Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika ogólna 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML0-DI/14>MechOg1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika ogólna 1
Jednostka: Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki
Grupy: Przedmioty 2 sem. - lotnictwo i kosmonautyka st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia "Mechanika ogólna 1" obejmuje zagadnienia statyki i kinematyki nieodkształcalnych ciał materialnych.

Treści kształcenia

- Pojęcia podstawowe mechaniki. Statyka - siła jako wielkość wektorowa, stopnie swobody ciała.

- Aksjomaty statyki. Więzy, ich rodzaje, reakcje więzów.

- Zbieżny układ sił, równowaga. Metody graficzne i analityczne. Układy statycznie rozwiązalne i przesztywnione.

- Wektor momentu siły względem bieguna i osi, analityczny zapis, przykłady.

Moment siły wypadkowej. Moment ogólny układu sił, zmiana bieguna momentu.

- Para sil, twierdzenia o parach sił.

- Redukcja płaskiego dowolnego układu sił, przykłady. Więzy typu utwierdzenie, obciążenie skupione i rozłożone. Równowaga płaskiego dowolnego układu sił

- Tarcie suche, reakcje normalne i styczne przy swobodnym zetknięciu ciał. Hamulec klockowy i taśmowy, równowaga układu. Tarcie toczenia, rozkład sił działających na bryłę.

- Redukcja przestrzennego dowolnego układu sił, równowaga przestrzennego dowolnego układu sił. Środek sił równoległych.

- Kinematyka punktu, opis ruchu i parametry ruchu, tor ruchu, prędkość i przyspieszenie,

przykłady.

- Kinematyka ruchu bryły, ruch postępowy, parametry liniowe ruchu.

- Ruch obrotowy bryły, parametry kątowe ruchu.

- Ruch płaski bryły, prędkość i przyspieszenie wybranych punktów mechanizmów płaskich. Ruch układu brył

- Ruch złożony punktu, rozkład prędkości i przyspieszeń, przykłady.

- Ruch złożony bryły, przykłady.

- Wektor siły, rzut wektora siły na oś, zasady rzutowania, analityczny zapis wektora siły, wektor siły wypadkowej. Wektor sumy układu sił,

twierdzenie o rzucie wektora sumy na oś, analityczny zapis wektora sumy, określenie wektora sumy płaskiego i przestrzennego układu sił.

- Równowaga zbieżnego płaskiego układu sił

- Równowaga zbieżnego przestrzennego układu sił

- Kolokwium nr 1 obejmujące tematykę treści kształcenia TK01-TK03, TK15-TK17

- Moment ogólny płaskiego i przestrzennego układu sił

- Redukcja płaskiego dowolnego układu sił. Równowaga bryły i układu brył.

- Tarcie, hamulec taśmowy i klockowy, tarcie toczenia

- Kolokwium nr 2 obejmujące tematykę treści kształcenia TK01, TK04-TK08, TK19-TK21

- Równowaga przestrzennego układu brył, równowaga układu podpartego w łożyskach.

- Środki ciężkości układów brył i prętów, przykłady układu jednorodnego i niejednorodnego.

- Kinematyka punktu, parametryczne równania ruchu, tor ruchu, wektor prędkości, przykłady opisu ruchu punktu mechanizmu

płaskiego.

- Ruch postępowy i obrotowy bryły, przykłady.

- Ruch płaski bryły, ruch układu brył, rozkład prędkości i przyspieszeń.

- Ruch złożony punktu i bryły,

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Hendzel Z., Żylski W. - Mechanika ogólna. Statyka - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2011

Hendzel Z., Żylski W. - Mechanika ogólna. Kinematyka - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Hendzel Z., Żylski W. - Mechanika ogólna. Statyka - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2011

Hendzel Z., Żylski W. - Mechanika ogólna. Kinematyka - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2010

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
zna reakcje więzów i umie poprawnie zaznaczyć reakcje więzów dla analizowanego układu oraz zna analityczne równania równowagi zbieżnego płaskiego i przestrzennego układu sił i potrafi je zapisać oraz rozwiązać dla zadanego układu. wykład, ćwiczenia rachunkowekolokwium 1
zna i umie poprawnie zapisać i rozwiązać analityczne równania równowagi statycznej płaskiego dowolnego układu sił również z uwzględnieniem zjawiska tarcia oraz potrafi dokonać redukcji układu siłwykład, ćwiczenia rachunkowekolokwium 2
zna opis kinematyki punktu, bryły i układu brył i umie poprawnie opisać ruchu punktu, bryły i układu brył.wykład, ćwiczenia rachunkoweegzamin
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, posiada umiejętność samokształcenia się i rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie mechaniki ogólnej.wykład, ćwiczenia rachunkowe aktywność podczas ćwiczeń

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu statyki nieodkształcalnych ciał materialnych, w szczególności układów płaskich i opanował wymagane zagadnienia co najmniej w 50%.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również opanował wymagane zagadnienia co najmniej w 70%.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również opanował wymagane zagadnienia co najmniej w 90%.
posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu kinematyki układów mechanicznych i opanował wymagane zagadnienia co najmniej w 50%.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również opanował wymagane zagadnienia co najmniej w 70%.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również opanował wymagane zagadnienia co najmniej w 90%.
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, posiada umiejętność samokształcenia się i rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie mechaniki ogólnej i opanował wymagane zagadnienia co najmniej w 50%.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również opanował wymagane zagadnienia co najmniej w 70%.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również opanował wymagane zagadnienia co najmniej w 90%.
posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu statyki nieodkształcalnych ciał materialnych, w szczególności układów przestrzennych oraz układów z tarciem i opanował wymagane zagadnienia co najmniej w 50%.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również opanował wymagane zagadnienia co najmniej w 70%.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również opanował wymagane zagadnienia co najmniej w 90%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gierlak
Prowadzący grup: Grzegorz Bomba, Piotr Gierlak, Wojciech Łabuński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gierlak
Prowadzący grup: Grzegorz Bomba, Piotr Gierlak, Wojciech Łabuński, Paweł Obal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gierlak
Prowadzący grup: Grzegorz Bomba, Piotr Gierlak, Wojciech Łabuński, Magdalena Muszyńska, Paweł Obal, Mateusz Szeremeta, Jacek Tutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gierlak
Prowadzący grup: Grzegorz Bomba, Piotr Gierlak, Wojciech Łabuński, Mateusz Szeremeta, Jakub Wiech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gierlak
Prowadzący grup: Piotr Gierlak, Wojciech Łabuński, Paweł Obal, Paulina Pietruś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Gierlak, Wojciech Łabuński, Paweł Obal, Mateusz Szeremeta, Jacek Tutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)