Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie silników lotniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML/B-DU>PSL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie silników lotniczych
Jednostka: Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej
Grupy: Przedmioty 2 sem. - lotnictwo i kosmonautyka-silniki lotnicze st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Proces konstrukcyjnego i technologicznego przygotowania produkcji seryjnej. Wytyczne taktyczno-techniczne. Projekt wstępny. Projekt techniczny. Robocza dokumentacja konstrukcyjna. Technologiczne przygotowanie produkcji prototypu. Technologiczne przygotowanie produkcji serii próbnej i produkcji seryjnej. Naukowe badania stosowane. Badania doświadczalne. Dobór wlotu i dyszy wylotowej. Metody modyfikacji lotniczych silników turbinowych - poprawa sprawności zespołów, zmiana sprężu sprężarki, zmiana strumienia masy powietrza. Zastosowanie stopnia zerowego, zmiana prędkości obrotowej roboczych zakresów pracy, zmiana temperatury spalin przed turbiną. Zmiana temperatury spalin wylotowych, modelowanie, rozszerzenie użytecznego zakresu pracy sprężarki.

- Warunki obliczeniowe lotu silnika. Wybór parametrów obiegu silnika jednoprzepływowego i dwuprzepływowego. Dobór sprawności i współczynników jakości działania zespołów silnika odrzutowego. Model jednoprzepływowego silnika odrzutowego. Model silnika śmigłowego i śmigłowcowego z wolną turbiną napędową. Model silnika dwuprzepływowego z oddzielnymi wylotami z obu kanałów. Obliczenia termogazodynamiczne jednoprzepływowego silnika: odrzutowego, śmigłowego i śmigłowcowego oraz dwuprzepływowego z oddzielnymi wylotami z obu kanałów.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Antas S., Wolański P. - Obliczenia termogazodynamiczne lotniczych silników turbinowych - Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa. - 1989

Ahmedzianow A.M. - Projektirowanie awiacionnych gazoturbinnych dwigatielej - Maszinostroenie, Moskwa. - 2000

Kułagin W.W. - Teoria, rasczet i projektirowanie awiacionnych dwigatielej i energeticzeskich ustanowok. Kniga III. - Maszinostroenie, Moskwa. - 2005

Grieb H. - Projektierung von Truboflugtriebwerken - Birkahauser Verlag, Basel. - 2004

Antas S. - Ocena wpływu wybranych metod modyfikacji maszyn wirnikowych turbinowych silników śmigłowych i śmigło - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2006

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Antas S., Wolański P. - Obliczenia termogazodynamiczne lotniczych silników turbinowych - Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa. - 1989

Literatura do samodzielnego studiowania

Antas S. - Etapy realizacji lotniczego silnika turbinowego. Rozważania ogólne - Prace Instytutu Lotnictwa, Z. 141, Nr 2, str. 79-87. - 1995

Antas S. - The methods of modifications of turboprop and turoshaft civil and military engines - Prace Instytutu Lotnictwa, Nr 165-166, str. 43-53. - 2001

Antas S., Łunarski J. - Etapy realizacji lotniczego silnika turbinowego. Technologiczne przygotowanie produkcji seryjnej - Prace Instytutu Lotnictwa, Z. 146, Nr 3, str. 119-128. - 1996

Antas S.,Zadiabin W. - Etapy realizacji silnika turbinowego. Zasady wyboru podstawowych parametrów sprężarki osiowej - Prace Instytutu Lotnictwa, Z. 152, Nr 1, str. 106-119. - 1998

Antas S., Zielecki W. - Etapy realizacji lotniczego silnika turbinowego. Przygotowanie technologiczne produkcji prototypu i  - Prace Instytutu Lotnictwa, Z. 152, Nr 1, str. 120-128. - 1998

Antas S., Żurkowski S. - Considerations on stages of aviation turbine engine test program - Prace Instytutu Lotnictwa, Z. 170-171, Nr 3, str. 5-14. - 2002

Antas S.,Żurkowski S. - Etapy realizacji lotniczego silnika turbinowego. Badania eksperymentalne - Prace Instytutu Lotnictwa, Z. 152, Nr 1, str. 93-105. - 1998

Literatura uzupełniająca

Tuliszak E. - Turbiny cieplne. Zagadnienia termodynamiczne i przepływowe - WNT, Warszawa. - 1973

Lakshminarayana B. - Fluid dynamics and heat transfer of turbomachinery - Penn State University Press. - 2000

Publikacje naukowe

S. Antas - Exhaust System for Radial and Axial-Centrifugal Compressor with Pipe Diffuser - . - 2019

S. Antas - Rozpylacz pneumatyczny - . - 2019

S. Antas - Rozpylacz pneumatyczny - . - 2017

S. Antas - Metody obliczeń parametrów kolektora stosowane w projekcie koncepcyjnym sprężarki promieniowej - . - 2016

S. Antas - Rozpylacz pneumatyczny - . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma znajomość etapów realizacji lotniczego silnika turbinowego oraz typów i rodzajów jego badań eksperymentalnych. Zna specyfikę doboru warunków obliczeniowych, sprawności i współczynników jakości działania jego zespołów. Zna szczegółowe algorytmy obliczeń termogazodynamicznych zasadniczych typów silników przy założeniu stałych i  zmiennych ciepeł właściwych powietrza i spalin oraz wykonuje obliczewykład, projektyobowiązkowa obecność i czynny udział w projektach, kolokwium z wykładu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma znajomość metod opracowania projektu koncepcyjnego sprężarki odśrodkowej, osiowej, osiowo-promieniowej i turbiny osiowej oraz komory spalania. Potrafi wyznaczyć charakterystykę eksploatacyjną silnika śmigłowego i śmigłowcowego z wolną turbiną napędową. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi w 80% osiągnąć prawidłowe wyniki obliczeńnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi w 95 - 100% osiągnąć prawidłowe wyniki obliczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Antas
Prowadzący grup: Stanisław Antas, Piotr Wygonik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Antas
Prowadzący grup: Stanisław Antas, Natalia Marszałek, Kamil Szczerba, Piotr Wygonik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Antas
Prowadzący grup: Stanisław Antas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Antas
Prowadzący grup: Stanisław Antas, Kamil Szczerba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Antas
Prowadzący grup: Stanisław Antas, Kamil Szczerba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)