Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML/C-DU>SemDyp/C
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Katedra Awioniki i Sterowania
Grupy: Przedmioty 3 sem. - lotnictwo i kosmonautyka-pilotaż st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zajęcia składają się z dwóch faz. Prowadzący przedstawia metodykę badan naukowych, wytyczne do pisania magisterskiej pracy dyplomowej oraz zasady przygotowania prezentacji, a także omawia wymagania regulaminowe odnoszące się do egzaminu dyplomowego. W drugiej części studenci prezentują referaty dotyczące techniki lotniczej oparte na tematyce pracy dyplomowej

Treści kształcenia

- Zajęcia wprowadzające. Dyplomowa praca magisterska: cel poznawczy i dydaktyczny, różnice w stosunku do pracy inżynierskiej. Metodyka badań naukowych oraz przygotowania i realizacji eksperymentu a następnie opracowania wyników. Technika pisania pracy dyplomowej: zawartość, układ, studia literaturowe, badania, obliczenia, prace projektowe, dokumentacja, odsyłacze literaturowe. Redakcja pracy dyplomowej: spis treści, wykaz oznaczeń, wstęp, zawartość merytoryczna, wnioski, wykaz literatury, dodatki i uzupełnienia. Forma pracy, streszczenie.Egzamin dyplomowy: zakres i forma egzaminu, technika referowania pracy dyplomowej.

Referaty indywidualne Tematyka referatów prezentowanych przez studentów: · Wybrane zagadnienie z pracy dyplomowej,· Dowolny temat z zakresu techniki lotniczej istotny dla lotnictwa cywilnego.

Przygotowanie i wygłoszenie referatu: · Informacja o temacie i zakresie opracowywanego tematu,· Konspekt referatu,· Wygłoszenie referatu (ok. 20 min.), przygotowanie prezentacji multimedialnej,· Dyskusja, oceniana jest umiejętność argumentowania,· Suplement (odpowiedzi na pytania, ewentualne uzupełnienie referatu),· Tekst referatu przygotowany w formie zgodnej z wymaganiami redakcyjnymi.

Podsumowanie, omówienie referatów i sposobu ich prezentacji

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

WBMiL - Wytyczne do opracowania i redakcji pracy dyplomowej - WBMiL PRz. - 2017

- Regulamin studiów obowiązujący w Politechnice Rzeszowskiej - PRz. - 2011

Burek J. - Poradnik dyplomanta - Oficyna Wyd. PRz.. - 2001

J. Majrzak, T. Mendel - Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych - Poznań. - 1995

Literatura do samodzielnego studiowania

G. Cambarelli, P. Łucki - Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską - PK. - 1996

Praca zbiorowa - Słownik ortograficzny języka polskiego wraz z zasadami pisowni i interpunkcji - PWN. - 1986

Literatura uzupełniająca

E. Opoka - Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych - Wyd. PŚl., Gliwice. - 1996

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada umiejętność sformułowania, analizy i prezentacji problemu technicznego o charakterze poznawczym, zna metodykę badań naukowych, potrafi zinterpretować wyniki analiz teoretycznych i eksperymentówseminarium referat ustny
Posiada umiejętność pisemnego przedstawienia wyników badań naukowych oraz rozwiązania problemu technicznego z zachowaniem przyjętych jednolitych zasad edycyjnychseminariumreferat pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Umiejętność sformułowania, analizy i prezentacji problemu technicznego o charakterze poznawczymnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Dyplomant przedstawił omawiany problem w sposób przekonujący, zachowując wymagany sposób i czas prezentacjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Dyplomant wykazał się inwencją w poszukiwaniu materiałów źródłowych oraz przedstawił własne wnioski i spostrzeżenia
Umiejętność pisemnego przedstawienia problemu technicznego z zachowaniem przyjętych jednolitych zasad edycyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Przedstawiony referat spełnia wymagania merytoryczne, formalne i redakcyjne w stopniu więcej niż zadowalającym, wyróżnia się poprawną formąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również W referacie zawarto informacje znacznie wykraczające poza program studiów lub/oraz język, grafika i forma referatu są wyjątkowo staranne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rogalski
Prowadzący grup: Tomasz Rogalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rogalski
Prowadzący grup: Tomasz Rogalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rogalski
Prowadzący grup: Tomasz Rogalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rogalski
Prowadzący grup: Tomasz Rogalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rogalski
Prowadzący grup: Tomasz Rogalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)