Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ME/R-DU>SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki
Grupy: Przedmioty 3 sem. - mechatronika - informatyka i robotyka, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Temat pracy dyplomowej, rodzaj pracy, promotor.

- Wymagania formalne i redakcyjne pracy dyplomowe.

- Struktura treści i podział rozdziałów w zalezności od rodzaju pracy (teoretyczna, technologiczna, konstrukcyjna, badawczo-doświadczalna).

- Pierwsze referowanie pracy. Temat, cel i zakres pracy, harmonogram realizacji pracy, spodziewane wyniki.

- Referowanie pracy c. d.

- Metodyka badań komputerowych i stanowiskowych.

- Drugie referowanie pracy. Temat (usciślenie lub jego zmaina), cel i zakres pracy. Omówienie uzyskanych wyników, sformułowania wniosków.

- Dyskusja studentów i prowadzącego seminarium z referentem, dotycząca sposobu referowania i treści pracy.

- Kryteria i warunki oceny pracy dyplomowej. Sposób referowania pracy w czasie obrony. prezentacja pracy i uzyskanych wyników. Prezentacja wizualna tego, co zrobiono jak również osiągniętych wyników.

- Podsumowanie tematyki i zajęć seminaryjnych. Inne spostrzeżenia i zalecenia dotyczące obrony. Zaliczenie seminarium dyplomowego.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Chlebus E. - Techniki komputerowe CAX w inżynierii produkcji. - WNT Warszawa. - 2000

Chlebus E., Cholewa M. - Rapid prototyping - rapid tooling. Innowacyjne technologie w zastosowaniach przemysłowych - . - 1999

Burek J. - Poradnik dyplomanta - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2001

Godziszewski J., Mania R., Pampuch R. - Zasady planowania doświadczeń i opracowania wyników pomiarów. - Wydawnictwo AGH, Skrypty uczelniane nr 1093, . - 1987

Kacprzyński B. - Planowanie eksperymentów. - WNT Warszawa. - 1974

Korzyński M. - Praca dyplomowa - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2004

Łukaszek W. - Podstawy statystyczne opracowania pomiarów. - Politechnika Śląska. Skrypty uczelnaine nr 1896. - 1995

Pająk E., Wieczorowski K. - Podstawy optymalizacji operacji technologicznych w przykładach. - PWN Warszawa - Poznań. - 1982

Osuchowska B. - Poradnik redaktora i autora. Nauki ścisłe i technika. - Wydawnictwo towarzystwa wydawców książek. Warszawa. - 1988

Stanisz A. - Przystępny kurs statystyki, w oparciu o program STATISTICA PL na przykładach medycyny - StasSoft Polska Sp. z o.o. Kraków. - 1998

- Regulamin studiów - Politechnika Rzeszowska. - 1997

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna rodzaje prac dyplomowych. Ma wiedzę z zakresu wymagań formalnych i redakcyjnych. projekt indywidualnyprezentacja
Umie pozyskiwać, integrować, oraz dokonywać interpretacji informacji uzyskanych z literatury oraz z innych źródeł.projekt indywidualnyprezentacja
Rozumie potrzebę uczenia się, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.projekt indywidualny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada podstawowa wiedzę z zakresu mechatroniki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Burghardt
Prowadzący grup: Andrzej Burghardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Burghardt
Prowadzący grup: Andrzej Burghardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Burghardt
Prowadzący grup: Andrzej Burghardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Burghardt
Prowadzący grup: Andrzej Burghardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Burghardt
Prowadzący grup: Andrzej Burghardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-27 - 2025-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)