Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowoczesne technologie materiałowe 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI/T-DU>NTM2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne technologie materiałowe 2
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obowiązkaowy

Treści kształcenia

- Struktura i właściwości nanomateriałów

- Metody wytwarzania nanometali

- Metody wytwarzania i właściwości nanoproszków

- Technologia i właściwości nanokompozytów

- Właściwości nanomateriałów - chrakteryzacja

- Nanometale-wytwarzanie i właściwości

- Nanokompozyty- wytwarzanie i właściwości

- Nanoproszki - wytwarzanie i właściwości

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Kurzydłowski K. J., Lewandowska M. - Nanomateriały inżynierskie, konstrukcyjne i funkconalne - PWN. - 2010

Garbarski J. - Materiały i kompozyty niemetalowe - oficyna Wydawnicza Pol. Warszawskiej. - 2001

Pampuch R. - Współczesne materiały ceramiczne - Wydawnictwo AGH. - 2005

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Asby M. F., Jones D. R. H. - materiały inżynierskie t 1 - WNT . - 1996

Ashby M. F., Jones D. R. H. - Materiały inżynierskie t 2 - WNT. - 1995

Literatura do samodzielnego studiowania

Kaczorowski M., Krzyńska A. - Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe - Oficyna Wyd. Pol.Warszawskiej. - 2008

Kelsall R (red) - Nanotechnologie - PWN. - 2012

Literatura uzupełniająca

Michalski M. - Wstęp do inżynierii materiałowej - WNT. - 2001

Hornyak G. L. - Introduction to nanoscience - CRC Press/Taylor&Francis Group. - 2008

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna metody przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej stopów metaliwykład, laboratoriumsprawdzian pisemny
Zna metody wytwarzania i właściwości nanomateriałów.wykład, laboratoriumsprawdzian pisemny
Student posiada pogłębioną wiedzę. Student posiada umiejętność prowadzenia badań naukowychwykład, laboratoriumsprawdzian pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna metody przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej stopów metalinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dokładnie scharakteryzować metody przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej stopów metalinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi szczegółowo scharakteryzować metody przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej stopów metali
Zna metody wytwarzania i właściwości nanomateriałównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dokładnie scharakteryzować metody wytwarzania i właściwości nanomateriałównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi dokładnie scharakteryzować metody wytwarzania i właściwości nanomateriałów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Nowotnik
Prowadzący grup: Andrzej Nowotnik, Paweł Pędrak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Nowotnik
Prowadzący grup: Andrzej Nowotnik, Paweł Pędrak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Nowotnik
Prowadzący grup: Andrzej Nowotnik, Paweł Pędrak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Nowotnik
Prowadzący grup: Andrzej Nowotnik, Paweł Pędrak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)