Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria jakości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI/M-DI>IJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria jakości
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 5 sem. - inżynieria materiałowa-nowoczesne tech.materiałowo, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla specjalności

Treści kształcenia

- Podstawowe pojęcia. Podstawy inżynierii jakości. Instrumentarium zarządzania jakością. Zasady zarządzania jakością. (Deminga. ciągłego doskonalenia procesów, Just In Time, Poka-Yoke) Metody zarządzania jakością. (prewencyjne. planowania jakości. FMEA konstrukcji i procesu. projektowania dla jakości. QFD. projektowania parametrów procesu. klasyczne. Shainin. Taguchi. Metody kontroli jakości. Kontrola 100%. Statystyczne kontrole odbiorcze. Statystyczna kontrola dostawcy) Tradycyjne i nowe narzędzia zarządzania/sterowania jakością.

- Metody oceny jakości wyrobów. Metody uproszczone: UJTI, UJTP, GSS, PS, PU, POT, MAP; metody eksperckie: metoda delficka, Analiza cenowo jakościowa i kosztowo jakościowa. Jakość a środowisko.

- Miary jakości wykonania :Wadliwość, frakcja jednostek niezgodnych Przeciętna liczba wad w jednostce produktu, przeciętna liczba niezgodności w jednostce produktu Miary cząstkowe i ogólne badania odbiorcze produktów (badania 100%, ciągłe i statystyczne: wg oceny alternatywnej i liczbowej

- Analiza zdolności procesu technologicznego: Wymagania projektu Możliwości procesu technologicznego Kryteria zgodności miedzy możliwościami i wymaganiami Międzynarodowe standardy oceny zdolności procesu

- Statystyczne metody sterowania jakością (SPC) Sterowanie jakością za pomocą kart kontrolnych System sterowania jakością Cykl Shewharta Cykl Deminga Diagramy Pareto Karty kontrolne Shewharta Konstrukcja i funkcjonowanie kart kontrolnych Shewharta Karta kontrolna Xśr-R Karta kontrolna Xśr-S Karta kontrolna pojedynczych obserwacji

- Karty kontrolne przy ocenie alternatywnej: Karta kontrolna C Karta kontrolna U Karta kontrolna Np Karta kontrolna P Karty kontrolne sum skumulowanych (CUSUM) Inne metody stosowane w sterowaniu jakością, Statystyczna ocena procesu

- Systemowe zarządzanie jakością. Powtórzenie materiału. Zaliczenie

- Wprowadzenie. Wybór wyrobu i kryteriów oceny jakości wyrobu.

- Ocena jakości wybranymi metodami

- Analiza cenowo jakościowa

- Badanie normalności rozkładu i zdolności jakościowej maszyn i procesów

- Projekt karty X-R

- Analiza wybranej karty/Analiza FMEA

- Zaliczenie

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Alina Matuszak-Flejszman Jacek Łuczak - Metody i Techniki Zarządzania Jakością Kompendium Wiedzy - Quality Progress, Poznań . - 2007

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Pacana A. - Sterowanie jakością - OW PRz. Rzeszów . - 2000

Literatura do samodzielnego studiowania

Tkaczyk S. - Inżynieria jakości a inżynieria materiałowa - ORGMASZ. Warszawa . - 2000

Literatura uzupełniająca

Sęp J., Perłowski R., Pacana A. - Techniki wspomagania zarządzania jakością - OWPRz, Rzeszów. - 2006

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI - ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA JAKOŚCI - Wydawnictwo: POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA. - 2011

Kolman Romuald - KWALITOLOGIA - Placet. - 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna instrumenty zarządzania jakością a w tym metody kwalitologicznej oceny jakości. wykładtest pisemny lub/i odpowiedź ustna
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu sterowania jakością produktów w tym z elementami ochrony środowiska.wykładtest pisemny lub/i odpowiedź ustna
Potrafi indywidualnie jako ekspert dokonać oceny jakości wyrobu oraz analizy cenowo- jakościowej,projekt indywidualnyprezentacja projektu i dyskusja
Potrafi zaprojektować i przeanalizować wybrana kartę kontrolną.Posiada umiejętności prowadzenia badań naukowych.projekt indywidualnyprezentacja projektu i dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna instrumenty zarządzania jakością a w tym metody kwalitologicznej oceny jakości. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 5.
Posiada wiedzę z zakresu sterowania jakością produktów w tym z elementami ochrony środowiska.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 5.
Potrafi indywidualnie jako ekspert dokonać oceny jakości wyrobu oraz analizy cenowo- jakościowej,nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 5.
Potrafi zaprojektować i przeanalizować wybrana kartę kontrolną.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 5.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Andrzej Pacana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Andrzej Pacana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Andrzej Pacana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Andrzej Pacana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)