Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane metody badania materiałów inżynierskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI/M-DI>ZMBMI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane metody badania materiałów inżynierskich
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 6 sem. - inżynieria materiałowa-nowoczesne tech.materiałowo, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zdobycie wiedzy na temat zaawansowanych metod badania materiałów stosowanych w inżynierii materiałowej umożliwiających określenie mikrostruktury, wad, właściwości mechanicznych i fizyko-chemicznych.

Treści kształcenia

- Zaawansowane metody mikroskopii elektronowej.

- Zaawansowane metody dyfrakcyjne, spektroskopowe i cieplne.

- Metody badania powierzchni.

- Zawansowane metody badania właściwości mechanicznych.

- Metody badania właściwości cieplnych, optycznych, elektrycznych i magnetycznych

- Metody kontroli jakości

- Aplikacje techniki komputerowej w badaniach mikrostruktury i właściwości materiałów

- Zastosowanie mikroskopu elektronowego skaningowego i transmisyjnego do badań mikrostruktury stopów metali. Mikroanaliza składu chemicznego stopów wielofazowych przy zastosowaniu mikroanalizatora EDS.

- Zastosowanie dylatometrii do ilościowej oceny przemian fazowych w stopach metali.

- Zastosowanie techniki dyfrakcyjnej do ilościowej i jakościowej oceny składu fazowego stopów metali. Ocena jakości wytworzonych metodą krystalizacji kierunkowej i monokrystalizacji odlewów techniką dyfrakcyjną.

- Badania jakości powierzchni.

- Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do ilościowej oceny mikrostruktury wybranych materiałów inżynierskich.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Dobrzański L.A., Nowosielski R. - Metody badań metali i stopów. Badania własności mechanicznych i fizycznych - Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice. - 1986

Dobrzański L.A., Hajduczek E. - Metody badań metali i stopów. Badania metalograficzne makroskopowe i na mikroskopie świetlnym. Mikro - Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice . - 1986

Marciniak J. - Metody badań metali i stopów. Badania składu chemicznego. Rentgenografia strukturalna. Mikroanaliza - Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice . - 1986

Cullity B.D. - Podstawy dyfrakcji promieni rentgenowskich - PWN, Warszawa. - 1964

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Dobrzański L.A., Nowosielski R. - Metody badań metali i stopów. Badania własności mechanicznych i fizycznych - Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice. - 1986

Dobrzański L.A., Hajduczek E. - Metody badań metali i stopów. Badania metalograficzne makroskopowe i na mikroskopie świetlnym. Mikro - Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice . - 1986

- Normy PN i EN - . -

Przybyłowicz K. - Metody badań metali i stopów - Wyd. AGH, Kraków. - 1997

Bojarski Z., Łągiewka E. - Materiały do ćwiczeń z rentgenowskiej analizy fazowej - Uniwersytet Śląski, Katowice. - 1982

Literatura do samodzielnego studiowania

Chung F.H., Smith D.K. - Industrial Applications of X-Ray Diffraction - Marcel Dekker Inc., New York . - 2000

Literatura uzupełniająca

Adamczyk J. - Metaloznawstwo teoretyczne. Cz. 1 - Struktura metali i stopów - Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice . - 1999

Dobrzański L.A. - Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Materiały inżynierskie z podstawami projektowania mat - WNT, Warszawa. - 2002

Sorki M. - Calorimetry and Thermal Analysis - Wiley, Chichester . - 2005

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Znajomość zaawansowanych metod badawczych współczesnych materiałów inżynierskich umożliwiającą określenie mikrostruktury materiału, właściwości mechanicznych, cieplnych, optycznych, elektrycznych i magnetycznych i fizyko-chemicznych oraz wad i defektów. wykładkolokwium
Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego, zdobycie umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem wspomagającym pracę inżyniera i technologa i myślenia kategoriami technicznymi poprzez ćwiczenia laboratoryjne, kształcenie u studentów umiejętności zastosowania wiadomości teoretycznych w praktyce.laboratoriumsprawdzian pisemny, sprawozdanie z projektu
Student ma pogłębioną wiedzę i jest przygotowany do prowadzenia badań naukowychwykład, laboratoriumkolokwium, zaliczenie cz. praktyczna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Znajomość zaawansowanych metod badawczych współczesnych materiałów inżynierskich umożliwiającą określenie mikrostruktury materiału, właściwości mechanicznych, cieplnych, optycznych, elektrycznych i magnetycznych i fizyko-chemicznych oraz wad i defektów. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykazał się wiedzą umożliwiającą określić wpływ zjawisk fizycznych na procesy pomiarowe umożliwiające wyznaczyć właściwości badanych materiałów inżynierskich.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również przyporządkowuje odpowiednią technikę badawczą do wymaganych pomiarów właściwości materiałów z uwzględnieniem opisu zjawisk fizycznych stosowanych w zaawansowanych metodach badawczych
Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych z wykorzystaniem stanowiska pomiarowego, zdobycie umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem wspomagającym pracę inżyniera i technologa i myślenia kategoriami technicznymi poprzez ćwiczenia laboratoryjne, kształcenie u studentów umiejętności zastosowania wiadomości teoretycznych w praktyce.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również identyfikuje i opisuje procesy strukturalne i mikrostrukturalne odpowiedzialne za obserwowane efekty obserwowane i wyznaczane podczas badań materiałów inżynierskich. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi określić wady stosowanych technik badawczych oraz metod ich korekcji podczas realizowanych analiz. Potrafi przeprowadzić analizę statystyczną umożliwiającą określić błąd pomiarów stosowanych w zaawansowanych badaniach materiałów inżynierskich

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kościelniak
Prowadzący grup: Andrzej Gradzik, Barbara Kościelniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kościelniak
Prowadzący grup: Andrzej Gradzik, Barbara Kościelniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kościelniak
Prowadzący grup: Andrzej Gradzik, Barbara Kościelniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kościelniak
Prowadzący grup: Andrzej Gradzik, Barbara Kościelniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)