Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie i dobór materiałów (bazy danych materiałów)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI0-DI>PiDM(BDM)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie i dobór materiałów (bazy danych materiałów)
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje zagadnienia z zakresu: kryteriów i sposobu doboru materiałów inżynierskich w zależności od ich przeznaczenia, systemów oznaczania materiałów inżynierskich, baz danych materiałów.

Treści kształcenia

- Charakterystyka procesu projektowania

- Kryteria doboru materiałów inżynierskich - klasyfikacja i właściwości materiałów; funkcja celu, zależność między czynnikami warunkującymi dobór materiałów tj.: funkcją użytkową konstrukcji, jej kształtem i sposobem wykonania wyrobu; procedura doboru materiału i technologii wytwarzania; aspekty ekonomiczne i ekologiczne

- Krajowe i międzynarodowe systemy oznaczania materiałów inżynierskich

- Komputerowe metody doboru materiałów - bazy danych materiałów

- Analiza warunków pracy elementów konstrukcyjnych i wymagań dotyczących ich właściwości

- Dobór stali konstrukcyjnej na elementy maszyn

- Dobór materiału do konkretnego zastosowania

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Ashby M., Shercliff H., Cebon D. - Inżynieria materiałowa, tom. 1 i 2 - Galaktyka, Łódź. - 2011

Ashby M.F. - Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim. - WNT, Warszawa. - 1998

Dobrzański L.A. - Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo - WNT, Warszawa. - 2006

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Dobrzański L.A.(red.) - Zasady doboru materiałów inżynierskich z kartami charakterystyk - Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice. - 2002

Literatura do samodzielnego studiowania

Ashby M.F., Jones D.R.H. - Materiały inżynierskie 1 – właściwości i zastosowania - WNT, Warszawa. - 1995

Ashby M.F., Jones D.R.H. - Materiały inżynierskie 1 – kształtowanie struktury i właściwości - WNT, Warszawa. - 1995

Literatura uzupełniająca

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Właściwości materiałów - Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2009

Sieniawski J. - Kryteria i sposoby oceny materiałów na elementy lotniczych silników turbinowych - Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów. - 1995

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada pogłębioną wiedzę i zna kryteria i sposoby doboru materiałów inżynierskich, potrafi identyfikować materiały inżynierskie na podstawie ich oznaczeń, umie posługiwać się bazami danych materiałówwykład, laboratorium, projekt zespołowysprawdzian pisemny, kolokwium, prezentacja projektu
Student posiada pogłębioną wiedzę i jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych.wykład, laboratoriumsprawdzian pisemny, kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
zna kryteria i sposoby doboru materiałów inżynierskich, potrafi identyfikować materiały inżynierskie na podstawie ich oznaczeń, umie posługiwać się bazami danych materiałównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi szczegółowo omówić kryteria i sposoby doboru materiałów inżynierskich, umie posługiwać się mapami doboru materiałów (mapami Ashby'ego), zna zasady tworzenia krajowych i międzynarodowych oznaczeń materiałów inżynierskich, potrafi przeszukiwać bazy danych materiałów wg zaawansowanych kryteriównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi samodzielnie przeprowadzić dobór materiału inżynierskiego do konkretnego zastosowania z uwzględnieniem jego właściwości, technologii wytwarzania i przetwarzania oraz aspektów ekonomicznych i ekologicznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Motyka
Prowadzący grup: Kamil Krystek, Maciej Motyka, Paweł Pędrak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Motyka
Prowadzący grup: Kamil Krystek, Maciej Motyka, Paweł Pędrak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Motyka
Prowadzący grup: Kamil Krystek, Maciej Motyka, Paweł Pędrak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)