Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Termodynamika techniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI0-DI>TT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Termodynamika techniczna
Jednostka: Zakład Termodynamiki
Grupy: Przedmioty 4 sem. - inżynieria materiałowa, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Podstawy termodynamiki fenomenologicznej; pojęcia podstawowe. Energia. Przemiana. Praca mechaniczna i techniczna.

- Ciepło. Zerowa zasada termodynamiki. Ciepło właściwe. Zasada zachowania energii. I Zasada Termodynamiki dla systemu zamkniętego i otwartego.

- Gazy doskonałe, półdoskonałe, rzeczywiste. Przemiany termodynamiczne odwracalne i nieodwracalne. Termiczne równanie stanu gazu doskonałego

- Kaloryczne równanie stanu gazu doskonałego. Charakterystyczne przemiany gazów doskonałych. Obliczanie ciepła i pracy dla poszczególnych przemian.

- Mieszanie gazów. Mieszaniny gazowe.

- Obiegi termodynamiczne. Entropia. Obieg Carnota. II Zasada Termodynamiki. Sprawność obiegów termodynamicznych.

- Prawobieżne obiegi gazowe – silniki cieplne. Obiegi porównawcze silników spalinowych. Obiegi porównawcze silników turbinowych.

- System substancji czystej; para nasycona, stopień suchości. Wykorzystanie tablic parowych i wykresów. Przemiany pary wodnej. Obliczanie parametrów termodynamicznych poszczególnych przemian.

- Obieg parowy Clausiusa-Rankine’a. Obiegi porównawcze siłowni parowych. Lewobieżny obieg parowy. Pompy ciepła. Ziębiarki.

- Gazy wilgotne. Podstawowe zagadnienia. Wykres Moliera. Przemiany powietrza wilgotnego.

- Podstawowe wiadomości z zakresu termodynamiki spalania. Bilans ilości substancji przy spalaniu paliw stałych. Obliczanie ilości i składu spalin.

- Spalanie paliw gazowych. Właściwości energetyczne paliw. Ciepło spalania i wartość opałowa. Określanie temperatury spalin.

- Podstawowe mechanizmy wymiany ciepła: przewodzenie – prawo Fouriera, konwekcja – prawo Newtona, promieniowanie cieplne – prawo Stefana-Boltzmanna

- Przewodzenie ciepła przez ściankę wielowarstwową płaską i cylindryczną. Krytyczna średnica izolacji.

- Kolokwium zaliczeniowe

- Podstawowe oznaczenia, jednostki. I Zasada Termodynamiki dla systemu zamkniętego. Termiczne równanie stanu – obliczanie parametrów gazu.

- Kaloryczne równanie stanu. Przemiany gazów doskonałych .Obliczanie ciepła i pracy poszczególnych przemian. Zmiany energii wewnętrznej i entalpii.

- Mieszaniny gazowe. Obliczanie ciepła właściwego oraz wykładnika izentropy mieszaniny gazowej. Sprawność termiczna obiegu. Określanie parametrów obiegu.

- Kolokwium. Właściwości pary wodnej. Para nasycona. Tablice parowe.

- Przemiany pary wodnej. Para przegrzana.

- Obieg porównawczy siłowni parowej. Sprawność termiczna obiegu parowego.

- Obliczenia związane ze spalaniem. Paliwa stałe. Zapotrzebowanie tlenu i powietrza do spalania paliw stałych.

- Kolokwium.

- Wprowadzenie teoretyczne, regulamin BHP, niedokładność pomiarów.

- Pomiary ciśnień. Cechowanie ciśnieniomierza z elementem sprężystym.

- Pomiary temperatury. Przyrządy do pomiaru temperatury. Wyznaczanie charakterystyki termoelektrycznej termopary.

- Wyznaczanie wykładnika adiabaty.

- Indykowanie sprężarki tłokowej

- Wyznaczanie wartości opałowej paliw gazowych.

- Pomiar przewodności cieplnej ciał stałych aparatem płytowym.

- Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

J. Szargut - Termodynamika techniczna - PWN Warszawa . - 1990

St. Wiśniewski - Termodynamika techniczna - WNT W –wa . - 1995

B. Staniszewski - Termodynamika - PWN W –wa . - 1978

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

F. Wolańczyk - Termodynamika -przykłady i zadania - Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów. - 1998

W. Szymański, F. Wolańczyk - Termodynamika powietrza wilgotnego - Ofic. Wyd. P. Rz.. - 2004

R. Smusz, J. Wilk, F. Wolańczyk - Termodynamika - repetytorium. - Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2002

St. Kurzyński, S. Mańkowski, M. Rubik - Zbiór zadań z techniki cieplnej. - Skrypt Politechniki Warszawskiej. - 1971

Praca zbiorowa pod redakcją Bogumiła Bieniasza - Termodynamika. Laboratorium. - Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2002

Literatura uzupełniająca

J. Madejski - Termodynamika techniczna - skrypt P.Rz.. - 1984

E. Tuliszka - Termodynamika techniczna. - PWN W –wa. - 1980

J. Szargut, H. Górniak, A. Guzik - Programowany zbiór zadań z termodynamiki technicznej. - PWN W-wa. - 1979

J. Gąsiorowski, E. Radwański, J. Zagórski, M. Zgorzelski - Zbiór zadań z teorii maszyn cieplnych. - WNT, W-wa. - 1978

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe wiadomości z termodynamiki;zna pojęcie pracy, ciepła oraz zagadnienia związane z zamianą pracy w ciepło. wykładzaliczenie cz. pisemna
Zna zastosowanie termodynamiki w analizie prawobieżnych obiegów gazowych. Zna techniczną teorię spalania, podstawowe wiadomości z zakresu spalania i wymiany ciepła. Posiada pogłębioną wiedzę z powyższych zagadnień.wykładzaliczenie cz. pisemna
Zna metody pomiaru ciśnienia, temperatury, wartości opałowej paliw i przewodności cieplnej. Posiada umiejętność prowadzenia badań naukowych.laboratoriumsprawdzian pisemny
Oblicza parametry termodynamiczne dla gazów doskonałych oraz pary wodnej. Wykonuje podstawowe obliczenia związane z termodynamiką spalania. ćwiczenia rachunkowekolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe wiadomości z termodynamiki;zna pojęcie pracy, ciepła oraz zagadnienia związane z zamianą pracy w ciepło. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również rozwinął tą wiedzęnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie tą wiedzę praktycznie zastosować
Zna zastosowanie termodynamiki w analizie prawobieżnych obiegów gazowych. Zna techniczną teorię spalania, podstawowe wiadomości z zakresu spalania i wymiany ciepła.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również rozwinął tą wiedzęnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie tą wiedzę praktycznie zastosować
Zna metody pomiaru ciśnienia, temperatury, wartości opałowej paliw i przewodności cieplnej. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również rozwinął tą wiedzęnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie tą wiedzę praktycznie zastosować
Oblicza parametry termodynamiczne dla gazów doskonałych oraz pary wodnej. Wykonuje podstawowe obliczenia związane z termodynamiką spalania. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również rozwinął tą wiedzęnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie tą wiedzę praktycznie zastosować

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wilk
Prowadzący grup: Sebastian Grosicki, Krzysztof Kiedrzyński, Joanna Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wilk
Prowadzący grup: Paweł Gil, Joanna Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wilk
Prowadzący grup: Sebastian Grosicki, Joanna Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wilk
Prowadzący grup: Sebastian Grosicki, Mariusz Szewczyk, Joanna Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-27 - 2025-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)