Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sygnały i systemy dynamiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ME/R-DI>SiSD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sygnały i systemy dynamiczne
Jednostka: Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia zawiera informacje dotyczące budowy modeli matematycznych systemow dynamicznych oraz podstawy matematyczne i praktyczne analizy sygnałów.

Treści kształcenia

- WProcesy deterministyczne i stochastyczne oraz ich opisy matematyczne. iadomości wstępne. Budowa systemów wizyjnych, realizacje sprzętowe, aplikacje przemysłowe

- Funkcje opisujące procesy oraz związki między procesami: funkcja korelacji własnej i wzajemnej, funkcja gęstości widmowej mocy i gęstości widmowej wzajemnej, transmitancja widmowa i operatorowa, funkcja koherencji.

- Transformacja Fouriera. Warunki Dirichleta istnienia transformaty Fouriera. Wybrane własności przekształcenia Fouriera.

- Sygnał cyfrowy. Szumy kwantowania. Wzór Shannona. Dyskretna transformacja Fouriera.

- Transformacja z oraz dyskretne modele dynamiczne obiektów.

- Metody identyfikacji dyskretnych modeli dynamicznych.

- Zasady doboru postaci modelu, dynamicznego systemu technicznego.

- Identyfikacja systemów technicznych ze sprzężeniem zwrotnym.

- Podstawy statystyki matematycznej.

- Procesy deterministyczne i stochastyczne oraz ich opisy matematyczne.

- Funkcje opisujące procesy oraz związki między procesami: funkcja korelacji własnej i  wzajemnej, funkcja gęstości widmowej mocy i gęstości widmowej wzajemnej, transmitancja widmowa i operatorowa, funkcja koherencji.

- Sygnał cyfrowy. Szumy kwantowania. Wzór Shannona.

- Dyskretna transformacja Fouriera. Badanie własności przekształcenia Fouriera.

- Modele statycznych systemów technicznych.

- Transformacja z oraz dyskretne modele dynamiczne obiektów.

- Identyfikacja dyskretnych modeli dynamicznych.

- Identyfikacja systemów technicznych ze sprzężeniem zwrotnym.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Mańczak K. - Komputerowa identyfikacja obiektów dynamicznych. - Warszawa, PWN . - 1983

Soderstrom T., Stoica P. - Identyfikacja systemów. - Warszawa, PWN . - 1997

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Signal Processing Toolbox. MATLAB 6.5.1 - - . The MathWorks, Inc.. - 2003

System Identification Toolbox. - MATLAB 6.5.1. - The MathWorks, Inc.. - 2003

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student zna podstawy matematycznego opisu sygnałów, potrafi budować modele systemów dynamicznych oraz zna zasady przeprowadzania procesu identyfikacji.Wykład realizowany z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, autorskich skryptów udostępnianych w sieci www.LaboratoriaInstrukcje do zajęć dostępne w postaci stron www. KonsultacjeWykłady Praca kontraolana w terminie pod.na 1 w.LaboratoriaProjekty realizowane na podstawie instrukcji do zadań. Oceniane z częstotliwością realizacji tematów zad. na podstawie sprawozdań.
Po ukończeniu modułu student umie klasyfikować sygnały, zna inżynierskie przykłady realizacji połączeń sygnałowych. Wykład realizowany z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, autorskich skryptów udostępnianych w sieci www. Laboratoria Instrukcje do zajęć dostępne w postaci stron www. Konsultacje Wykłady Praca kontraolana w terminie pod.na 1 w.LaboratoriaProjekty realizowane na podstawie instrukcji do zadań. Oceniane z częstotliwością realizacji tematów zad. na podstawie sprawozdań.
Student nabywa umiejętności pracy zespołowej. Posiada wiedzę z zakresu oddziaływania mechanicznych układów dynamicznych na społeczność oraz środowisko. Potrafi ocenić zagrożenia i korzyści społeczne związane z procesami robotyzacji i automatyzacji zakładów pracy. Nabywa umiejętności z zakresu BHP na stanowiskach zrobotyzowanych.Wykład realizowany z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, autorskich skryptów udostępnianych w sieci www. Laboratoria Instrukcje do zajęć dostępne w postaci stron www. Konsultacje Wykłady Praca kontraolana w terminie pod.na 1 w.LaboratoriaProjekty realizowane na podstawie instrukcji do zadań. Oceniane z częstotliwością realizacji tematów zad. na podstawie sprawozdań.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student zna podstawy matematycznego opisu sygnałów, potrafi budować modele systemów dynamicznych oraz zna zasady przeprowadzania procesu identyfikacji.
Po ukończeniu modułu student umie klasyfikować sygnały, zna inżynierskie przykłady realizacji połączeń sygnałowych.
Student nabywa umiejętności pracy zespołowej. Posiada wiedzę z zakresu oddziaływania mechanicznych układów dynamicznych na społeczność oraz środowisko. Potrafi ocenić zagrożenia i korzyści społeczne związane z procesami robotyzacji i automatyzacji zakładów pracy. Nabywa umiejętności z zakresu BHP na stanowiskach zrobotyzowanych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Tutak
Prowadzący grup: Jacek Tutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Tutak
Prowadzący grup: Jacek Tutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Tutak
Prowadzący grup: Jacek Tutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Tutak
Prowadzący grup: Jacek Tutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)