opisać zasady postępowania w razie wypadków przy pracy i w sytuacjach zagrożeń.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zastosować zasady udzielania pomocy przedlekarskiej (opanowania krwotoku, założenie opatrunku, unieruchomienia w przypadku złamań, powstrzymania podstawowych czynności życiowych).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zastosować zasady ewakuacji ze strefy zagrożenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Woźny
Prowadzący grup: Artur Woźny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Woźny
Prowadzący grup: Artur Woźny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Woźny
Prowadzący grup: Artur Woźny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Woźny
Prowadzący grup: Artur Woźny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)