Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań materiałów i warstw wierzchnich 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI0-DU>MBMiWW1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań materiałów i warstw wierzchnich 1
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące sposobu realizacji i analizy wyników prób zmęczenia nisko- i wysokocyklowego, pełzania i relaksacji oraz pomiarów wielkości cząstek stałych.

Treści kształcenia

- Próba zmęczenia niskocyklowego – metodyka badań i analiza wyników próby. Wyznaczanie stałych równań Mansona-Coffina-Basquina oraz Ramberga-Osgooda

- Próba zmęczenia wysokocyklowego – metodyka badań i analiza wyników próby, wyznaczanie wytrzymałości zmęczeniowej, opracowanie wykresów zmęczeniowych dla zakresu dużej liczby cykli

- Próba zmęczenia wysokocyklowego – określenie szybkości propagacji pęknięcia zmęczeniowego

- Próba pełzania i relaksacji – metodyka badań, metody określania wielkości charakteryzujących właściwości stopu w warunkach pełzania (parametr Sherby'ego-Dorna, Larsona-Millera)

- Próby pełzania-zmęczenia – sposoby charakteryzacji właściwości materiału w warunkach sprzężenia efektów pełzania i zmęczenia.

- Optyczne metody pomiaru wielkości cząstek stałych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

- ASM Handbook vol.8 Mechanical Testing and Evaluation - ASM International. - 2007

J. Sieniawski - Kryteria i sposoby oceny materiałów na elementy lotniczych silników turbinowych - Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 1995

S.S.Manson, G.R.Halford - Fatigue and durability of structural materials - ASM International. - 2006

Pampuch R. - Współczesne materiały ceramiczne - Wyd. AGH, Kraków. - 2005

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

S. Kocańda, J.Szala - Podstawy obliczeń zmęczeniowych - PWN Warszawa. - 1997

N.E.Dowling - Mechanical behavior of materials: Engineering methods for deformation, fracture and fatigue - Pearson Prentice Hall. - 2007

J.Sieniawski, A.Cyunczyk - Właściwości ciał stałych - Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów . - 2009

Nadachowski F., Jonas F., Ptak W. - Wstęp do projektowania technologii ceramicznych - Wyd. AGH, Kraków. - 1999

Literatura do samodzielnego studiowania

J.W. Wyrzykowski, J. Sieniawski, E. Pleszakow - Odkształcanie i pękanie metali - WNT, Warszawa. - 1999

J. Roesler, H. Harders, M. Baeker - Mechanical behaviour of engineering materials - Springer. - 2006

Pampuch R., Hajerko K., Kordek M. - Nauka o procesach ceramicznych - PWN, Warszawa. - 1992

Literatura uzupełniająca

S.Kocańda, A.Kocańda - Niskocyklowa wytrzymałość zmęczeniowa metali - PWN, Warszawa. - 1989

A. Hernas - Żarowytrzymałość stali i stopów - Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice. - 2000

Nadachowski F., Jonas S., Wodnicka K. - Ceramologia - Wyd. AGH, Kraków. - 2003

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę dotyczącą metodyki badań właściwości materiałów w warunkach pełzania i zmęczenia, wielkości charakteryzujących materiał oraz sposobu ich określania na podstawie wyników prób zmęczenia i pełzania.wykład, laboratoriumraport pisemny, kolokwium
Posiada wiedzę na temat optycznych metod pomiaru wielkości cząstek stałych.wykład, laboratoriumkolokwium, raport pisemny
Student posiada pogłębioną wiedzę. Student posiada umiejętność prowadzenia badań naukowych.wykład, laboratoriumkolokwium, raport pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę dotyczącą metodyki badań właściwości materiałów w warunkach pełzania i zmęczenia, wielkości charakteryzujących materiał oraz sposobu ich określania na podstawie wyników prób zmęczenia i pełzania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi scharakteryzować czynniki wpływające na przebieg i wyniki prób zmęczenia i pełzania oraz ocenić poprawność uzyskanych wyników w kontekście spełnienia wymagań proceduralnych odpowiednich norm.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi uzasadnić dobór warunków i parametrów prób zmęczenia i pełzania oraz wyznaczanych wielkości w zależności od rodzaju badanego materiału i warunków pracy przykładowych elementów wykonywanych z danego materiału.
Posiada wiedzę na temat optycznych metod pomiaru wielkości cząstek stałych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi wymienić zasadnicze elementy aparatury stosowanej do optycznego pomiaru wielkości cząstek stałych oraz opisać sposób jej działania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi samodzielnie ocenić poprawność wykonania badań oraz interpretować wyniki optycznego pomiaru wielkości cząstek stałych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Ziaja
Prowadzący grup: Marcin Drajewicz, Waldemar Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Ziaja
Prowadzący grup: Mikołaj Nycz, Waldemar Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Ziaja
Prowadzący grup: Waldemar Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.